6 feb. 2014

Nog 41 dagen: Ons verkiezingsprogramma is gereed,
VOORWOORD

Keerpunt 2010 biedt hierbij aan de burgers van de gemeente Grave haar verkiezingsprogramma aan. Keerpunt 2010 is een politieke vereniging die zich sterk maakt voor alle inwoners van onze gemeente Grave. 

Haar drijfveer is de mening van u als inwoner van deze gemeente. Keerpunt 2010 heeft zich in dit partijprogramma sterk ingespannen om, met als leidraad de doelstelling neergelegd in haar statuten, te verwoorden waar de aandachtspunten liggen en wat u als burger van de gemeente Grave van ons kunt verwachten.

Wij zijn ons als partij terdege bewust van het feit, dat wij onze doelstellingen alleen kunnen verwezenlijken met uw steun en uw stem.

Wij zijn als vereniging de Graafse politiek ingegaan met de voornaamste doelstelling transparantie en een dienend bestuur. Dit uitgangspunt vindu dan ook prominent terug in ons programma, naast de zorg voor de werkgelegenheid de strijd tegen de verloedering, de zorg voor een goed jeugdbeleid en oog voor de oudere medeburger, kortom Keerpunt 2010 staat met dit programma midden in de Graafse, Gasselse, Escharense en Velpse samenleving.

Het bestuur nodigt u de kiezer dan ook van harte uit samen met onze mensen op de verkiezingslijst deze doelstellingen verwezenlijkt te krijgen.

Uw stem is daarvoor van groot belang en daarom onderschrijft de partij Keerpunt 2010 dan ook de landelijke leuze "STEM LOKAAL in het stemlokaal" en laat uw stem niet verloren gaan.

Namens het bestuur

Ton van Elk de Freesevoorzitter

SPEERPUNTEN
 • wonen, werken, buurtzorg en burgerkracht
 • openheid en communicatie
 • referendum over herindeling van de drie of vijf gemeenten in het Land van Cuijk
BURGERKRACHT
De leden van Keerpunt 2010 zijn inwoners van de gemeente Grave. Ze zijn opgegroeid in de stad of zijn juist vertrouwd met het dorpsleven van Gassel, Escharen en Velp. Soms komt een lid ook van buiten de gemeente. Alle helpende handen zijn welkom in onze jonge partij.
De leden hebben van oorsprong ook verschillende politieke kleur, maar vinden elkaar in de lokale belangen waarvoor ze gezamenlijk staan. Waar je zou denken dat zoveel verschillen tot onderlinge spanning zou leiden, blijken de verschillen juist interessant en nuttig. Het verdiept de discussie, het brengt extra kennis, maar ook enthousiasme als je elkaar ondanks de verschillen juist vindt in de plaatselijke idealen.
De uitdrukking “Samen sta je sterk” heeft niet alleen een kwantitatieve betekenis, maar ook een kwalitatieve! Wanneer burgers vanuit verschillende gelederen aan het werk gaan, is de draagkracht en de daadkracht groter.

Keerpunt 2010 gaat voor deze Burgerkracht en zal deze burgerkracht inzetten voor de mensen die in Grave wonen, werken en ondernemen.

VISIE OP 'GRAVE' ALS GEMEENSCHAP
Keerpunt 2010 staat voor een open en dienende gemeente die ten goede komt aan alle kernen en investeert in álle eigen burgers en hun gemeenschappen door met iedereen samen te (willen) wérken!
Liggend aan het water, geworteld in het groen: vier verschillende, maar gelijkwaardige plaatsen. Bij de tijd, maar verankerd in een rijk verleden.

Dynamiek, behoud en herstel gaan hand in hand en verkeren niet op gespannen voet. Het is de taak van de gemeente om in voortdurende (!) samenspraak met haar inwoners een klimaat te scheppen waar economie, ecologie en schoonheid in balans worden gebracht, zoekend naar een versterking van de identiteit van ‘Grave’: groen, prachtig gelegen aan de Maas, waar je goed kunt wonen, werken en verblijven in de stad én de kerkdorpen.

Het logo van Keerpunt 2010 drukt dat uit.

ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE
Het is geen vijf voor  twaalf maar tien over twaalf voor Grave”
Keerpunt 2010 vindt dat de inwoners van Grave te kort gedaan worden!
We moeten zoveel bezuinigen dat de inwoners het gaan merken; de dienstverlening wordt teruggeschroefd. Bibliotheek moet inkrimpen. Onderhoud aan straten, wegen, lantaarnpalen en groen wordt minder. Bezuinigingen alom. Inwoners die een beroep doen op jeugdzorg, gehandicaptenzorg en/of thuiszorg zijn direct de klos omdat ze in Grave wonen. Het jarenlange beleid onder vooral VVD regime om de OZB met alleen de trend te verhogen wreekt zich nu en gaat ten koste van het voorzieningenniveau: fors snijden in de voorzieningen WMO; de jeugdledensubsidie en 1 fte economische zaken.
Het is tien jaar geleden dat de laatste starterswoningen werden gebouwd. Dit college heeft geen stenen gestapeld. Gelukkig hebben we nog andere partijen gehad die bouwden. Zo kwamen  Catharinahof en Hart van Grave tot stand.
‘We hangen nog steeds met de nagels aan de dakgoot’ zegt een oud VVD wethouder  financiën al jaren. De dreiging dat Grave onder provinciaal toezicht wordt gesteld is nog volop aanwezig. Keerpunt 2010 wil niet wachten totdat de dakgoot het met veel kabaal begeeft. De loodgieters van het samengevoegde ambtenarenapparaat CGM-Cuijk Grave Mill-kunnen nog wel noodreparaties doen maar Keerpunt 2010 kiest voor een totaal andere aanpak.
Het Land van Cuijkse Huis van Thorbecke moet een totale renovatie ondergaan! Samen met Cuijk, Mill, Boxmeer en St. Anthonis moet Grave in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant met steun van provincie en rijk zo snel mogelijk opgaan in een groter geheel! De doelstellingen van het Graafs Manifest zijn steeds leidend geweest.
Nu is de tijd er rijp voor om een krachtige gemeente te worden in dit deel van Brabant.
De transities op het terrein van WMO/AWBZ Jeugdzorg en Participatie, die op de gemeenten afkomen, kunnen niet door de huidige afzonderlijke gemeenten en bestuurders succesvol worden uitgevoerd. Zelfs de Nationale Ombudsman schrijft dit.

GEMEENTELIJKE HERINDELING
In de trend van bestuurlijke schaalvergroting die door de landelijke overheid is ingezet, moet Grave haar weg vinden. Zover is de gemeente Grave nog niet. Er zijn bij de burgers en de plaatselijke overheid weerstanden tegen schaalvergroting, tevens zoektochten naar samenwerking in de dagelijkse praktijk van de plaatselijke politiek. Er is ruimte voor actief meepraten en meewerken.
Keerpunt 2010 wil zich actief inzetten voor een breedgedragen herindeling. Zij zal zich inzetten voor een goede informatievoorziening naar de burgers in het fusieproces en voor een luisterend oor om ideeën van burgers of groepen van burgers in de beleidsvorming aan te dragen.  

Aandachtspunten:

 • Er dient in 2014 een besluit genomen te worden over een gemeentelijke fusie waarbij naast Mill en Cuijk ook Boxmeer en Sint Anthonis moeten worden betrokken.
 • Daarnaast de dorps- en wijkraden steviger neerzetten met een hoger eigen budget. De wijk- en dorpsraden dienen meer betrokken te worden bij de beleidsvorming en uitvoering rondom leefbaarheid.
 • De Graafse burgers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen hun voorkeur uitspreken. Keerpunt 2010 wil na de verkiezingen het traject van herindeling van onderop in overleg met alle partijen en inwoners ingaan samen met de provincie en het rijk. Keerpunt 2010 heeft twee keer geprobeerd om een referendum te organiseren om over herindeling te beslissen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad was tegen. Van de kant van de gemeente is het absoluut noodzakelijk dat zij de burgers helder uitlegt waarom een fusie gewenst is.

BESTUUR
Behoorlijk bestuur
Er is te vaak sprake van onbehoorlijk bestuur (bron: “Mijn onbegrijpelijke Overheid”, Ombudsman, 2012). Keerpunt 2010 stelt dat hiervan ook sprake is in de gemeente Grave.
Enerzijds speelt bureaucratie een grote rol, anderzijds is gebrek aan inlevingsvermogen te zien waardoor de belangen van burgers of groepen van burgers te weinig gekend, onderschreven en behartigd worden.
De gemeente Grave dient bij de uitvoering van haar taken in de toekomst beter om te gaan met de belangen van haar inwoners. Keerpunt 2010 maakt het tot speerpunt om de dienstbaarheid van de gemeente Grave aan de inwoners te herstellen.
Hiervoor zal het college en zullen ambtenaren moeten werken aan het vertrouwen van de burger in de plaatselijke politiek. De belangen van burgers en groepen burgers moeten in hun handelen centraal staan. Hiervoor zullen zij zich beter in moeten leven en duidelijk moeten communiceren.
Aandachtspunten voor open en respectvol omgaan met de burgers zijn:
 • Informatieverstrekking is tijdig. In de informatie is aandacht voor duidelijke redenen van handelen en duidelijke redenen van eventuele geheimhouding.
 • Alle media moeten gebruikt worden: een gebruikersvriendelijke internetsite van de gemeente, maar ook wekelijkse gemeenteberichten in de huis-aan-huis bladen.
 • Handel interactief. Betrek burgers (pro) actief. Nodig burgers uit actief deel te nemen aan overleg in kwesties die hen aangaan. Wees naar de toekomst ook duidelijk wat dit overleg oplevert, door dit vast te leggen in openbare verslagen. Handel ook interactief bij problemen met individuele burgers en probeer hierin maatwerk te leveren.
“Het stadhuis is net als een bedrijf: met de bewoners van de gemeente Grave als eigenaar en klant!”

SAMENSTELLING COLLEGE
Samenstelling college
Met de bestuurlijke schaalvergroting in het verschiet is het meer dan ooit belangrijk dat het college bij de herindeling opkomt voor de belangen van de gemeente Grave en haar inwoners. Keerpunt 2010 is van mening dat de beste vertegenwoordigers bij zo’n proces Grave van ‘binnenuit’ kennen en er wonen. Wat nu niet altijd het geval is.
Aandachtspunten bij de samenstelling van het nieuwe college (3 fte, inclusief de burgemeester):
 • Naast de gebruikelijke eisen die je aan deze professie mag stellen, zoals integriteit, sterke communicatie en deskundigheid, woont men bij voorkeur in de gemeente Grave en is men bekend met de Graafse bestuurlijke problemen.
 • De functies binnen het college kunnen wat Keerpunt 2010 betreft ook parttime uitgevoerd worden.

FINANCIEEL BELEID
De OZB is naast legesheffing voor de gemeente een belangrijke inkomstenbron om voorzieningen te bekostigen. Leges mogen zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Wat de OZB betreft stemt Keerpunt 2010 in met de trendmatige verhoging. Een eventuele extra verhoging van de OZB zal duidelijk beargumenteerd moeten worden.
De personele kosten moeten speciale aandacht krijgen. Met een te groot ambtelijk apparaat zijn de kosten onnodig hoog. Keerpunt 2010 gaat voor het optimaliseren van de personeelsformatie. Een personeelsstop en een creatieve inzet van medewerkers bijv. ook bij toekomstige fusiepartners, kunnen inkrimpen van het gemeentelijke apparaat zonder gedwongen ontslagen mogelijk maken.  

GEMEENTELIJK APPARAAT
Keerpunt 2010 bepleit dat het gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat zich continue realiseren dat zij er zijn om dienstbaar te zijn voor alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen binnen de gemeente Grave.

ECONOMIE, GRAVEON en CENTRUMMANAGEMENT
De gemeente moet in samenwerking met Graveon en het Centrum Management de economie en de werkgelegenheid meer stimuleren.
Het Centrum Management komt binnenkort met een uitgebreid stimuleringprogramma, dat met de raad besproken zal gaan worden.
Dit programma verdient serieus aandacht.
Enkele (voorlopige) punten:
 • Vereenvoudiging aanvraagvergunningen ten behoeve van  evenementen.
 • Standaardvergunningaanvraag met tekening plaats podia en tenten.
 • VVV-kantoor moet geopend zijn op zaterdagmiddag en op koopzondagen.
 • Van de Hamstraat een leuke straat maken voor oude ambachten.
 • Stroomkabels voor de weekmarkt ondergronds aanleggen.
 • Arsenaal voor starters gebruiken;
 • Loswal intensief gebruiken o.a. voor evenementen.
 • De website – www.grave.nl – herontwikkelen en aantrekkelijk maken voor bezoekers en inwoners. Dit moet de digitale portal worden, met app.

SCHEEPSWERF GRAVE
De dramatische teloorgang en het faillissement van de Scheepswerf is voor de bevolking van Grave - speciaal voor de directie en werknemers - een zwarte bladzijde in de geschiedenis.

Er is sindsdien geen overleg gevoerd door de gemeente met de scheepswerf.

Ondanks geldende regels in het bestemmingsplan blijft de gemeente tegenwerken wat betreft de lengte van het dok en de locatie van het hekwerk.

Keerpunt 2010 vindt dat er op constructieve wijze met de scheepswerf moet worden gecommuniceerd om aan goede toekomstplannen te werken. 

We willen ook een Rekenkameronderzoek naar de gang van zaken van het faillissement van de scheepswerf.

WONINGBOUW
Het recht van de mens staat centraal: onderdak voor iedereen: jong, oud, gehandicapt voor alle doelgroepen.
 • Bouwen in eigen beheer zoals bij B.V.V. (Bewonersvereniging Velp).
 • Gepaste woningbouw aan het Valkruid bij het Medisch Centrum
 • Bevorderen van het bouwen van starterswoningen.
 • Bevorderen en verbeteren van het onderhoudsniveau van de huurwoningen van Mooiland/Maasland.

WISSEVELD
Keerpunt 2010 is van mening dat de grondeigenaren het gebied pragmatisch moeten aanpakken; bouwen wanneer het kan, onderhouden wanneer het moet. Een goede uitzondering op de verpaupering is de nieuwbouw van Catharinahof.
 • Het Wisseveld moet een ander aanzicht krijgen; verloedering en overlast tegengaan. 
 • Spoedige herinrichting van het gebied tussen haven en de Nettorama met woningbouw.

GROENONDERHOUD, NATUURONTWIKKELING en LANDBOUW
Al jaren wordt er door de huidige coalitie bezuinigd op het groenonderhoud. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de kernen en wijken. De parken en de plantsoenen zijn de groene longen van onze leefomgeving.
De kwaliteit van dit groen loopt ondanks de inzet van onze goed functionerende gemeentelijke buitendienst snel achteruit. Door het politieke bestuur is gekozen voor minder onderhoud en onderhoudsarme beplanting. De gevolgen van deze bezuinigingen zijn dan ook te zien. Het onkruid groeit welig en bloemen zijn een spaarzaamheid.
Naast groenontwikkeling en onderhoud in de stad en de dorpen hebben wij als gemeente ook een groot belang in de natuurontwikkeling in het buitengebied (maasheggen) en bevordering van de biodiversiteit in de gehele gemeente.
Een aantal jaren geleden was er aan de rand van het Estersveld een mooie plukweide gerealiseerd. Veel inwoners van Grave en Escharen genoten zichtbaar van dit stukje natuur.

Aandachtspunten:
 • Keerpunt 2010 wil de neergaande spiraal in het onderhoud van het publiek domein doorbreken. Wij zien hier ook een rol weggelegd voor de dorps- en wijkraden, ondersteund door buurt- en wijkverenigingen en gefaciliteerd door de gemeente. Maak bewoners actief want een verzorgde groene buurt zorgt voor een fijnere leefomgeving, voorkomt dat het rommeliger wordt en voorkomt vandalisme.
 • In samenwerking met het I.V.N. de biodiversiteit bevorderen. In alle kernen ‘plukweiden’ inzaaien.
 • Onkruidbestrijding met gebruik van zo min mogelijk chemicaliën.
 • Niet verder bezuinigen op de buitendienst, maar juist investeren.
 • De gemeente speelt een belangrijke rol om kinderen te stimuleren om te bewegen. Er moet een evenwichtigere balans gevonden worden in het soort speeltoestellen en –tuintjes.
 • Bij het onderhouden en aanplanten van groen moet er rekening gehouden worden met de wensen van onze kinderen.
 • Aandacht voor het buitengebied en de agrarische ondernemers. Openstaan voor en bevorderen van innovatie, duurzaamheid en verbrede landbouw.

ZORG VOOR SENIOREN
De SGOG, de KBO’s zijn in Grave en de kerkdorpen actief op het gebied van belangenbehartiging voor senioren. Het ergens bij horen en het iets om handen hebben is voor deze doelgroep van groot belang.  
Aandachtspunten: (Behoefteonderzoek senioren Grave rapport d.d. 8 mei 2013  Prof. dr. M.J.M. Kardol)

 • Gezien de demografische ontwikkeling van Grave zal naast het opplussen van woningen ingegaan moeten worden op de stijgende behoefte aan aangepaste woningen of appartementen door herstemming van appartementen in het verzorgingshuis dat de komende jaren immers een belangrijk deel van zijn functie gaat verliezen.
 • In een samenleving waarin wordt uitgegaan van meer participatie stijgt het beroep op informele hulp en vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten door professionele zorgaanbieders worden opgeleid om ondersteunende  en mogelijk ook verzorgende taken te kunnen verrichten.
 • Het gebrekkige openbaar vervoer in met name de kerkdorpen en mobiliteitsproblemen van een grote groep senioren vragen om nadere stappen en onderzoek naar de huidige vervoersproblemen en vervoerswensen van senioren.
 • Meer zichtbaarheid van de politie op straat, alsmede betere verlichting van de straat is voor veel senioren van belang om het gevoel van sociale onveiligheid te verkleinen.

ZORG VOOR ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN
De gemeente Grave heeft een AZC binnen haar grenzen en ontvangt daarvoor een uitkering. In Grave e.o. zijn Vluchtelingenwerk en De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave actief op het gebied van hulpverlening aan deze doelgroep. Keerpunt 2010 is van mening dat deze vrijwilligersorganisaties van gemeentewege waardering en financiële ondersteuning verdienen.

ZORG EN TRANSITIE JEUGDZORG
De WMO is het vliegwiel voor maatschappelijke ontwikkeling en solidariteit. Participatiemaatschappij en generalisten zijn daarbij toverwoorden. Gemeenten compenseren mensen waar dat noodzakelijk is en doen een groter beroep op zelfwerkzaamheid; nabuurschap zal gewenst en door bezuinigingen ook noodzakelijk zijn.

De gemeente moet een actieve rol vervullen in het tot stand komen van overleg met de zorg aanbiedende instanties om knelpunten op te lossen en samenwerking tussen instanties te verbeteren. Daarnaast is het onvermijdelijk dat de gemeente criteria gaat formuleren voor zorgaanbieders waaraan zij moeten voldoen en welke kwaliteit zij moeten bieden.

De transitie van de AWBZ en de jeugdzorg heeft veel consequenties voor de gemeente en zij zal zich daar dus ook goed op voor moeten bereiden. Deze transitie is zeer complex en zal niet door een generalist kunnen worden gehanteerd. Gemeenten zullen hier meer contacten moeten gaan leggen met professionals. De complexiteit bij jeugdzorg mag niet onderschat worden. Hulpvragen kunnen niet worden beoordeeld door generalisten omdat de vraag vaak zeer specifiek is.

Aandachtpunten:

 • De gemeente mag zorgbehoeftige burgers niet in de kou laten staan en zorgt ervoor dat deze burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 • Een communicatieplan heeft in dit kader zeker topprioriteit. En dat gaat verder dan het geven van voorlichting aan de burger en aanmantelzorgers over het beleid en de uitvoering. De complexiteit en veranderlijkheid zijn groot.
 • Waardering en aandacht voor de vrijwilligers die in de zorg participeren.
 • Zorgaanbieders dienen breed georiënteerd te zijn.
 • Moeten participeren in de totale ketenzorg; moeten alles kunnen bieden of weten waar mensen terecht kunnen. D.w.z. gecombineerd voor ouderen en mensen met ggz-indicatie of verstandelijke /lichamelijke beperking
 • Zorgaanbod moet daar waar mogelijk ambulant (thuis) en zoveel mogelijk in de wijk georganiseerd wordenwijkondersteuningscentra in de brede zin en desgewenst op verschillende vormen van zorg.

ONDERWIJS
Met het besluit van de gemeente Grave om twee nieuwe brede scholen te ontwikkelen komt er een impuls op onderwijsgebied. Het is belangrijk dat wij blijven investeren in het onderwijs.
De organisaties welke het onderwijs bieden in de brede scholen hebben het meeste verstand van onderwijs. De gemeente heeft meer een kader stellende rol. Ook dit vergt een duidelijke visie en sterke rol van de gemeente. Kaders kunnen het volgende betekenen:
Aandachtspunten:
 • Onderwijsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de bouw en de inrichting van de scholen.
 • Tevens voor de kwaliteit van het onderwijs.
 • De gemeente dient de financiële middelen voor onderwijsachterstanden beschikbaar te stellen voor het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden.
 • De gemeente stelt als voorwaarde dat de schoolgebouwen door meerdere doelgroepen worden gebruikt en houdt daar toezicht op.

JONGERENCENTRUM

Prioriteit bij jongerenbeleid ligt bij de doelgroep 12 tot 16 jaar. Voor die groep moeten er naar behoefte een jongerencentrum zijn of komen; in wijk en dorp kleinschalige voorzieningen. Deze centra moeten breed van opzet zijn en zo ruim mogelijk open zijn. Jongeren moeten daar terecht kunnen met hun problemen en daar een luisterend oor vinden. 

Maar ze moeten daar ook terecht kunnen om geheel vrijblijvend aan activiteiten deel te nemen of andere jongeren te ontmoeten. Een goede voorziening helpt mee aan het voorkomen van hangjeugd en de daarmee gepaard gaande problemen in de wijken. 

Er zal periodiek contact moeten zijn tussen de gemeente en het jongerencentrum. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over het beleid en deze ook evalueren.Het jongerencentrum mag niet alleen gericht zijn op probleemjongeren -negatief imago- maar zal alle jongeren binnen de gemeente van activiteiten kunnen voorzien.

Aandachtspunten:
 • Communicatie middels een communicatieplan, met name in dit kader, als topprioriteit. En dat gaat verder dan het geven van voorlichting. Er zal duidelijk en periodiek op een positieve en constructieve manier de werkwijze, het aanbod aan activiteiten enz. moeten worden gecommuniceerd binnen de gemeente door het centrum via alle media naar jeugd en ouders.

SPORT

Sporten is van groot belang voor de samenleving in het algemeen en voor de jeugd in het bijzonder. Sport heeft vele positieve effecteneen betere fysieke, mentale en sociale vaardigheden. De gemeente heeft een belangrijke taak in om ervoor te zorgen dat de sportbeoefening in de gemeente betaalbaar en op peil blijft. Keerpunt 2010 wil dat de ‘jeugdledensubsidie’ blijft bestaan.


Tenslotte

TWij realiseren ons dat niet alle voorkomende thema’s zijn genoemd. Uiteraard zullen die ook onze aandacht hebben.Keerpunt 2010 wil zich met dit programma de komende raadsperiode 2014 - 2018 inzetten voor het belang van onze burgers in de stad Grave en haar kerkdorpen.  
Wij streven naar een goed contact met onze burgers, de leden van belangenorganisaties, ondernemingen en verenigingen om zo te weten wat er speelt. Op die manier kunnen we adequaat reageren op wat er leeft in de Graafse samenleving en goede afwegingen maken.
Keerpunt 2010 wil samen met u kiezen voor kwaliteit.
Partijprogramma Keerpunt 2010
2

Geen opmerkingen: