24 feb. 2014

Nog 24 dagen: Soosdebat gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Na afloop even op de foto met poster en de Keerpunt 2010 das in de kleuren van Escharen, Gassel, Grave en Velp.
Mijn tafel is versierd met twee dassen bestaande uit de kleuren van Escharen, Grave, Gassel en Velp. Keerpunt 2010 zet zich in voor alle wijken en dorpen. Via mijn weblog communiceren we al vier jaar lang dagelijks met onze inwoners.

We weten wat er leeft en maken daar dagelijks ook nog de bijbehorende  actuele foto 's bij. 

Enkele cijfers:

  • Bijna 500.000 bezoekers telt ons weblog sinds de site bestaat. 
  • Er zijn bijna 4.000 berichten in 1500 dagen op dit weblog geplaatst.
  • Het aantal foto's is al boven de 100.000 stuks. 
  • Er staan 825 fotoreportages in het foto-archief. 
  • Alle foto's zijn gratis wereldwijd te downloaden. 
  • Alle berichten zijn via een zoekwoord linksboven, blogarchief en labels terug te lezen.
  • Op facebook zijn al meer dan 500 vrienden.
  • Denk aan de webmaster en klik op de advertenties om dit weblog in de lucht te houden! Hosting van foto's enz. kost nogal wat geld.
  • Drie keer is er een gerechtelijk onderzoek gedaan naar vermeend lekken. Alle drie de keren zonder resultaat.

Mijn inbreng: 

Het lot was me goed gezind en ik mocht als laatste mijn 4 minuten verhaal doen.

"Ook wij zijn voorstander van meer macht bij de wijk en -dorpsraden. Het voorstel van Leo de Vreede om bij elk raadsvoorstel een paragraaf "gevoerd overleg met dorps- en wijkraden" gaan we inbrengen bij de coalitieonderhandelingen. Onze inwoners moeten veel meer  bij beleidsvoorbereiding betrokken worden. Hiaten in de  communicatie bij opstarten ambtelijke projecten, zoals bij parkeerbeleid en groenstrokenproject, mogen niet meer voorkomen!

Ik wil Wil Baaijens beantwoorden. Hij vroeg waarom we de enige partij zijn die verkiezingsmateriaal op het podium hebben staan. "We zijn de enige partij die de moeite hebben genomen om om ons bord met poster mee te brengen.": antwoordde ik.

Keerpunt 2010 wil een aanvulling geven op de vier minuten van Jacques van Geest. AZC en Brede Scholen zijn er mede gekomen door de stemmen van onze twee raadsleden Nel Schuts, Jacques Leurs en Frank Stoffer.

Ons grootste trauma van de afgelopen periode is de sluiting van de scheepswerf.

Mede door het ontbreken van lokale kennis van het voltallig college is dit zo gelopen.De sluiting krijgt  zelfs nog een flink juridisch staartje omdat de curator waarschijnlijk onder ede de hoofdrolspelers wil gaan horen.

Werkgelegenheid en de plaatselijke economie zijn  voor ons is heel belangrijke keerpunten.

We zijn daarom blij dat het AZC in Grave blijft en ook dat de diverse  schoolbesturen van basisscholen voor 40  werkplaatsen in Grave zorgen door hun kantoren in Hartenaas te huisvesten. Het AZC is een flinke bron van inkomsten voor zowel de gemeente als de plaatselijke supermarkten. Dagelijks moeten de 600 asielvragers voor hun eigen maaltijden zorgen en doen in Grave daarvoor hun inkopen!

We willen de afdeling economische zaken versterken. We moeten op diverse lijstjes van MKB en Kamer van Koophandel van  de onderste plaatsen af.

We hebben grote zorgen dat de invloed van de raad op het beleid dat over de schutting gegooid wordt steeds geringer wordt. Oss is voor ons het ultieme voorbeeld hoe er met de belangen van de dorpen omgegaan kan worden. Als Grave was op gegaan in een grote gemeente stonden we sterker om de brandweerauto 's  in Grave te houden. We konden dan als Land van Cuijk een vuist maken in de diverse regionale besturen o.a. veiligheidsregio's.

Als Echte Gravenaar ben ik trots op Grave maar ook op de kerkdorpen en ons kerkelijk cultuurhistorisch erfgoed.

Ik eindig mijn vier minuten met een Citaat uit de Volkskrant in het kader van de wedstrijd Beste Raadslid van Nederland."

P.S. Ik heb al een kaartje voor de slotbijeenkomst in de Melkweg op 18 maart. Nederlands beste raadslid komt tenslotte in Pauw & Witteman.

Omdat ik vind dat de redactie van Grave Kiest prima huiswerk heeft gedaan plaats ik hun vragen integraal op mijn weblog. Jammer genoeg was er geen gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over deze vragen. Maar de antwoorden van Eva, Anja, Ben, Jacques en Frans wil ik toch wel een keer zien! Meer foto's in het foto-archief!

Voorbereidend denkwerk voor het Soosdebat


Vraag 1:
Boeiend om de reactie van Eva en Anja te horen.
Vooral nu ze ook kandidaat wethouders zijn!

Misschien wel vier parttime wethouders?

Ook zij hebben er beslist een standpunt over.
Misschien deze vragen voorleggen in het Catharinahofdebat later?
Ben en Jacques zijn ook in voor het wethouderschap.

Zitten hier al twee van onze nieuwe wethouders?
Wat doet u met de geheimhouding omtrent het Wisseveld?De raad is bevoegd die geheimhouding op te leggen maar neemt met haar besluit natuurlijk ook de verantwoording voor die geheimhouding, met name richting burgers en kiezers. Wanneer worden belanghebbenden en belangstellenden betrokken in het besluitvormingstraject? Hoe verantwoordt u de geheimhoudingscultuur als vertegenwoordigers van ons burgers?

Vraag 2:
Communicatie moet aanzienlijk verbeterd worden
Van informatieavonden (bijvoorbeeld het verkeersbeleidsplan, bestemmingsplannen, snippergroenproject) wordt consequent geweigerd een verslag te maken. Moet er niet afgesproken worden dat er altijd een verslag wordt gemaakt waarin de inbreng van de burgers helder is verwoord?

Vraag 3:
Leo kwam op de koffie.....
Hoe zorgt u er voor dat wijk- en dorpsraden daadwerkelijk betrokken worden bij de voorbereiding van raadsvoorstellen?

Vraag 4: 
Adele, Hennie en Nel kijken tevreden terug naar het debat.
Welke zaken denkt u te gaan veranderen in de gang van zaken bij de commissie- en raadsvergaderingen? De achtergrond van deze vraag ligt in wat wel wordt genoemd het aanhoudende ‘gehannes’ in deze gremia.

Vraag 5:
Good- old Wil Baaijens citeerde een controllersraport uit 2008 om snel een gemeente te maken. Mijn reactie: "Boxmeer torpedeerde de ambtelijke samenwerking toen al; na veel geheim achterkamertjesoverleg. Wilma Delissen en Schoots hadden  het nakijken. !!!"
Hoe denkt u na de verkiezingen concreet om te gaan met de geheimhoudingscultuur binnen het gemeentebestuur?

Vraag 6:
Keerpunt 2010- en PLC Cuijk voorzitter Ton van Elk de Freese
bestudeert de vragen van Grave Kiest!
Hoe denkt u de communicatie met de burgers te verbeteren? Deze vraag wordt gesteld met in het achterhoofd de vele klachten over bijvoorbeeld de beantwoording van brieven en het gebrek aan initiatief om de burgers naar behoren te informeren.

Vraag 7:
Louis Sparidans en Theo Jaspers praten elkaar bij in de pauze.
Hoe gaat u zich verantwoorden voor de slechte handhavingsituatie in Grave?
Hoe denkt u deze al jaren bestaande slechte situatie echt te verbeteren?
Deze vragen worden gesteld met in het achterhoofd dat er vaak en intensief gedelibereerd is over de handhavingsbeleid maar dat er weinig verbetering te bespeuren is.

Vraag 8: 
Ben Litjens kon maar een vraag stellen aan de VVD lijstrekker.
Helaas. Wanneer gaat ze bij Ben op werkbezoek?

Hoe gaat u er voor zorgen dat ambtenaren niet de ruimte krijgen om opdrachten van het bestuur te negeren of onjuist uit te voeren? De motivatie achter deze vraag is gelegen in de slepende gevallen (Prinses Margriet, Litjens….) waarbij er dringend aanleiding is om onoorbaar gedrag van ambtenaren te vermoeden of waarin dit is vastgesteld.

Vraag 9:
Vragen van de jongste bezoeker over onderstaand onderwerp.
Zo vader Jacques ...zo zoon?
Hoe denkt u de burgers van Grave alsnog te gaan betrekken bij het samenwerkings- of fusieproces

Binnen het Land van Cuijk? Burgers hebben er weet van dat, zonder hun instemming of betrokkenheid, gekozen is voor een tijdrovende en zeer kostbare omweg richting fusie.   Waarom is die keuze gemaakt?  Waarom zijn de burgers niet of nauwelijks bij die keuze betrokken? Waar ligt de voorkeur van uw fractie waar het gaat om zelfstandigheid, samenwerking of fusieTot welke compromissen bent u bereid waar het om bovengenoemde zaken gaat? Wat is de reden waarom politiek Grave zo terughoudend is om hierover duidelijkheid te verschaffen?

Vraag 10:
Keerpunt 2010 kandidaat raadslid Hennie Bongers
weet wel alles over de transities en het sociale domein!

Evenals vier jaar geleden wordt in bijna alle programma’s de intentie uitgesproken om wijk- en dorpsraden meer belang toe te kennen. Het convenant daarover is echter niet  getekend door alle wijkraden en uit de dorpsraden komen geluiden dat zij spijt hebben dat ze getekend hebben. 
Hoe heeft u ondanks die weigering in 2012 toch de beleidsnotitie kunnen goedkeuren? 

Wanneer en hoe gaat u het convenant zo aanpassen dat de verplichtingen van de gemeente er ook in zijn opgenomen?

Vraag 11:
Toen was er pauze!
Ten aanzien van de besturen van wijkraden; mogen bestuursleden familie van elkaar zijn? In hoeverre?

Vraag 12:
Pauze: ontmoeten

In de partijprogramma’s vinden we geen enkele verantwoording van gedane zaken en genomen besluiten en wordt niet of erg summier aangegeven hoe genoemde doelen bereikt moeten worden. Ook is er in de programma’s geen sprake van een financiële paragraaf.  Hoe wordt er tegen die achtergrond voor gezorgd dat de waarde van voorstellen en plannen door de kiezer ingeschat kan worden? 
Is de kritiek terecht dat de programma’s daardoor in feite te vrijblijvend zijn om als kompas te kunnen dienen voor politici en burgers?

Vraag 13:
Zien we haar bijdrage in de Graafsche Courant?

Enkel in het programma van VPGrave wordt aandacht besteed aan het belang van integer besturen, politiek bedrijven.
Wij zien graag dat alle partijen nadrukkelijk inzicht en inzage geven in hun houding en beleid ter zake en dat ze ook de integriteit van de ambtelijke dienstverlening in hun beschouwing daarover meenemen.

Vraag 14:
De afstand tussen de standpunten van Frans Smulders en Keerpunt 2010 werd, letterlijk en figuurlijk, steeds groter.

Geef per partij een inschatting van de financiële stand van zaken van onze gemeente en probeer vanuit die inschatting aan te geven hoe die situatie aan het eind van aanstaande bestuursperiode (2018) zal zijn?  

Bron: © Redactie Grave Kiest

Geen opmerkingen: