12 feb. 2014

Nog 36 dagen: Stemmen bij volmacht.

Stemmen bij volmacht

Op woensdag 19 maart 2014 aanstaande zijn de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en is het een kiezer toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
MACHTIGING DOOR:
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente of via deze website zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 14 maart 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 3 februari 2014 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 3 februari 2014 als kiezer in diezelfde gemeente zijn geregistreerd.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om met een kiezerspas of per brief aan de stemming deel te nemen.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.


B. OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken, tel. 0485 – 460 300


Plaats: Grave
Datum: februari 2014


De burgemeester van Grave

Geen opmerkingen: