17 feb. 2014

Nog 30 dagen: Vanavond openbare fractievergadering in het Stadskantoor.


Xavier voert campagne

Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010
maandag 17 februari 2014  -  Stadskantoor Grave 19.30 uur

1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
       Afgemeld:   Jacques Leurs. Is "aanwezig" via facetime/IPAD.

2.   Vaststellen van de agenda

3.   Ingekomen stukken en mededelingen

4.   Verslag van de fractievergadering van 2 december 2013

5.   Stand van zaken ontwikkelingen: - bedrijf Ben Litjens en andere
       ondernemers in Grave.
                                           
6.   Agendapunten Raadsvergadering van 18 februari 2014:  

   1.    Opening en trekking stemmingscijfer

2.    Vaststellen agenda

3.    Vragen

4.    Algemeen spreekrecht 

5.    Ingekomen stukken en mededelingen

6.    Vaststellen besluitenlijst van 28 januari 2014

A-         stukken

7.    Erfgoedplan “Erfgoed voor het voetlicht” vaststellen

8.  Benoeming en beëdiging leden van Rekenkamercommissie Land van Cuijk

B-  stukken

9.  Bouw brede school Oost/herbestemming openbare basisschool Hartenaas

   10. Heroverweging ontwikkeling MijnGemeente  App

11.  Vaststellen van de notitie ‘Toepassingsbereik artikel 2.2. Verordening Ruimte/ kwaliteitsverbetering van het landschap in de gemeente Grave’ en het instellen voorziening gemeentelijk landschapsfonds voor ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het landschap

12.  Evaluatie Parkeerbeleidsplan 2010-2015

13.  Consultatie Deltaprogramma Rivieren

14.  Aanleg camperplaatsen

15.  Gewijzigde  vaststelling bestemmingsplan ‘Hof van Esteren”

16.  1E Wijziging legesverordening

17.  Aanpassing bestemmingsplan Centrum, Grave

18.  Initiatiefvoorstel m.b.t. de Structuurvisie van Keerpunt 2010

19.  Programma van eisen m.b.t. takendiscussie

20.  Motie fractie Frank Stoffer en Keerpunt 2010: Jaarlijks het aantal
 drachtplanten vergroten in de gemeente Grave

          Initiatiefvoorstel Waterfront van TROTS

          Interpellatie op verzoek van Keerpunt 2010 inzake het project   
          Snippergroen

          Sluiting


 

7.   Stand van zaken Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

 

8.   Rondvraag en sluiting 

 

 

Geen opmerkingen: