20 feb. 2014

Nog 27 dagen: Gebroeders Ben en Jan Litjens spreken beiden in over gevolgen plannen Hof van Esteren en 40 jarig bedrijf Litjens..


Ben Litjens aan het woord
Jan Litjens aan het woord
Pleitnotitie voor de gemeenteraad van Grave, die gehouden wordt op 18februari 2014 inzake ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren door B.W.A.M. Litjens namens Litjens Beheer B.V.

Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

Op 4 februari 2014 heb ik ingesproken in de raadscommissie Ruimte.

Deze raadscommissie heeft niet beraadslaagd over de ingekomen zienswijze noch heeft deze commissie een advies uitgebracht.

Daarom wil ik nu nogmaals mijn zienswijze onder uw aandacht brengen.

Mijn pleidooi doe ik aan de hand van de volgende 4 thema’s:
  1. Burgers en bedrijven worden door het College van B. en W. niet serieus genomen.
  2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door het College niet gewaardeerd. 
  3. De betekenis van het begrip kostenverantwoord werken ontgaat het College.
  4. Opdracht geven aan het college om te gaan werken aan een goed ruimtelijk ordeningsbeleid in Escharen.
Burgers en bedrijven worden niet serieus genomen door het College.

Namens het bedrijf Litjens Beheer B.V. wil ik als ondernemer het volgende zeggen.

Steeds heb ik gezegd en geschreven, dat het geen goede ruimtelijke ordening is om grenzend aan mijn bedrijfsterreinen, gelegen aan de Graafschedijk te Escharen, woningbouw te situeren.

Iedereen begrijpt, dat je geen woningen gaat bouwen pal naast een bedrijf, dat aan recycling doet en aan afvalverwerking.

In eerste instantie was zelfs gedacht aan een appartementencomplex, direct grenzend aan mijn bedrijfsterreinen. Wie verzint zo iets?

Ik heb het College van B. en W. er steeds op gewezen, dat je zo toekomstige problemen schept.

Maar de Graafse bestuurders zijn horende doof. Het probleem wordt naar de toekomst geschoven.

De wethouders hebben hun 3 ton wachtgeld binnen en de burgemeester heeft elders promotie gemaakt terwijl de gemeenschap  en mijn bedrijf met de problemen blijven zitten.

Als ik het College van B. en W. er op wijs, dat woningbouw naast mijn bedrijf vragen om problemen is dan antwoord het college bij brief van  8 juli 2013:

KLACHTEN HOUDT JE ALTIJD.

Het College zegt hiermede dat er klachten komen maar dat wordt op de koop toegenomen.
Goede ruimtelijke ordening eist het voorkomen van problemen.

B: Maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort gewaardeerd en gesteund te worden.

Wat heb ik als ondernemer gedaan om de gemeente en de dorpsgemeenschap Escharen tegemoet te komen en in oplossingen te denken?
Ik heb de gemeente meerdere malen schriftelijk voorgesteld om mijn bedrijfsterreinen, die gelegen zijn aan de zuidkant van de Graafschedijk, verder van de geplande woningbouw af te situeren.

Dit is toch een heel constructief voorstel maar tot op heden met NUL resultaat.
Het huidige College van B. en W. denkt dus niet in oplossingen.

Mijn voorstellen houden in, dat er op de gronden, die direct grenzen aan beide zijden van de Graafschedijk geen bedrijfsactiviteiten meer zouden plaatsvinden.
Op verzoek van wethouder Opsteegh, zaliger, heb ik hiervoor door bureau Areaal uit Langenboom, u allen bekend, een plan laten uitwerken.

Dit plan is tot stand gekomen na overleg met de dorpsraad EZV, de verkeerspolitie, de buurtbewoners en met de gemeentelijke groendeskundige. Al deze mensen waren enthousiast over mijn plannen.
Maar de gemeente heeft dit voorstel achteloos terzijde geschoven. Weer jaren  verloren gegaan om in Escharen te kunnen bouwen!

C: Kosten verantwoord werken verdient alle steun
Normaal is, dat de gemeente c.q. de projectontwikkelaar een bijdrage verleent in de noodgedwongen verplaatsing van een gedeelte van mijn bedrijfslocatie aan de zuidzijde ten nutte van deze woningbouw.
Maar ik heb de gemeente aangeboden dat ik deze kosten zelf draag.
Alle door mij geraadpleegde deskundigen zeggen: “Ben, ben jij wel een goede ondernemer, dat jouw bedrijf deze kosten IN ZIJN GEHEEL ZELF DRAAGT?”.
Ik heb dit gedaan als inwoner van Escharen ten behoeve van de dorpsgemeenschap.
Mijn aanbiedingen zijn in de wind geslagen door het College van B. en W..
En nu?
Nu kan ik niet anders meer dan gefundeerd bezwaar maken tegen de geplande uitbreiding.
Klaar ben je er mee!

D: Verzoeken ten behoeve van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid

1.
Ik verzoek uw raad niet tot vaststelling over te gaan van het huidige ontwerpplan  Hof van Esteren, omdat hier geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2.
Verder verzoek ik uw raad, dat het College van B. en W. wordt opgedragen om actief de plannen van Bureau Areaal, die reeds zijn afgerond in juli 2010, gaat ondersteunen en rekening te gaan houden met de wettelijke richtafstand alvorens tot vaststelling over te gaan.

Escharen, 18 februari 2014

B.W.A.M. Litjens


Pleitnotitie door J.A.A.M. Litjens ten behoeve van de gemeenteraad van Grave, die gehouden wordt op 18 februari 2014 ten stadhuize te Grave over het ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren

Geachte voorzitter, geachte leden,

Mijn broer Ben heeft als ondernemer aan u uiteengezet hoe hij als ondernemer tegenover de plannen voor woningbouw in het plan Hof van Esteren staat.

Tot op heden heeft het College van B. en W. alle kansen vergooit om tot goede oplossingen te komen.
Die heeft geleid tot teleurstelling voor velen.
De argumenten van mijn broer zijn krachtig en doeltreffend.

De gemeente erkent nu in de weerlegging van zijn zienswijze van 19 november 2013 onder overweging 5, dat er fouten zijn gemaakt met betrekking tot richtafstand.

Het College biedt u een plan ter vaststelling aan, dat in strijd is met de regels. De woningbouw ligt binnen de milieuzone.
Dit is gewoon respectloos naar de toekomstige bewoners en naar het bedrijf Litjens.

Welke gemeente gaat een bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling aanbieden, waarvan ze zelf zeggen, dat dit in strijd is met de regels?

Maar het plan Hof van Esteren voldoet evenmin aan de criteria van een zorgvuldig ruimtegebruik ten aanzien van het benutten van gronden in het buitengebied.

De huidige gronden liggen immers in het bestemmingsplan Buitengebied 1998.
Het plan is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte.
Dit kan de provincie niet laten passeren.
De provincie kan niet met meerdere maten gaan meten.

Wel super streng voor de bewoners in het buitengebied regels opstellen maar projectontwikkelaars hun gang laten gaan?

Wat zit daar achter?
Alvorens gronden voor woningbouw aan te wijzen behoren nut en noodzaak afgewogen te worden. De gemeente Grave wil een plan vaststellen, dat door de tijd volledig is achterhaald. De gemeente Grave heeft een bestemmingsplan capaciteit van ongeveer 1000 woningen en wil daar nu via het Hof van Esteren nog ongeveer 100 woningen aan toevoegen.

De gemeente Grave heeft een woningbouwprogrammering van ongeveer 480 woningen in de komende 8 jaren.
In de gemeente Grave worden nog slechts enkele woningen per jaar gebouwd.
De woningbouwvereniging Mooiland heeft geen geld meer om nieuwe woningen te bouwen.
In de volksmond wordt gezegd, dat Mooiland feitelijk failliet is.

Als ik naar de verplichtingen kijk, die de gemeente Grave is aangegaan en naar de cijfers van het grondbedrijf van de gemeente dan doemt een groot tekort op waartegenover geen reserves meer van betekenis  staan.
Toch blijft de gemeente Grave maar investeren in bestemmingsplannen, sluit nieuwe overeenkomsten af enz.
Van een integrale benadering is geen sprake noch van realiteitszin.

Het grote brok in de verplichtingen is het plan Wisseveld, waarbij volgens zeggen de gemeente voor 50% meedeelt in het verlies.
Er werd enige jaren geleden al vastgesteld, dat de gemeente Grave een verlies moet inboeken van 10,- miljoen euro.
Op dit moment moet de gemeente Grave volgens zeggen jaarlijks € 500.000,- aan renteverlies betalen.
Echter, niemand kent de werkelijke situatie omdat er geheimhouding op de stukken is gelegd.

Gisteren is ons WOB-verzoek behandeld.
Tijdens de zitting bleek, dat de problemen met de projectontwikkelaar GBB nog veel groter zijn dan bekend.
Op 6 maart 2014 moet de gemeente antwoord geven bij de Rechtbank Oost-Brabant over de ingestelde vorderingen door GBB.

Wie gaat dat betalen? De burger.

In plaats dat Grave alles doet om het verlies in Wisseveld te beperken wordt een beleid gevoerd om het verlies te vergroten.
De leden van het College van b. en w. zijn passanten maar de inwoners zijn de klos.

Raadslid Leurs schrijft regelmatig op zijn site, dat Grave hoog genoteerd staat op een lijstje, waar ze niet willen staan.
Nou, mijnheer Leurs, op het lijstje over verliezen in het grondbedrijf gerelateerd per inwoner zal Grave zeker staan bij de nationale top tien.

En de gemeente blijft maar doorgaan met investeren in plannen, het sluiten van contracten buiten de gemeenteraad om enz.

Dit alles moet gestopt worden.

Echte kansen voor woningbouw in de kleine kernen via inbreiding etc worden op die manier verprutst.
Na de verkiezingen zal blijken, wat de huidige bestuurders Grave hebben aangedaan.
Verzoeken:
  • Ik verzoek uw raad het huidige ontwerpplan Hof vanEsteren niet vast te stellen, omdat dit plan niet voldoet aan de wettelijke regels met betrekking tot milieunormen;
  • Ik verzoek uw opdracht te verlenen aan een onafhankelijk bureau tot doorlichting van het hele grondbedrijf, zodat er weer een realistisch zicht op de toekomst ontstaat;
  • Ik verzoek uw raad nog voor de verkiezingen de bevolking te informeren over de consequenties van het plan Wisseveld.
Escharen, 18 februari 2014

Jan Litjens

Geen opmerkingen: