1 feb. 2014

Nog 45 dagen: Meer openheid: Fa. Litjens dient een bezwaarschrift inzake besluit WOB in.Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Grave
Postbus  7
5360 AA Grave


Escharen, 29 januari 2014
Uw kenmerk: Z/G/ 14/ 05731
Uw brief: 23 januari 2014

Inzake: bezwaarschrift inzake besluit Wob


Geacht College

In goede orde ontvingen wij uw schrijven d.d. 23 januari 2014 met bijlagen en waarin door u de overeenkomsten zijn verstrekt voor wat betreft de projecten Hof van Esteren, Mariendaal en Prinsenstal.
De afspraken en overeenkomsten betreffende het plan Wisseveld zijn echter niet aangeleverd ofschoon daarom is verzocht.
U beroept zich hierbij de geheimhouding welke het college op deze documenten heeft gelegd en de raad heeft besloten om deze geheimhouding niet op te heffen.
Hiertegen wensen wij bezwaar te maken en wel op de volgende gronden.

In zijn algemeenheid heeft te gelden het recht op openbaarmaking van informatie ingevolge de WOB. Dit dient immers het belang van een goede en democratische bestuursvoering.
Als college bent u momenteel doende  diverse ruimtelijke ontwikkelingen in procedure te brengen dan wel zijn deze inmiddels in procedure gebracht.

Het betreft de volgende woningbouwplannen:

Benaming plangebied                                      Plancapaciteit

Locatie Wisseveld inclusief uiterwaarden         600 woningen
Locatie Oranjebastion                                   22 woningen
Locatie rond Catharinahof                             50 woningen
Locatie Emab                                              50 woningen
Locatie Dokterspraktijk                                 15 woningen
Locatie Arsenaal                                          40 woningen
Locatie Binckhof/Mariendaal/Dichterbij             91 woningen
Locatie Hof van Esteren                              100 woningen
Locatie Hommerzaad                                     3 woningen           
Locatie Nas                                                11 woningen
Locatie Akkerslagen                                      7 woningen
Locatie Prinsenstal                                      82 woningen
Locatie BVV                                                9 woningen
8 bouwlocaties particulieren                          12 woningen
                                                                                                                                                                                                                     Totaal      1092 woningen 

In het jaar 2013 is door particulier initiatief enkel de bouw van een dubbel woonhuis gestart.

Met andere woorden, de gemeente Grave is financieel zwaar betrokken bij een groot aantal projecten maar een integrale benadering ten aanzien van het ruimtelijk beleid met uitzicht op een oplossing van daaronder liggende ( ook financiële ) problematiek ontbreekt.
Het huidige beleid verdraagt zich evenmin met de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant.
Ook achten wij het ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren in strijd met het rijksbeleid.
Dit alles willen wij nader onderbouwen in het kader van onze zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren.
Derhalve dienen wij te beschikken over de nodige stukken.
Het plan Hof van Esteren betekent een ernstige aantasting van onze bedrijfsrechten, waarvoor wij moeten opkomen.

Wij zijn van mening dat een democratische bestuursvorming vereist dat burgers worden geïnformeerd omtrent ruimtelijke ontwikkelingen die het algemeen belang raken. Zeker wanneer met deze ruimtelijke plannen aanzienlijke kosten gepaard gaan welke ten laste komen van de algemene middelen/ gemeenschapsgeld.
Nu de ruimtelijke plannen, zoals hierboven vermeld, in procedure zijn gebracht dan wel te verwachten valt dat deze op langere of kortere termijn in procedure komen en wij hierin een procespositie hebben, hebben wij belang om volledig en juist te worden geïnformeerd. Het plan Wisseveld met de bij dit plan behorende overeenkomsten maken daar een essentieel onderdeel van uit.
Wij wijzen u daarbij op het feit dat ook de andere contractpartij  ter zake het Wisseveld zich publiekelijk ( ondermeer in het dagblad de Gelderlander van 28 januari 2014)  uitlaat over de met het college gemaakte contractuele afspraken.
Vanzelfsprekend is het voor ons dan van belang dat deze uitlatingen door ons op juistheid kunnen worden getoetst. Reden te meer voor ons om over de gevraagde documenten te kunnen beschikken.

Wij verzoeken u dan ook ons in het geformuleerde bezwaar te ontvangen en het onderhavige besluit te heroverwegen en wel in die zin dat alsnog de gevraagde documenten aan ons worden verstrekt.
Gelet op de (af)lopende termijnen ter zake de inmiddels in procedure gebrachte plannen verzoeken wij u binnen 7 dagen te beslissen op dit bezwaarschrift.
Aangezien u het ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren op 4 februari 2014 in de raadscommissie Ruimte wilt behandelen en op 18 februari 2014 in de gemeenteraad wilt laten vaststellen, zullen wij ons reeds nu tot de Rechtbank Oost-Brabant wenden teneinde een voorlopige voorzieningsprocedure in gang te zetten.
Wij zullen de rechter vragen om een uitspraak, waarbij het u niet vrij staat om het ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren eerder vast te stellen dan nadat op ons WOB-verzoek onherroepelijk is beslist.
Wij wachten uw beslissing met belangstelling af.
Overigens hebben wij nog steeds geen reactie ontvangen op onze zienswijze d.d. 15 november 2013.
Hoogachtend,

Litjens Beheer B.V.
Voor deze,
B.W.A.M. Litjens

Geen opmerkingen: