11 feb. 2014

Nog 32 dagen: lopende zaken: commissie- fractie- en raadsvergadering.

Selfie no. 2 is gemaakt in de fractiekamer.
Uit het foto-archief
De aantekeningen van Nel Schuts

Commissie Ruimte 4 februari 2014


4. Spreekrecht publiek: H.Satter; H.Bongers; Hr. Driessen; R.van Raaij; J.Litjens; B.Litjens

6. Vaststelling bestemmingsplan ‘Hof van Esteren
Ik heb schriftelijke vragen gesteld over de Exploitatie O.K. en de Allonge, verlenging daarvan. Wacht op antwoord.
 • Raadsvoorstel: opm. pag. 2 de indieners van zienswijzen zijn pas vorige week dinsdag/donderdag op de hoogte gesteld van de voorgestelde afweging op hun zienswijze.
 • Het Stedebouwkundigplan ontbreekt. Het rapport van de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg verwijst daarnaar. Graag nog toevoegen in de map in de commissiekamer.
 • Is er ook een grotere verbeelding (plankaart) beschikbaar met legenda??
 • Inspraakreacties van 11 buurtgenoten (Beersemaasweg) gaan vooral ook over Wat gaat er gebouwd worden? Antwoord is onzeker, is er niet?
 • Mag er gestapeld gebouw worden?  Regels 7, 17
 • Zuidrand is particulier opdrachtgeverschap (3 kavels voor van Dongen)
 • Kunnen kopers zelf bouwen; zelf een aannemer zoeken? BKw.Pl.pag. 14
Zienswijzenota
 • Pag. 8: de provincie heeft geen zienswijze ingediend op het plan.
 • Begrijp ik niets van. In de inspraaknota/bestuurlijk vooroverleg lees ik dat de provincie aanvankelijk tegen het plan was; in strijd met art. 3.5 van de Verordening Ruimte en beoordeelde het plan daarom toen niet inhoudelijk.
 • Eerst na 25 april 2013 vaststelling Woningbouwprogrammering kwam er een kentering. Ik verwacht dan een schriftelijke reactie van de provincie???
 • pag. 38/39 zienswijze de heer en mevrouw Nas:  Kan de wethouder uileggen hoe het zit met de locatie Nas in relatie tot de hinderzones?  
Inspraaknota/vooroverleg   
 • pag. 9/10 /11 Ambtshalvewijziging: aanpassing van het plan  - aantal woningen wordt verlaagd – woningen nabij het bedrijfsperceel Litjens vervallen. Waar op de verbeelding??
 • pag. 18 Het bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat GS positief hebben besloten tot wijziging van de begrenzing van de bebouwde kom?
 • Wat wordt bedoeld en is dit gerealiseerd?
11. Vragen

 • Het niet-ophalen van vuilnis bij Catharinahof zorgt voor overlast voor de bewoners. Klachten..
 • Verloop project Snippergroen. Klachten van burgers die op de info-avond vorige week woensdag 29 jan. in Gassel waren. Geen antwoorden op vragen.  
 • Openbare Welstandsvergaderingen voortaan alleen in Cuijk. Waarom niet rouleren zoals voorheen?
 • Aandacht voor de email van vandaag over opstelling van de raadsfracties in de vergaderzaal (sommige raadsleden zijn niet goed zichtbaar) en het audiosysteem dat soms laat afweten.  
 • Vragen van burgers/ondernemers: welke afdelingen zitten in het gemeentehuis Grave; wie zit waar? Waar zit het Veiligheidsbureau?

Geen opmerkingen: