26 jan. 2014

Nog 52 dagen: bewoners Escharen reageren op structuurvisie.Aan: De gemeenteraadsleden en college van B&W  van de gemeente Grave,
Van: 11 gezinnen uit Escharen

Escharen, 25 januari 2014

Betreft: Voorstel amendement “structuurvisie gemeente Grave 2025”

Geachte gemeenteraadsleden van gemeente Grave

Geachte college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Grave

Deze brief en toegevoegd amendementsvoorstel op de “structuurvisie gemeente Grave 2025” wordt u aangeboden namens diverse dorpsgenoten van Escharen.
(Zie voor de volledige lijst van indieners het overzicht onderaan deze brief.)

Voor u ligt u ligt de “structuurvisie gemeente Grave 2025” welke nog vastgesteld dient te worden . Onderdeel van deze structuurvisie is het grootschalig bouwproject “Hof van Esteren”.
Het plan “Hof van Esteren” is ontstaan ver voordat de wereldwijde crisis uitbrak en dus ook ruim voordat de woningmarkt op slot kwam te zitten. Maar voor ons bezwaar nog belangrijker, ook voordat er lokale en regionale woningmarkt en demografische onderzoeken hebben plaatsgevonden. (later meer hierover)

Bij het ontstaan van plan “Hof van Esteren” konden de Escharense jongeren geen geschikte starterswoningen vinden en ook  geen geschikte bouwkavels vinden om een eigen “starterswoning”  te bouwen. In die periode was het dus een logisch gevolg dat men ging kijken naar een woningbouwproject.
De eigenaar van de locatie “Hof van Esteren” was bereid zijn agrarische grond af te staan en dus was het plan “Hof van Esteren” geboren.
Hof van Esteren voorziet in een woningaanbod van maar liefst 70 woningen, die gezamenlijk de afspiegeling zijn van de bestaande Escharense woningvoorraad. Namelijk appartementen, rijtjeshuizen, 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen. Dus meer van het zelfde, i.p.v. aanvullend op de huidige woningvoorraad en aanbod.

Zoals gezegd, nadat het plan rond 2010 concreet werd, zijn er in opdracht van de gemeente, sommige in samenwerking met de regio, diverse woningmarkt  en demografische onderzoeken, uitgevoerd. “Woningmarktstrategie Land van Cuijk” stelt dat er per jaar 160 huishoudens meer de regio verlaten dan dat er instromen. Zodat er in de regio dus en overschot aan woningen zal ontstaan.
Toevalligerwijs heeft dagblad “De Gelderlander” van afgelopen zaterdag 25 januari 2014 uitgebreid, bij dit negatief migratiesaldo voor het Land van Cuijk inclusief de  gemeente Grave, stil gestaan. Zie de foto’s (pdf bestanden) in de bijlagen.

Deze conclusie is ook in het “ontwerpstructuurvisie gemeente Grave 2025” overgenomen:
In “deel B: visie” wordt op pagina 24 aangeven dat Grave een negatief migratiesaldo kent. Tussen 2005 en 2010 bedroeg het een negatief saldo van maar liefst 500 inwoners. Deze trend heeft  zich daarna doorgezet. Onderzoek geeft aan dat deze trend ook niet te keren is. Als verklaring hiervoor  wordt in “Woningmarktstrategie Land van Cuijk” gesteld dat het voorzieningenniveau van het Land van Cuijk, op met name werkgelegenheid en onderwijs,  onvoldoende is om meer huishoudens blijvend aan de regio te binden.

Andere onderzoeken geven aan dat Escharen vooral kleinschalig dient in te breideni.p.v. dat we grootschalig gaan uitbreiden. Deze onderzoeken van de gemeente Grave geven aan dat er op de midden en lange termijn dus veel minder vraag naar woningen zal zijn. Maar dat er wel om andere type woningen vraag zal ontstaan.
Ook in de zwaarwegende “algemene toelichting verordening ruimte 2014” van de provincie Noord-Brabant  wordt klip en klaar gesteld dat inbreiding boven uitbreiding dient te gaan.

De locatie waar Hof van Esteren gepland is, ligt niet alleen maar buiten de kern en is niet enkel buitengebied, maar ligt de locatie tevens ligt in de zogeheten Groenblauwe mantel.

Van de site van provincie Brabant het volgende over de Groenblauwe mantel:
Wat is de groenblauwe mantel?
De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen het kerngebied groenblauw en het agrarisch gebied, alsook het stedelijk gebied. Het kerngebied groenblauw wordt ommanteld om kernen te versterken en te verbinden. De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit multifunctioneel landelijk gebied met grondgebonden landbouw. Binnen de groenblauwe mantel zijn ook de zogenaamde beheersgebieden van de ecologische hoofdstructuur opgenomen. Het beleid binnen de groenblauwe mantel is gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant- en diersoorten en de bevordering van de biodiversiteit buiten de EHS. Vanuit de watercomponent wordt vooral ingezet op het kwantitatief en kwalitatief herstel van kwelstromen, zoals het wijstverschijnsel op de Peelrandbreuk in Oost Brabant, in de beekdalen en op de overgangen van zand/veen naar klei in de zogenaamde Naad van Brabant. De groenblauwe mantel geeft naast de ontwikkeling van een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem ook ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties, zoals landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en landschap: de “ja-mitsbenadering”. De groenblauwe mantel biedt echter geen ruimte voor stedelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van nieuwe (kapitaal)intensieve vormen van recreatie en landbouw.
Het is dus feitelijk helemaal niet de bedoeling dat gebieden vallend in de Groenblauwe mantel voor bebouwing in aanmerking komen.

Op de Visiekaart is aangegeven dat het Hof van Esteren de gebiedsaanduiding ‘Robuust water- en natuursysteem’ kent

Wij wijzen het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Grave erop dat tijdens de IDOP van 2012 de deelnemers, 6 andere  locaties hebben aangewezen welke de voorkeur boven “Hof van Esteren” verdienen. Eén daarvan is reeds in ontwikkeling.

Wanneer “Hof van Esteren” doorgang zal vinden, zullen de blinde vlekken in de kern van Escharen dus blijven bestaan.
Tevens hebben ook de bewoners gepleit voor kleinschalige “inbreidingsprojecten”. Verder stelt men dat er vooral behoefte zal zijn aan doorgroeiwoningen, zodat de ouderen van ons dorp vanuit hun gezinswoning naar doorgroeiwoningen kunnen verhuizen. Dat zorgt er uiteraard voor dat deze gezinswoningen weer voor jonge gezinnen vrij komen.Op dit moment worden er op www.huizenzoeker.nl maar liefst 27 woningen (18 gezinswoningen en 9 appartementen) in Escharen te koop aangeboden. Dus ook op de korte termijn voegt bouw niks toe. Dit grote project zal enkel zorgen dat de nu te koop staande woningen nog veel lastiger verkocht kunnen worden en dat de woningwaarde in Escharen nog verder zal dalen. Wat direct in strijd is met de belangen van de Escharense burgers.

Mocht de raad tegen alle onderzoeken en lokale belangen in dit plan toch tot uitvoering willen laten brengen wijs ik u op het volgende:

Het plan zoals dat in 2010 gepresenteerd werd had als voorwaarde dat pas met bouwen gestart mocht worden, als 80% van het project verkocht was. Deze voorwaarde zorgde ervoor dat de duur van de bouwoverlast tot het minimum werd beperkt.
In het huidige plan is deze voorwaarde vreemd genoeg los gelaten. Het plan is in 2 fases verdeeld en men kan pas met fase 2 beginnen, wanneer 80% van fase 1 is gerealiseerd. Hoelang men over fase 1 mag doen, wordt niet aangegeven.

Voorzien wordt dat fase 1, na 10 jaar is afgerond. Daarna kan men pas met fase 2 starten. Hoelang fase 2 zal gaan duren en of fase 1 inderdaad binnen de 10 jaar is gerealiseerd, is onbekend. De ontwikkelaar heeft hier de vrije hand in. De duur van de bouwoverlast zal gigantisch langer duren als redelijkerwijs acceptabel is.

Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat het grootschalige plan “Hof van Esteren”, nu niet, maar ook op de midden en lange termijn niet, de belangen van de bewoners zal dienen. Ergo, dit plan is strijdig met  onderzoeken, biedt geen oplossing voor een eventueel toekomstig probleem op onze woningmarkt en zal de Escharense woningmarkt ernstig negatief verstoren.

Uiteraard zijn wij altijd genegen uw vragen schriftelijk maar ook persoonlijk te beantwoorden en staan wij open voor overleg.

Met vriendelijke groeten

Namens de onderstaande buurtgenoen

H. Janssen
Beerschemaasweg 70
5364 NS Escharen
06 – 514 06 096

·      Graafsedijk 65                             Escharen       Familie van R. Raay
·      Beerschemaasweg 58                   Escharen       Familie A.T.A.H. van de Burgt
·      Beerschemaaswealleg 60              Escharen       Familie P.C.J. van Haren
·      Beerschemaasweg 62                   Escharen       Familie R. Prudon
·      Beerschemaasweg 64                   Escharen       Familie van M. Doorn
·      Beerschemaasweg 66                   Escharen       Familie J.P.M. Paters
·      Beerschemaasweg 68                   Escharen       Familie J.E. Derks
·      Beerschemaasweg 70                   Escharen       Familie H.A.A. Janssen
·      Beerschemaasweg 72                   Escharen       Mevrouw I.C.A. van dommelen
·      Beerschemaasweg 74                   Escharen       Familie H.J.M  van Raay
·      Cuijksesteeg 2                             Escharen       Familie T. Jans

Toevoegen:

de bouwlocaties:

Achter Akkerslagen
Tussen Duisterstraatje en Willemvan Esterenweg
Van Zanddijk tot Duisterstraatje
Achter Beerschemaasweg

Aanpassen:  Locatie Nas

Schrappen:  Locatie Hof van Esteren

Gelukkig was de webmaster/fotograaf er ook al bij in november 2008!


Geen opmerkingen: