5 feb. 2014

Nog 42 dagen: Hans Satter spreekt over "Groenstrokenproject".

Spreekrecht Vergadering Commissie Ruimte gemeente Grave.
4 Februari 2014.

Geachte leden van de raad,

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of de inwoners van de wijken De Zittert, Grave West  en het dorp Gassel werden onaangenaam verrast met een brief van de gemeente met de titel  ‘project snippergroen’. De rest van Grave schijnt nog aan de beurt te komen.
De gemeente wil het gebruik van snippergroen wat zij noemt gaan reguleren. Er wordt grond aangeboden tegen een eenmalige absurde  ‘vriendenprijs’ van € 70,- per meter. Was 8 jaar geleden nog € 45,-. Waar in Grave is de grondprijs in die tijd met 70 procent gestegen?
Het aanbod wordt gedaan met het pistool op de borst; wie niet koopt, dient het in gebruik hebbende stukje grond vrijwel onmiddellijk te ontmantelen. Haagjes, struiken, planten, stenen, muurtjes, hekjes; voortuinen, achtertuinen, zijtuinen, wel of niet gelegen aan de straatkanten van de openbare weg, het maakt niet uit, slopen die handel, zo luidt de boodschap.

Vorige week woensdag was er een informatieavond voor de bewoners, een volle zaal in het gemeenschapshuis inGassel. Een zaal vol opgepropte woede en emoties. Een dienstdoende ambtenaar waarbij- ter vergelijking- het gestuntel van de heer Weekers in de Kamer in het niet viel. Geen antwoorden, halve antwoorden, uitvluchten, zich verschuilen, draaien en keren. De goede man kon tenslotte met droge mond niet veel meer uitbrengen dat hij het ook niet kon helpenWel hield hij vol dat de voortuintjes gewoon gesloopt dienden te worden als de bewoners niet op het aanbod van de gemeente zouden ingaan. Dat dat tot geruïneerde straatbeelden zou leiden moesten we maar op de koop toenemen. Terzijde: er waren liefst vijf ambtenaren aanwezig; vier hebben alleen maar gezwegen. Toen de zaal aan het begin verzocht om een verslag op te maken en in ieder geval de vragen uit de zaal en de antwoorden daarop vast te leggen, werd dat botweg geweigerd.
Daarmee zijn we bij wat bij deze gemeente systematisch onvoldoende is of gewoon ontbreekt: transparantecommunicatie, fatsoenlijke bejegening  van burgers en behoorlijk bestuur.

1.

Zoals gezegd, per straat en soms per huis is de situatie anders. Alles over één kam scheren kan niet.
2.

Het gaat meestal om bedragen tussen 5.000 en 12.000 euro die burgers nu in ‘no time’ op tafel moeten leggen. Daarbij komen nog 1.000 euro kosten. Wie kan dat betalen in deze tijd? Voor sommigen geen probleem, voor de meesten wel. Wie geen geld heeft kan zijn gekoesterde tuintje slopen. Straks kun je wandelend door Grave zien wie de rijken zijn en waar de minderbedeelden wonen. En hoe zit het de huurwoningen die zo’n stukje grond in gebruik hebben? Deze bewoners mogen niet kopen. Daarop kwam geen antwoord.
3.

Ons is verteld dat nadat alle sloopwerk heeft plaatsgevonden de gemeente de tuinen zelf gaat aanplanten en weer zelf gaat onderhouden. Kijk om je heen: De afdeling groen kan het onderhoud nu al niet aan. Reken bovendien uit wat al dat extra onderhoud jaarlijks gaat kosten.
4.

In veel gevallen is sprake van verjaring. Sommige tuintjes vooral aan de straatkant zijn vele decennia lang(soms meer dan 50 jaar) in gebruik bij de bewoners die deze prima onder-houden. De bewijslast voor verjaring ligt volgens de gemeente bij de burgers: dat is een pesterige houding. In negen van de tien gevallen weet de gemeente heel goed welke situaties verjaard zijn en welke niet.
Men zou het –zoals bij veel andere gemeenten- moeten waarderen dat het onderhoud van kleine stukjes incourant groen door burgers wordt gedaan, zonder dat zij daarvoor een nota sturen.
5.

In een aantal gevallen is sprake van langlopende huurovereenkomsten. Dat was volgens de ambtenaar niet aan de orde.
6.

Er is nog een andere reden waarom met dit onbezonnen project een heilloze weg is ingeslagen: rechtsongelijkheid. Eén voorbeeldaan de BurgemeesterRaaymakerslaan is in 2006 aan de gebruikers van kleine stukjes grond van de gemeente een generaal pardon verleend. Zo’n pardon dient dan voor alle situaties te gelden. U begrijpt het, het is chaos al om.

Tot slot drie vragen aan de Raad en het College
1.

Heeft dit project en de wijze waarop het wordt uitgevoerd de instemming van de Raad?
2.

Vindt u niet dat je bewoners een redelijk voorstel moet doen en zonder mes op de keel?
3.

Weet u om welke straten en percelen het precies gaat, en om hoeveel meters en wat het de gemeente kan gaan opleveren, en hoeveel het extra onderhoud straks kan gaan kosten?
Kortom, is er een uitgewerkt plan?
Wij willen dat graag van u horen.

Tijdens de informatieavond is door alle aanwezigen gesteld dat het hier gaat om ordinaire geldklopperij. Over de ruggen van een beperkt aantal burgers probeert het College de kas te spekken op een buitengewoon onbehoorlijke wijze. Dat moet gestopt worden. Al was het maar om hettoch al danig geschonden vertrouwen in het bestuur van deze stad niet nog verder te schaden. Wat bezielt toch dit gemeentebestuur.

Mijn spreektijd is beperkt.  Maar er valt over de gang van zaken nog heel wat meer te vertellen. Wij zullen dat –zo nodig- elders  doen. En een actiecomité is snel gevormd

Geen opmerkingen: