19 dec. 2013

Raad laat tanden zien: wethouders komen terug op eerdere besluiten.

Deze foto is met mijn IPAD, vanaf mijn zetel, genomen toen de inspreekster van de huidige VVV haar bijdrage deed.
Hieronder haar uitgesproken tekst:


 Geacht College, geachte raadsleden en aanwezigen,

Naar aanleiding van recente publicaties in De Gelderlander heb ik, in de hoedanigheid van assistent vestigingsmanager en vrijwilliger bij de VVV hier in Grave, een dringende behoefte u rechtstreeks over e.e.a. te informeren.

De medewerkers van de VVV Grave leefden, sinds bekend werd dat het contract met de VVV N.O.-Brabant te ’s Hertogenbosch ontbonden zou gaan worden, in onzekerheid over een alternatieve huisvesting.

Vanaf begin dit jaar kwam daar de onzekerheid over de invulling van het takenpakket t.a.v. de werkzaamheden als vrijwilliger bij.

Zoals u in de brief van jl. 4 december hebt kunnen lezen, is dit plan inhoudelijk niet met enige medewerker, zelfs niet met de coördinatoren van de betreffende VVV’s ontwikkeld.

Tot afgelopen november hadden de vrijwilligers in het land van Cuijk de indruk, dat de gemeenten LvC, de VVV winkels, zoals die bestaan, zouden gaan faciliteren.

Tijdens informatiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van de gemeente en van het regionaal Bureau Toerisme LvC  in de maand november, bleken de zaken er heel anders voor te staan. 

De gemeenten zouden zich aan het concept zoals beschreven in de Identiteitsnota (gedateerd juni 2013) gaan houden. Wat dit voor de VVV winkels betekent hebben wij u in onze brief gedateerd 4 december jl. proberen duidelijk te maken.

Tot november zijn wij alle contacten met de pers uit de weg gegaan. Op 27 november jongstleden is er een gesprek geweest met een journaliste van de Maasdriehoek. Omdat er in die week, na het gesprek met de wethouder, nog een gesprek van de coördinatoren van de VVV LvC met de voorzitter van het regionaal Bureau Toerisme LvC en een ander bestuurslid van die club zou plaats vinden, hebben wij haar uitdrukkelijk verzocht te wachten met publicatie van een eventueel artikel, totdat de uitkomst van beide gesprekken bekend zou zijn. Helaas hield zij zich niet aan haar belofte en plaatste toch voortijdig een kort artikel op Kliknieuws.

Naar aanleiding van onze bevindingen tijdens eerder genoemde gesprekken, besloten de vrijwilligers van Mill, St. Anthonis en Grave te gaan stoppen met hun activiteiten na 31 december. De vrijwilligers van Grave hebben in de brief gedateerd 4 december 2013 aan het College en aan de raadsleden hun besluit uitgelegd en kenbaar gemaakt.

Helaas, en dit betreuren wij ten zeerste, is door iemand die niet op de hoogte was van onze afspraken ten opzichte van de pers, het voornemen van de vrijwilligers te gaan stoppen met hun werkzaamheden, in een ogenschijnlijk onschuldig gesprekje met een journalist van De Gelderlander, voortijdig naar buiten gebracht. 

Dit had tot gevolg, dat de ontvangst op 5 december van de brief m.b.t. ons voornemen te gaan stoppen met onze activiteiten en het verschijnen van het gewraakte artikel, door elkaar zijn gaan lopen.

Het lijkt er nu op dat 37 jaren van het promoten, stimuleren van evenementen op toeristisch en recreatief gebied, het organiseren van stadswandelingen o.l.v. bevlogen stadsgidsen, het visitekaartje zijn voor de bezoekers aan ons mooie vestingstadje, vraagbaak zijn op allerlei gebied voor nieuwe en bekende bewoners, daarnaast een stukje dienstverlening geleverd te hebben in de vorm van o.a. de verkoop van enkele artikelen, het verstrekken van regionale bladen, door perikelen in de afgelopen 2 maanden door 2 artikeltjes in De Gelderlander vergeten zijn.

Ook nu wordt er over ons en niet met ons gesproken. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

Op mijn verzoek is dit digitaal aangeleverd. Dank.


Na een door de voorzitter van het college gevraagde schorsing trok wethouder Gerard Adams het boetekleed aan en gaf toe dat er beter gecommuniceerd had moeten worden. Bij het agendapunt spreekrecht had een vrijwilligster van de huidige VVV al geschetst hoe er te weinig met hen gecommuniceerd is. 

Hij wil weer in gesprek gaan en heeft nog troefkaarten. 

Grave krijgt de backoffice, de kwartiermaker gaat werken vanuit het Historisch Stadhuis, de centrummanager krijgt ook een plek in dit gebouw. Er zijn gesprekken met een ondernemer die ruimte wil huren. 

Misschien moeten we er ook een tijdelijk verkiezingscentrum vestigen i.v.m. de naderende gemeenteraadsverkiezingen! De inwoners kunnen dan op de koffie  bij partijen, kandidaat-raadsleden enz. Grave kiest kan er een plek krijgen enz. Keerpunt 2010 betreurt het dat een meerderheid geen Kieskompas wil en ook geen Gelderlanderdebat. Wij zijn bijna de enigste gemeente die dat niet wil.


De Gelderlander bijeenkomst in de Weijer in Boxmeer
Onze inbreng was vooral toekomstgericht en werd samengevat in een duidelijke motie. Op verzoeken om de motie in te trekken gingen we niet in. We zagen de motie als steun voor de vrijwilligers en ook als stok achter de deur voor de wethouder. De wethouder werd in de motie gedwongen het resultaat van een breder overleg aan de raad voor te leggen. Ook willen wij dat de samenwerkingsovereenkomst aan de raad voorgelegd wordt alvorens deze getekend wordt.

Bij de politieke stemming stemden VVD, CDA, LPG, Liberaal Trots Grave, VPGrave tegen. Frank Stoffer is nog met  "Vaderschapsverlof".


Onderstaand onze  motie:

M O T I E

17 december 2013
Agendapunt

Onderwerp: Interpellatiedebat VVV en het rapport ‘De identiteit van het Land van Cuijk’

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Grave

Gehoord de beraadslaging:

Het college heeft de Intentieovereenkomst met het Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk (RBT LvC) getekend.
De samenwerkingsovereenkomst zal binnenkort een feit zijn.
De Toeristische Ontmoetingspunten zijn in oprichting.
Er moet meer aandacht zijn voor de lokale situaties bij de huidige VVV’s.
Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd om mee te gaan in het nieuwe concept.
De vrijwilligers hebben helaas massaal hun ontslag ingediend. Dit is ook gebeurd in andere gemeenten binnen het Land van Cuijk.
Deze ontwikkeling staat haaks op de uitgangspunten van het rapport: “De identiteit van het Land van Cuijk” (zie o.a. blz. 22 punt 5: De vrijwilligers zijn goud waard)

Voordat de samenwerkingsovereenkomst wordt getekend roepen wij het college op om met alle partijen: Vrijwilligers VVV, Centrummanagement, Graveon, Horeca Grave en het Kerkbestuur in overleg te gaan om voor Grave tot een bevredigende oplossing te komen.

Wij vragen het college het resultaat van het bovengenoemd overleg plus de samenwerkingsovereenkomst aan de raad voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Later meer over de terugtrekkende beweging die wethouder Eric Daandels maakte bij de gelden voor de wijk- en dorpsraden. Mede door enig zichtbaar massagewerk van de CDA fractie kwam hij terug op het besluit om deze groepen geen gelden van 2013 voor de IDOPS wensen te geven.

Geen opmerkingen: