19 jan. 2014

Bewoners Vereniging Velp knokt voor meer woningen voor het Hart van Velp.

1. Brief voorzitter BVV.

Aan de leden van de Commissie Ruimte, aan de leden van de Raad,

Bijgaand de tekst zoals deze door BVV is ingebracht tijdens het spreekrecht in de commissie ruimte. Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling  en de vragen door de leden van de commissie ruimte inzake de zienswijze van BVV. 

Dank voor de vraag van dhr. van Raay aan de wethouder hoeveel vrije ruimte er naast de 3 woningen vereist is met de conclusie dat het dan alleen maar hondenhokken  kunnen worden. 

Als BVV delen wij deze conclusie, we moeten het Dorpshart niet door een ontwikkelaar laten verkwanselen terwijl er een goed stedenbouwkundig -en beeldkwaliteitsplan  ligt.   Wij herhalen hierbij onze vraag aan de leden van de commissie ruimte en aan de leden van de raad  het structuurplan betreffende het Dorpshart Velp aan te passen van 3 naar 9 woningen.   

Bij de beantwoording van de vragen was het voor BVV stuitend te vernemen van de wethouder dat de structuurvisie alleen maar kansen bied en dat de kwaliteit van het Dorpshart altijd gegarandeerd is. Hoe kun je als wethouder kwaliteit garanderen met 3 hondenhokken die een regelrechte bedreiging vormen voor het Dorpshart? 


Jan reageert op wethouder Eric Daandels
Het antwoord van wethouder riep bij mij een sterke emotie op, waarvoor mijn excuus

Ik wil u graag meedelen waarom dit gebeurde.   Op 2 september 2011 heeft Hendriks Coppelmans ( HC) de gemeente het voorstel gedaan het terrein te verkavelen in 3 vrije kavels, zie bijlage. BVV is mordicus tegen. Hiermee creëer je geen Dorpshart,  de vereiste bouwmassa ligt vast in het stedenbouwkundig plan  en in een goedgekeurd beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is het instrument voor kwaliteitsbeheer van het ruimtelijke beeld.   

HC  wil van het Dorpshart af , hij heeft zijn winst gehaald in de 17 woningen en heeft sinds september 2009 geen fatsoenlijk plan gepresenteerd. BVV heeft de gemeente meerdere keren aangegeven dat hier een wanprestatie wordt geleverd. Na bijna 7  jaar geklungel van HC m.b.t. fase 2 vragen wij de gemeente in 2013 de realisatieovereenkomst met HC te ontbinden en BVV het initiatief van 2005 weer terug te geven.   

Het antwoord van het College treft u hierbij aan. Het College is voornemens hondenhokken te laten ontwikkelen!  Bijlage brief gemeente, 14- 11- 2013.  Zie hier de kansen van de structuurvisie! Het zijn de woorden van de wethouder! Het is mij niet bekend of de nieuwe realisatieovereenkomst is gesloten, ik verwacht van niet.   Dit verklaart mijn emotie en mijn boosheid. Er is bij de gemeente geen enkele affiniteit meer bij het Dorpshart, niet ambtelijk, niet bestuurlijk. We blijven ons als BVV inzetten voor ons Dorpshart. We hopen dat u ons daarbij wilt helpen.   


Met vriendelijke groet,   Jan ten Broeke , voorzitter BVV

2. Brief gemeente Grave aan BVV.


Bewoners Vereniging Velp
T.a.v. Dhr. J. ten Broeke
Hoogveldscheweg 11
5363 TM VELP
1 4 NOV 7013 Verzend datum

Geachte heer Ten Broeke,

3. Spreekrecht
We willen als BVV gaarne gebruikmaken van het spreekrecht. Mijn naam is Jan ten Broeke en ik ben sinds 2006 voorzitter van de Bewoners Vereniging Velp. (afgekort BVV) De vereniging BVV is in 2004 opgericht met de doelstelling om gezamenlijk betaalbare woningen te laten ontwikkelen en te laten bouwen.De leden van de Commissie Ruimte en de raadsleden hebben op 1 december van BVV een mail ontvangen met een toelichting op onze zienswijze. Hierin hebben wij geprobeerd uiteen te zetten hoe een fantastisch initiatief van BVV met een prachtig uitgewerkt plan voor het Dorpshart door de ontwikkelaar verkwanseld wordt tot 3 vrije kavels van, schrik niet, 9 meter breed en 30 meter lang.

Vervolgens moeten daar, volgens de ontwikkelaar Hendriks Coppelmans,  3 vrijstaande woningen op gerealiseerd worden waar sinds 2006 contractueel een gebouw met appartementen tegenover staat.

Drie vrijstaande woningen van ieder 6 of 7 meter breed vormen geen Dorpshart van kwaliteit, zoals het was bedoeld, maar creëren een beeld van armoe met een beeldkwaliteit van de jaren vijftig uit de vorige eeuw.
Waarom wil de ontwikkelaar dit en waarom zet de gemeente op verzoek van de ontwikkelaar 3 woningen in de structuurvisie?

Het initiatief voor het Dorpshart is van BVV. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan is in opdracht van BVV gemaakt. De gemeente heeft de randvoorwaarden gesteld en het initiatief mond uit in een realisatieovereenkomst. De eerste fase van 17 woningen is een groot succes.

Vervolgens moet je echter als partijen een dergelijke realisatieovereenkomst wel in zijn geheel naleven.
We hebben u al laten zien dat de ontwikkelaar voor de 2e fase plannen heeft gepresenteerd waarvan de prijs/kwaliteit niet conform de door de gemeente opgestelde realisatieovereenkomst was.

Dat de ontwikkelaar zijn winst heeft genomen bij de realisatie van de eerste 17 woningen en het meer moeilijke deel van de overeenkomst nalaat te ontwikkelen is duidelijk. Waarom de gemeente dit toestaat is echter onbegrijpelijk.

De gemeente neemt naar BVV de stelling in dat zij eigenlijk alleen maar faciliterend wil optreden in de ontwikkeling van het Dorpshart. Eigenlijk zegt ze met mooie woorden: We geven de ontwikkelaar alle ruimte er een puinhoop van te maken. Als wij, als BVV, de gemeente wijzen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid komt men niet verder dan te stellen in de beantwoording van de structuurvisie dat BVV formeel geen contractpartner meer is.

Er ligt dus geen beleid aan de structuurvisie ten grondslag maar nalatigheid.

Om van het probleem Dorpshart af te zijn en geen kosten voor enige ontwikkeling te maken wordt een vrije verkaveling in 3 percelen voorgesteld. Een belachelijk voorstel met een prijskaartje van bijna € 100.000 boven de in de realisatieovereenkomst afgesproken prijs.
Helemaal bont maakt de gemeente het wanneer ze het verzoek van de ontwikkelaar inwilligt om dan maar gelijk de structuurvisie voor het Dorpshart aan te passen.

BVV bestaat sinds 2004 en heeft in de afgelopen 10 jaar met tijd en geld een flinke investering gedaan in de plannenmakerij voor het Dorpshart. Een prachtig burgerinitiatief, door de Provincie geprezen als voorbeeld van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het past toch niet in het beleid van de gemeente om in de structuurvisie de woningbouw voor het Dorpshart te beperken voor de komende decennia op basis van de huidige marktsituatie. Het kan toch niet zo zijn dat starters en senioren de komende 20 jaar weer aan de zijlijn komen te staan. Het getuigt toch niet van een toekomstvisie voor het in stand houden van de leefbaarheid in de kerkdorpen op de daartoe meest geëigende plek.

Wij vragen de leden van de commissie ruimte en de leden van de raad dan ook het structuurplan voor het Dorpshart Velp aan te passen van 3 naar 9 woningen.

BVV wil graag betrokken blijven bij haar project. We hebben al eerder duidelijk gemaakt dat het plan wel degelijk haalbaar is. BVV blijft voor de realisatie van het Dorpshart in de startblokken staan.

Bedankt voor uw aandacht.  


  

Geen opmerkingen: