31 dec. 2013

Politiek jaaroverzicht.

Hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Terugblikkend op publicaties op mijn weblog. Alle artikelen kunt U via mijn blogarchief en op naam terugvinden. Er staan 3808 berichten op dit blog. We gaan hard op weg naar de 500.000 ste bezoeker voor de verkiezingsdatum 19 maart 2014.!  Verder zijn er 780 fotomappen in het fotoarchief. U kunt uw gevonden map doorzoeken en uw uitgezochte foto downloaden.

Alle berichten kunt U op drie manieren terugzoeken:

 • Linksboven in een wit blokje op dit weblog een zoekwoord intypen.
 • In het blogarchief een datum en jaar intypen.
 • In het blokje labels op je gezocht item klikken.

De uitgekozen items op een rij:
 • Raadsconferentie Strategische Visie
 • Prinses Margriet "strijkt de vlag".
 • Keerpunt 2010 motie over financiële verantwoording Wisseveld aangenomen.
 • Geen raadsenquêté Prinses Margriet.
 • Afscheidsreceptie waarnemend burgemeester Sjoukje Haasjes.
 • Benoeming en installatie nieuwe burgemeester Lex Roolvink.
 • Geen parkeerterrein aan de Stadhouderslaan.
 • Keerpunt 2010 maakt zich grote zorgen op de mega operatie die op ons afkomt. (Tijdens de behandeling van de kadernota)
 • Elsevier: hoe een overheid een scheepswerf kapot maakte. Weggepest uit Grave.
 • Voortgang Hart van Grave loopt flinke stagnatie op en gaat veel extra geld kosten voor de gemeente Grave.
 • Frank Stoffer stopt bij VPGrave en wil raads- of commissielid worden bij Keerpunt 2010. Hester Kruizinga kiest ook voor Keerpunt 2010.
 • Dankzij een stemverhouding van 8:7 kan de bouw van twee Brede Scholen beginnen.
 • Onze gastcolumnist Ben Bongaards schrijft zijn honderdste column.
 • "Het is geen vijf voor twaalf voor Grave maar tien over twaalf.": onze inbreng bij de begrotingsbehandelingen.
 • Graveon schrijft: GEMEENTELIJKE HERINDELING IN HET LAND VAN CUIJK MOET VEEL SNELLER!

 • Fractievoorzitter Keerpunt 2010: te(leurs)gesteld ja .. nee, opgelucht, blij en optimistisch.
 • Natuurlijk mogen de particuliere projecten Hart van Grave en Catharinahof niet ontbreken in dit jaaroverzicht. Jammer is natuurlijk dat er een extra bijdrage naar dit Hart moest. Ook is het contract over het Multifunctioneel Centrum nog niet getekend. En de rechtszaak over de bouwleges blijft natuurlijk als een donkere wolk hangen.
Ook kunt U per label zoeken; het aantal berichten staat tussen haakjes.:
 • De zaak Scheepswerf Grave/Gemeente Grave (91)
 • Samen op weg naar 2020 in het Land van Cuijk (70)
 • Besluitend Grave (68)
 • Gastcolumn Ben Bongaards (100)
 • AZC (63)
 • Cultureel Grave (49)
 • Jeannette (49)
 • Vragen aan het college (49)
 • Hart van Grave (45)
 • Bouwend Grave (43)
 • Dossier Wisseveld (42)
 • Speerpunten 2010 (40)
 • Sociaal Maatschappelijk Grave (33)
 • Ondernemend Grave (30)
 • Dossier samenwerking Land van Cuijk (29)
 • De Zaak Litjens/Grave (23)
 • Prinses Margriet (17)
 • Vertrouwelijkheid (15)
 • Wil Baaijens (14)
JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI

Raadsconferentie Strategische visie
kompas voor het Land van Cuijk op vrijdag 25 januari 2013 in woon-werkgemeenschap Bronlaak in Oploo
.
Veel raadsleden uit het Land van Cuijk op deze bijeenkomst.
Het document.
Keerpunt 2010 fractielid Nel Schuts was ook hier aanwezig.
FEBRUARI    FEBRUARI   FEBRUARI    FEBRUARI

Rivierpleisterplaats ark ‘Prinses Margriet 1988-2013 

Aan de Gemeenteraad
van de gemeente Grave,                                                                1 februari 2013

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,
                                                                                                                     CC: college
Uit de beleidsopzet van de stichting Maasoevers en TROP-Grave is het plan van de rivierpleisterplaats ark 'Prinses Margriet' ontstaan en voorgelegd aan uw raad, waarover in 1990 al positief is besloten.
Overleg met broer/advocaat
Trage procedures tot inpassing in het bestemmingsplan werden telkens ingehaald door ander beleid. Ook ambtelijke en bestuurlijke omissies hebben elkaar opgevolgd en zijn aantoonbare hindernissen gebleken voor de inpassing in het bestemmingsplan. Bij het recente bestuurlijke optreden heeft het college er geen blijk van gegeven uw besluiten tot legalisatie loyaal uit te zullen voeren. Het college heeft het helaas bij woorden gelaten.
De appellant heeft met haar inbreng van het college (en de ambtelijke diensten) onevenredig veel ruimte gekregen voor hoofdzakelijk formele argumenten in verhouding tot haar directe persoonlijke belang als belanghebbende.
De recent openbaar geuite onterechte melding van bedreiging hebben ons, ons gezin en familie diep geraakt. Op dit niveau van kwaadaardige bejegening en bedenkelijke wijze van handelen en procederen, voelen wij ons niet thuis.
Het gevolgde tweesporenbeleid heeft de onduidelijkheid onnodig vergroot en de haalbaarheid met twijfels omgeven. Uw raad heeft meerdere malen in formele raadsbesluiten en in aansporingen kenbaar gemaakt  belang te zien in het project ‘Rivierpleisterplaats ark ‘Prinses Margriet’. 
Wij mochten vertrouwen, en naar nu blijkt ten onrechte, op de ambtelijke en bestuurlijke integriteit en slagvaardigheid.

Op grond van het bovenstaande hebben wij na beraad met onze adviseurs en familie moeten besluiten tot het ‘strijken van de vlag’.

Wij hechten er aan de raad te bedanken voor de positieve beoordeling van ons plan, maar ook voor de betrokkenheid die wij van de meerderheid hebben ervaren.  Voor de toekomst wensen u de politieke moed en alertheid toe om andere projecten die positief worden beoordeeld wel tot uitvoering te laten brengen.
Indien nodig willen wij in overleg met ambtelijke dienst(en) of college een oplossing vinden voor de afwikkeling van zaken binnen redelijke termijn.
 Met vriendelijke groet,
Albertine H.P.M. Arts                                        Frans J. van Steen

MAART  MAART  MAART  MAART  MAART MAART

Keerpunt 2010 motie financiële verantwoording Wisseveld met 10 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

Drie van de vele wethouders die hun tanden stuk hebben
gebeten op dit dossier.  

M O T I E KEERPUNT 2010Raadsvergadering
   19 maart 2013


Agendapunt
   14

Onderwerp: 

Rapport van de Rekenkamercommissie over het project Wisseveld


De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 19 maart 2013

De ondergetekenden,

Gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het voor de bevolking inclusief de gemeenteraad van Grave van zwaarwegend belang is om op de hoogte te worden gesteld van het reilen en zeilen, van de ontwikkelingen die hebben geleid tot het megaverlies van € 10 miljoen op het project Wisseveld.

roept het college op  om vóór het zomerreces 2013 te komen met bovengenoemde financiële verantwoording. 


en gaat over tot de orde van de dag.

Jacques Leurs   Nel Schuts

Onze motie werd gesteund door: 

de coalitiepartijen LPG en CDA 
en  van de oppositie: Suzanne de Zoeten, Frank Stoffer, Theo Reijnen.

Tegen stemden de hele VVD fractie en de fractievoorzitter van VPGrave Jacques van Geest.

Verderop kunt U onze hele bijdrage lezen. We zijn blij dat twee dagen hard werken door de fractie en achterban zo'n resultaat heeft.

Maak het rapport “Wisseveld” van de Rekenkamercommissie ook inzichtelijk voor de burger.


Keerpunt 2010 gaat er van uit dat de doelstellingen van de Graafse rekenkamercommissie voor eenieder helder zijn. Het rapport wil, weliswaar beperkt, zichtbaar maken of en in hoeverre het openbaar bestuur (raad, college en ambtelijk apparaat) gefaald heeft.

Keerpunt 2010 concludeert uit de bevindingen van het rapport van de rekenkamercommissie het volgende:

 • raad en college zijn bestuurlijk tekortgeschoten,
 • het rapport slaagt er niet in duidelijkheid te scheppen over de vraag in welke bodemloze put miljoenen van ons belastinggeld zijn verdwenen,
 • de oorzaak ligt volgens Keerpunt  in de beperktheid van het onderzoek. Zo is er bij de bestuurlijke, de ambtelijke en de politieke eindverantwoordelijken geen hoor en wederhoor toegepast en is er eigenlijk alleen sprake, zoals door de commissie wordt bevestigd, van een chronologische reconstructie uit dossiers,
 • keerpunt 2010 vraagt zich af  dan ook af of door te kiezen voor deze werkwijze er essentiële informatie voor waarheidsvinding en/of advisering ontbreekt. Uit het rapport blijkt namelijk dat een substantieel aantal zaken niet vastgelegd, duidelijk omschreven, of naar politieke en bestuurlijke betrokkenen doorgestuurd zijn. Met andere woorden; de dossiers waren niet compleet.  (Zie onderzoeksrapport, blz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12),
 • de commissie geeft niet aan welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Jammer, omdat bij het veelvuldig werken met interims, consultants en adviesbureaus een goede archivering van dossiers, memo’s, e-mails van groot belang is voor de kwaliteit en continuïteit van het gemeentelijk bestuur en controle achteraf door de raad. Bij het ontbreken van een juist archief- of dossierbeheer wordt de kat op het spek gebonden met alle consequenties van dien. Politiek is dat laakbaar,
 • de commissie heeft de door de raad geformuleerde opdracht goed uitgevoerd. Echter de beperktheid van de gegeven opdracht is debet aan het onvolledig informeren van de burgers,
 • toenmalige colleges wisten al in een vroeg stadium dat het een debacle zou worden. In het kader van de actieve en passieve informatieplicht hadden de colleges de raad moeten informeren. Een reden voor de VVD om een motie van afkeuring in te dienen. Deze motie is aangenomen,
 • oud VVD-wethouder Bos is in een periode van acht jaar verantwoordelijk wethouder financiën geweest. Hij heeft nooit aan de bel getrokken binnen het college en bij de raad. Dit is alleen maar een constatering,

Het huidige college legt de bal ten onrechte bij de raad. De toenmalige colleges hebben verzuimd de raad kaders te laten stellen en heeft daarbij ook continu verzuimd om de actieve en passieve informatieplicht uit te voeren.

Het gegeven dat er miljoenen Euro’s op het “Wisseveld” zijn verspeeld houdt de Graafse burger sterk bezig. Raad en college zouden er dan ook alles aan moeten doen om de achterban/burger, aan de hand van het rapport van de Rekenkamercommissie volledig in te lichten wat er allemaal mis is gegaan met het bestuurlijke en politieke debacle “Wisseveld”. Het stilzwijgen en geheimhouding hierover is niet alleen onbehoorlijk maar heeft ook, in negatieve zin, te maken met het begrip “bestuurlijke integriteit” en voedt het wantrouwen van de Gravenaren jegens haar politieke en bestuurlijke vertegenwoordigers. 

Keerpunt 2010 pleit dan ook voor opheffing van de geheimhouding van het volledige Wissevelddossier.

Gezien de publicatie in de Gelderlander dat het college slechts een beperkte reactie wilt geven op het rapport van de rekenkamercommissie,vrezen wij dat de Wisseveldwaarheid in  nevelen gehuld zal blijven. De politieke en bestuurlijke verantwoordelijken zijn merendeels al gevlogen, dan wel zullen op het bekende spreekwoordelijke kerkhof eeuwig  zwijgen. Over gemeentelijk transparant bestuur gesproken. 

Het gegeven van continuïteit van bestuur impliceert dat het college verantwoording heeft en moet afleggen over de hele bestuurlijke en politiek gang van zaken. Ze kunnen zich niet verschuilen achter: wij waren er niet bij.

Nog enige toevoegingen:
           
 • burgers hebben recht op duidelijke informatie zoals dat is vastgelegd in de Wet Openbaar Bestuur,
 • Keerpunt 2010 heeft op diverse officiële raadsvragen inzake het Wisselvelddossier tot op de dag van vandaag geen antwoorden ontvangen,
 • Keerpunt 2010 wil een diepgaand nader onderzoek naar openbare waarheidsvinding.
 • Keerpunt 2010 wil samen met de collega raadsleden het college opdracht geven om voor de burgers inzichtelijk te maken hoe het verlies tot nu toe van minimaal € 10.000.000,- is ontstaan. De inwoners van Gassel, Grave, Velp en Escharen betalen per persoon ca € 770,- aan dit debacle. Een gezin, bestaande uit man, vrouw en een kind betalen dus € 2.310,-. Om daar geen duidelijke verantwoording over af te leggen vinden wij politiek en bestuurlijk verwerpelijk. Geheimhouding kan geen reden zijn om deze verantwoording niet af te leggen.

Reactie:

Prima Jacques, dat nu, met de motie van Keerpunt 2010, eindelijk de financiële verantwoording van het verlies op het Wisseveld, waar ik al zo vaak tevergeefs om heb gevraagd, zijn beslag zal krijgen.
Mijn complimenten!

Het is overigens zeer veelzeggend dat beide oud-wethouders die nauw betrokken waren bij het enorme verlies op dit project, t.w. Hans Bos en Jacques van Geest, nog steeds tegen openbaarmaking van de uiteindelijke financiële verantwoording zijn, alsook het VVD-fractielid Harrie de Greeff.

Dat zegt eigenlijk al (bijna) genoeg!  Misschien kunnen ze beter maar meteen opstappen .....

Hopelijk worden alle kosten resp. uitgaven (naar aard en omvang) met toevoeging van de data waarop en waarvoor deze zijn gemaakt nu geheel duidelijk.
Mag ik tezijnertijd deze specificatie van je inzien, voordat de Raad er (weer) over vergadert ?

Als je wilt, mag je deze reactie gerust in je blog opnemen.

Met een vriendelijke groet,
Louis Sparidans    

APRIL    APRIL    APRIL   APRIL   APRIL   APRIL

Geen raadsenquête scheepswerf, wel onderzoek Rekenkamer
De gemeenteraad van Grave boog zich  over het voorstel van VPGrave om over de kwestie faillissement Scheepswerf een raadsenquête te houden. Fractievoorzitter Jacques van Geest motiveerde zijn plan door te verwijzen naar de grote onduidelijkheid die er bij het faillissement is geweest. Hierdoor ontstond er volgens hem grote onrust in de Graafse gemeenschap. Ook vergroting van het aantal werklozen was hier een gevolg van. Tenslotte merkte de partij op dat er een industriecomplex staat te verkommeren. Door dit alles vindt VPGrave het van belang dat er duidelijkheid komt over ieders rol in dit gebeuren.


E-mailadres
Nel Schuts (Keerpunt 2010) sprak haar afkeuring uit over de hele gang van zaken en de gevolgen hiervan. Anja Henisch (LPG) vond een raadsenquête een duur middel. Ze twijfelde niet aan het gelijk van de raad. “Bovendien is er geen schadeclaim ingediend”, stelt ze. Zij gaf de voorkeur aan een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamercommissie. Haar voorstel kreeg steun. Allereerst van het CDA. “Ik vind dat de onderste steen boven moet komen”, 
zegt Matt Cruijssen. “Laten we eerst de Rekenkamer inschakelen.” 

Dit bordspel moeten we nog met Sjoukje spelen; kadootje van Keerpunt 2010'Stemmingmakerij'


Theo Reijnen (Trots) kreeg het vervolgens met Jacques Leurs aan de stok. “Keerpunt geeft een verkeerde voorstelling”, vond de eenmansfractie. “Die partij heeft door stemmingmakerij juist voor onrust gezorgd”. Leurs reageerde fel: “Noem dan eens drie voorbeelden.” Reijnen hield het erbij dat de kiezers wel een antwoord zullen geven.Nel Schuts wees op het feit dat de Rekenkamer op dit moment een slapende functie heeft. Harrie de Greeff (VVD) ging ook mee in het verhaal van de Rekenkamercommissie. Hij vond wel dat de opdracht nauwkeurig geformuleerd moest worden. En ja, de Rekenkamercommissie moest opnieuw wakker gemaakt. Nadat Jacques van Geest merkte dat hij voldoende steun had voor een onderzoek, trok hij zijn verzoek voor een raadsenquête in.

P.S. Keerpunt 2010 gaat dit door de hele raad gedragen rekenkamer- onderzoek een prominente plek in het verkiezingsprogramma geven. Ook willen we een nader onderzoek naar de gang van zaken rond de Prinses Margriet.

MEI   MEI   MEI   MEI   MEI   MEI   MEI  MEI  MEI

Afscheidsreceptie burgemeester Haasjes Burgemeester Haasjes
Statiefoto met ambtsketen
Raadsuitstapje naar Kampen
(eigen foto met Jeannette op de voorgrond)
Zoals u wellicht hebt vernomen, neemt mevrouw Sjoukje Haasjes van den Berg afscheid als waarnemend burgemeester van de gemeente Grave. 

Ruim twee en een half jaar is zij zeer betrokken geweest bij de dagelijkse gang van zaken in onze gemeente.


Als gemeentebestuur willen wij u in de gelegenheid stellen om haar de hand te schudden. Daarom wordt haar op dinsdag 21 mei een informele bijeenkomst aangeboden van 18.15 uur tot 19.30 uur in het stadhuis van Grave. 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.


Het gemeentebestuur


Lex Roolvink onze nieuwe burgemeester.
JUNI JUNI JUNI JUNI JUNI JUNI JUNI JUNI JUNI

Geen parkeerterrein aan de Stadhouderslaan.Uitgeweken van het GVV veld

MOTIE

 VPGrave
 Keerpunt 2010
Onderwerp:
Parkeerterrein Stadhouderslaan
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen in de vergadering van 11 juni 2013
Gehoord de beraadslaging.
Overwegende dat:
 • op 26 maart 2013 is door de gemeenteraad een besluit genomen inzake het aanleggen van een parkeerterrein aan de Stadhouderslaan;
 • voornoemd besluit is genomen op basis van een aantal aannames zoals verwoord in het Parkeerbeleidsplan 2010-2015 waar het gaat om de parkeerdruk in het centrum van de gemeente Grave;
 • gebleken is echter dat als gevolg van de economische malaise ( b.v. nog geen functie Arsenaal, woningbouw Wisseveld blijft achter, toekomstige leegstand ‘oude” Maaszicht,het sluiten van de scheepswerf) de parkeerdruk in het centrum zodanig is dat de noodzaak voor het aanleggen van een parkeerterrein aan de Stadhouderslaan nu niet aanwezig is;
 • daarnaast de verwachting is dat als gevolg van het zogezegde Poet-beleid ( Parkeren op eigen terrein) de parkeerdruk in het centrum van Grave verder zal terugnemen;
 • er verder gekeken wordt om een deel van de parkeerdruk op te vangen op het Visio-terrein;
 • er tijdelijke voorzieningen zijn die voorlopig in stand kunnen blijven
 • het uit een oogpunt van verkeersveiligheid, adequaat bewegingsonderwijs, woongenot, behoud van natuur- en andere maatschappelijke waarden niet gewenst is dat nabij de Stadhouderslaan een parkeerterrein wordt aangelegd.
Van mening zijnde dat
-      het besluit van de gemeenteraad om te komen tot een parkeerterrein aan de Stadhouderslaan dient te worden opgeschort totdat alle alternatieven volledig zijn benut.

Voorstel
-      het besluit om een parkeerterrein aan te leggen aan de Stadhouderslaan dient pas te worden uitgevoerd totdat alle alternatieven ( w.o. Visioterrein) volledig zijn benut en helderheid is over de gevolgen van het zogezegde Poet-beleid.

Toelichting
Op 26 maart 2013 heeft de meerderheid van de gemeenteraad het besluit genomen om een parkeerterrein aan te leggen op een grasveld nabij de Stadhouderslaan. Dit besluit is genomen zonder dit van tevoren besproken te hebben met de bewoners uit de wijk De Mars. De bewoners van de wijk De Mars zijn dan ook massaal in verzet gekomen tegen het besluit van de gemeenteraad. Het besluit van de meerderheid van de raad is gebaseerd op het Parkeerbeleidsplan 2010-2015. Dit plan is gebaseerd op een aantal aannames. Echter als gevolg van de economische malaise zijn deze aannames (nog) niet gerealiseerd. Zo is er nog geen goede invulling gegeven aan het Arsenaal. Daarnaast is het Wisseveld nog steeds een bouwlocatie in ontwikkeling en is de scheepswerf gesloten. Verder komt in het centrum op korte termijn de opstallen van het “oude” Maaszicht leeg. Ook op het terrein van Viso zijn ontwikkelen gaande.  Ook is er nieuw beleid waar het gaat om parkeren op eigen terrein. Er zijn derhalve meer dan voldoende alternatieven voor de parkeerproblematiek in het centrum van de gemeente Grave.
Daarnaast is gezien de nabijheid van twee basisscholen uit een oogpunt van verkeersveiligheid de realisatie van een parkeerterrein aan de Stadhouderslaan volstrekt ongewenst. Bovendien wordt voor de scholen het buiten spel- en sportonderwijs onmogelijk gemaakt. Daarnaast is er ook sprake van een aantasting van het woongenot. Verder is er door het aanleggen van een parkeerterrein op deze locatie sprake van een aantasting van natuur- en andere maatschappelijke waarden.
En gaat/gaan over tot de orde van de dag.
Indiener(s)
S. de Zoeten, J. van Geest, F. Stoffer, N.Schuts, J.Leurs
Besluit raad (in te vullen door de griffier)
0 motie aangenomen met       stemmen voor en       stemmen tegen
0 motie verworpen met       stemmen tegen en       stemmen voor
0 motie ingetrokken
Jos Roelofs
griffier


Dinsdag willen we deze motie indienen. Een meerderheid van de raad hopen we kan zich dan uitspreken om het plan in te trekken!

En ook: kadernota en jaarrekening.


De belangrijkste bijdrage:
De transities Jeugdzorg, AWBZ, extramuraliseren zorgzwaartepakketten, wmo en de uitvoering van de participaties gaan voor veel onzekerheid zorgen voor degenen die ondersteuning nodig hebben. De bovenkant van de samenleving kan het fiancieel zelf regelen maar de onderkant niet. De solidariteit krijgt te maken met een geweldige uitdaging.
De kleinere overheden krijgen veel te veel op zich af en door allerlei overlegstructuren aan te leggen heeft bijna niemand er meer zicht op. En de klant van de gemeente ?
Keerpunt 2010 maakt zich grote zorgen op de mega operatie die op ons afkomt en een grote claim legt op mantelzorgers, buurtbewoners en familieleden. Hier moet de gemeentelijke ambtenaar via keukentafel- gesprekken de regie gaan voeren.
De nationale ombudsman waarschuwt nu al voor een groot fiasco. Het VNG komt met aanvullende eisen. 
Tot slot een wens: een slimme Graafse raad wordt op de problematiek van zaken die over de schutting gegooid worden voorbereid en 
communiceert optimaal met haar inwoners.


JULI JULI JULI JULI JULJULI JULI JULI JULI JULI


ELSEVIER: Grave: hoe de overheid een scheepswerf kapotmaakte. Weggepest uit Grave.In het zomerse dubbelnummer is veel aandacht ingeruimd voor een reconstructie van het verdwijnen van de Graafse Scheepswerf uit het straatbeeld. Via een hoofdredactioneel commentaar van Arend Joustra onder de kop: "Geld verdienen in Grave" en een artikel over vier pagina's van economieredacteur Michiel Dijkstra en fotograaf Freek van Arkel krijgt de lezer een beeld hoe het geld eerst moet worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven.

Diverse citaten

 • Arendo Joustra, hoofdredacteur:
"Niet alleen sommige politici in de Tweede Kamer tonen weinig besef voor het gegeven dat geld eerst moet worden verdiend voordat het (door de overheid)kan worden uitgegeven. Ook op lokaal niveau speelt dit. In dit zomernummer staat een huiveringwekkende reconstructie van hoe een bloeiende scheepswerf in Grave (Noord-Brabant), waar zo'n zestig gezinnen van leefden, de nek werd omgedraaid. Niet door een concurrent, maar door lokale politici en ambtenaren. En waarom? De werf wilde schepen bouwen die 25 meter langer waren dan de vergunning toestond. Tja, en een vergunning is heilig. Weg werf, weg banen, weg geld.
 • Rob van Kessel, oud-eigenaar en oud-directeur van de Graafse scheepswerf: In 2007 kregen we een milieuinspecteur van de provincie op bezoek. "Dat kan niet: in de aanvraag voor de milieuvergunning staat dat je  hier schepen bouwt tot 110 meter." Hij wijst naar een model in zijn  kantoor. "We waren toen dat schip van 135 meter aan het bouwen". "Hier mee is de ellende begonnen". .... "De wethouder had van een zinnetje in de aanvraag een harde eis van de gemeente gemaakt." " Bij de gemeente  is het altijd nee, tenzij en nooit ja, mits".
   • Jacques Leurs, gemeenteraadslid van Keerpunt 2010: "Bepaalde krachten in de gemeente wilde de werf weg hebben". "Het gemeentebestuur had de droom om van de Maaskade een mooie boulevard te maken. De scheepswerf hoorde daar niet thuis." " Het faillissement heeft ook andere bedrijven in de stad geraakt". "Ook Leurs wil een onderzoek naar de toedracht van het faillissement".
   • Wethouder Eric Daandels: "Als er geen duidelijk voorstel ligt, kan de raad het niet behandelen". 
   • Derk Jan Meijer, beleidsecretaris Koninklijk Metaalunie: "Gemeenten hebben een eigen belang: geld verdienen met grondverkoop, bijvoorbeeld door nieuwe woonwijken uit de grond te stampen". Als vlak bij die wijk een industrieterrein ligt - en dat gebeurt snel in Nederland - probeert  de gemeente de bewegingsvrijheid daar van de bedrijven in te perken."
   • Kasper Buiting, beleidsadviseur FME-CWM: "Vaak willen Nederlandse gemeenten liever een woon- en leefgemeente zijn".
   • Chris de Kok, beleidsadviseur Kamer van Koophandel Brabant: "Op het gemeentehuis zijn volgens hem weinig drijvende krachten om ondernemers te helpen".
   • Alexander Brenninkmeijer, nationale ombudsman: "Gemeenten werken over het algemeen niet mee met ondernemers, vooral niet met aanvragen voor vergunningen". "De gemeente denkt dan niet mee, maar zegt gewoon dat het niet kan".
   • Centraal Bureau voor de Statistiek: Het aantal toeristen in de regio is sinds het hoogtepunt 2009 met 9 procent in de regio afgenomen.
   • Werkgelegenheidsregister LISA: Het aantal banen daalt van 4020 in 2009 naar 3730 in 2012. Het aantal mensen in de bijstand is met bijna 30 procent gestegen
   • De curator: overweegt een vordering in te dienen tegen de gemeente: die zou met het weigeren van de vergunning een onrechtmatige daad hebben gepleegd.
   Bron: de papieren versie van Elsevier

   AUGUSTUS   AUGUSTUS   AUGUSTUS  AUGUSTUS

   Hart van Grave in zwaar weer.


   Uit het MIJN archief Hart van Grave: Nieuwe kosten Hart van Grave.   ONDERHANDELINGEN  Puntjes nog niet op de "I"
   • Zijn voorgangers onderhandelden niet zakelijk genoeg met ontwikkelaar Van der Horst, zegt wethouder Daandels.
   • Hoeveel dat Grave nog gaat kosten, zegt hij niet: "Maar met een euro of 10.000 zijn we er niet".
   door Frank Houtappels / de Gelderlander / zaterdag 17 juli 2010

   Bij onderhandelingen over binnenstadproject Hart van Grave is de gemeente niet zakelijk genoeg geweest. En dat gaat nu geld kosten. Dat zegt huidig wethouder Eric Daandels (CDA).

   Grave moet nog een exploitatieovereenkomst sluiten met ontwikkelaar Van der Horst in Cuijk. Van der Horst bouwt Hart van Grave. Daarin maakt het oude gemeentekantoor plaats voor woningen en winkels.

   Volgens Daandels moeten de laatste puntjes op de "i" gezet worden, maar worden het wel dure puntjes.
   "Wat het ons gaat kosten, is nog niet duidelijk. Het gaat om redelijke bedragen. Waar je aan moet denken, zeg ik niet. Dat gaat een eigen leven leiden. Maar met een eurootje of 10.000 zijn we er niet", zegt Daandels.

   Vorig jaar kochten Van der Horst en Hema het oude gemeentekantoor van de gemeente Grave. Daarmee verlosten ze Grave ook van een al jaren moeizaam lopend project.

   De puntjes die nu nog op de "i" moeten worden gezet, hebben volgens Daandels te maken met onder meer het aantal parkeerplaatsen en de vraag of de weekmarkt moet wijken voor de bouw van het project.

   "Mijn voorgangers hebben onderhandeld over wie welke kosten op zich neemt: de gemeente of de ontwikkelaar. Natuurlijk, ik respecteer die afspraken. Maar ik heb het gevoel dat er wel wel heel veel verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn neergelegd. Het is voor een ontwikkelaar wel makkelijk om zo min mogelijk risico te lopen. je kunt ook zeggen: goed onderhandeld. Het is geen verwijt, dat is een constatering."

   Nu: Daandels verwacht over een paar weken duidelijkheid.

   Nu: Toenmalig wethouder Hans Bos (VVD) was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

   Nu: P.S. KEERPUNT 2010 wil daarom ook de verplaatsing van de weekmarkt op de agenda zetten!!!

   Commentaar Leo de Vreede:
   Duidelijkheid over Bijl/Hofplein ?

   Er is weer discussie over de overeenkomst die de gemeente heeft afgesloten met vd.Horst over de ontwikkeling van Bijl/Hofplein. Dit project heet tegenwoordig “Hart van Grave”. De nieuwe wethouder heeft geconstateerd dat de gemeente flink wat risico loopt en dat het wel eens veel geld zou gaan kosten. Reden voor Keerpunt 2010 te proberen dit onderwerp in de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag a.s. aan de orde te stellen. Dat gebeurt op basis van vragen over de verplaatsing van de markt naar de Lunette. Die verplaatsing is via de “straatradio” naar buiten gekomen. Dat betekent dat het net zo goed niet meer dan een idee kan zijn als een genomen besluit. Wat er met de markt gebeurt is op zich wel een belangrijk punt, maar in het geheel van het project een detail.

   zie verder: weblog mevrouw de voorzitter:

   http://leodevreede.blogspot.com/2010/07/duidelijkheid-over-bijlhofplein.html

   SEPTEMBER       SEPTEMBER             SEPTEMBER 

   Hester Kruizinga kiest ook voor Keerpunt 2010.
   Ga naar de link van de stierlijke stad door op de volgende tekst te klikken!


   Lees over haar keuze:--> 


   De Graafse politiek. Na 2 jaar bijna alle raads- en commissievergaderingen bezoeken heb ik mijn keuze gemaakt. Maar de liefde kan niet van een kant komen en de partij van mijn keuze had nog wel wat vragen aan mij voordat we besloten met elkaar in zee te gaan. Een paar vragen die ik op mijn bordje kreeg, wil ik wel publiek bespreken. Dan weet u ook weer iets meer over wat mij beweegt, wat ik belangrijk vind. 

   Een interview met Keerpunt 2010;

   Waarom Keerpunt?

   Ik heb er lang over nagedacht en Keerpunt heel goed gevolgd tijdens vrijwel alle commissie- en raadsvergaderingende laatste 2 jaar. Niet alleen op momenten dat het enorm spannend was, zoals rond de sluiting van de scheepswerf, het parkeren op Mariakapel, Stadhouderslaan en Lovendaalsingel, de belachelijk slepende kwestie rond de ark Margriet, maar dagelijks. 

   Ik zie voor onze stad veel meer heil in de lokale dan de landelijke grote partijen in Nederland, Keerpunt 2010  staat overduidelijk heel dicht bij de bewoners en ondernemers van Grave, of je het met ze eens bent of niet, dat is duidelijk zichtbaar. Met de grote en kleine kwesties die aan de orde zijn geweest in de raad de laatste jaren is Keerpunt goed omgegaan. 

   Er wordt heel goed geluisterd naar de burger en men is in staat heel snel en adequaat te handelen. In tegenstelling tot andere partijen die in wollige taal om de hete brei heen draaien, het als doel op zich lijken te hebben verheven om politieke machtsspelletjes te spelen. 

   Grave is klein en beluister je de neerbuigende en respectloze uitlatingen van sommige raads- en collegeleden in privé situaties (lees; op straat en in de kroeg en dus midden in onze samenleving) over de gewone burger en de kleine ondernemer, dan rijzen je de haren te berge, laat ik geen voorbeelden noemen hier. 

   De landelijke politieke partijen staan ook veel te ver van onze Graafse samenleving, het interesseert ze niet, laat staan dat ze überhaupt weten waar Grave eigenlijk ligt op de kaart en waar het hier over gaat. Keerpunt is integer en ik voel dat daar het Hart van Grave op de juiste plaats zit en 
   klopt.

   OKTOBER    OKTOBER    OKTOBER    OKTOBER

   Bouw twee volwaardige Brede Scholen kan
   starten.   Ons standpunt.   Keerpunt 2010 wil de beste beslissing voor onze jeugd en de woonwijken. We hebben heel goed geluisterd naar alle argumenten. De uitleg van de twee schoolbesturen was doorslaggevend voor onze fractie.    Twee "brede" scholen. Een in West en een in Oost. Als we nu besluiten om te gaan bouwen op het "Maisveld"  of in het "Populierenbos" dan zullen alle kinderen en veel ouders uit het Estersveld, Stoof en Escharen de raad daarmee complimenteren. 


   Geen tijdelijke huisvesting, veilige routes naar de Echte Brede School. Geen leegloop bij Hartenaas en de Ester en dreigende sluiting. Veiligheid rond de Jumbo wordt beter....enz. enz. enz. 


   "I had a dream" van Harry Opsteegh wordt dan zoals velen het ingevuld hebben! Aan jarenlang touwtrekken komt een einde! 

   In de geschiedenisboeken komt dan te staan: "Die raad was zo gek nog niet|" "Naast een AZC besluit ook een Twee Brede Scholenbesluit bevochten in de 
   raad;  steun aan twee geruchtmakende  voltallige collegebesluiten". 

   CDA, VPGrave en Keerpunt 2010 kozen met 8 stemmen voor twee volwaardige Brede Scholen. 

   VVD, LPG en Theo Reijnen wilden Hartenaas behouden en alleen de Sprankel 
   renoveren, verbouwen of nieuwbouw plegen.

   NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER

   Repliek Algemene Beschouwingen  5 november 2013 KEERPUNT 2010

   Extra service: onze inbreng bij de begrotingsbehandelingen kunt U hier al lezen,   ‘’Het is geen vijf voor  twaalf maar tien over twaalf voor Grave"

   Dit is een citaat van een bekende financiële volger van mijn weblog.

   Keerpunt 2010 vindt dat de inwoners van Grave te kort gedaan worden!

   We moeten zoveel bezuinigen dat de inwoners het gaan merken;
   de dienstverlening wordt teruggeschroefd.

   Het is tien jaar geleden dat de laatste starterswoningen werden gebouwd.
   Dit college heeft in vier jaar geen stenen gestapeld.

   Gelukkig hebben we nog andere partijen gehad die bouwden. Zo kwamen het Noorderblok, Catharinahof en Hart van Grave tot stand.

   ‘We hangen nog steeds met de nagels aan de dakgoot’ zou Hans Bos plastisch zeggen.

   Keerpunt 2010 wil niet wachten dat de dakgoot het met veel kabaal begeeft.

   De loodgieters van het samengevoegde ambtenarenapparaat CGM kunnen nog wel noodreparaties doen maar Keerpunt 2010 kiest voor een totaal andere aanpak.

   Het Land van Cuijkse Huis van Thorbecke moet een totale renovatie ondergaan!

   Samen met Cuijk, Mill, Boxmeer en St. Anthonis moet Grave in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant met steun van provincie en rijk zo snel mogelijk opgaan in een groter geheel!

   De doelstellingen van het Graafs manifest zijn steeds leidend geweest.
   Nu is de tijd er rijp voor om een krachtige gemeente te worden in dit deel van Brabant.

   De transities op het terrein van WMO/AWBZ Jeugdzorg en Participatie, die op de gemeenten afkomen, kunnen niet door de huidige afzonderlijke gemeenten en bestuurders succesvol worden uitgevoerd.

   Keerpunt 2010 wil diepgaand inzicht in de feitelijke financiële situatie van de gemeente Grave.

   Het vooruitzicht dat alle Gravenaren, Escharenaren, Velpenaren en Gasselnaren in een tweede handsauto moeten gaan rijden. In plaats van biefstuk dagelijks erwtensoep moeten gaan eten en ook nog eens allemaal rolluiken moeten nemen in plaats van gordijnen met gouddraad is al te gemakkelijk gezegd om de zorgelijke situatie te verbloemen en ook de greep uit de spaarpot – onze reserves - te verdedigen.

   Het jarenlange beleid onder vooral VVD regime om de OZB met alleen de trend te verhogen wreekt zich nu en gaat ten koste van het voorzieningenniveau: fors snijden in de  WMO bestanddelen; de jeugdledensubsidie, bezuinigingen op beheer en onderhoud zijn enkele in het oog vallende zaken.

   Reacties op de algemene beschouwingen van onze collega fracties:

   TROTS

   In het logo van de nieuw partij Trots Liberaal is Grave al vervangen door het Land van Cuijk. Zo ver voor de muziek uitlopen doet Keerpunt 2010 niet.
   Het schept wel duidelijkheid over de ambitie van deze nieuwe Graafse partij.  Omdat de partij niet de naam Democratisch Politiek Keerpunt 2012 overneemt scheelt ons weer een gang naar de Raad van State.

   TROTS en de LPG komen met een motie tot verlaging van de OZB verhoging. De dekking ontbreekt echter. Last van verkiezingskoorts?

   Het optimisme van TROTS betreffende het succesvol worden van de transities WMO/AWBZ en Jeugdzorg delen we niet. De daarbij behorende bezuiniging van rijkswege zal nog meer gaan knellen.

   VVD

   De VVD klopt zich en het college op de borst en telt vele zegeningen, maar vergeet gemakshalve wat er fout ging en gaat.
   Wij delen met de VVD de zorg over het Wisseveld.
   In de beschouwing van de VVD missen we een visie op de toekomst van Grave. Die horen we nog graag.

   CDA

   Het streelt ons dat het CDA in hun briefhoofd gebruik maakt van het logo dat in het verleden door mij is ontworpen.
   Het doet het CDA grote deugd te constateren dat ook de uitingen in de pers over de gemeente Grave een positieve  trend laten zien. Mogen wij misschien weten welke krant het CDA leest, behalve de Esterse Minipers?

   In de Visie voor de toekomst schetst het CDA dat bestuurlijke zelfstandigheid niet realistisch is. Kan het CDA onderschrijven dat herindeling in de nabije toekomst onvermijdelijk is?
   Het CDA spreekt over de eventueel aan te leggen nieuwe ontsluitingsweg tussen Escharen en Grave. Gelooft u weer in sprookjes? Onze voorkeur ligt bij een snelle, deugdelijke reconstructie van de N 321 vanaf Velp tot de Maasbrug en het reduceren van de maximum snelheid tot 50 km.

   Om de kiezer nu reeds gunstig te stemmen wil het CDA eerst in 2017 en volgende jaren de OZB extra verhogen. Lezen wij het correct, dat het CDA wel accoord gaat met de nu voorgestelde OZB verhoging? De terug te draaien bezuinigingsvoorstellen worden vervolgens gedekt door een nog grotere greep uit de reserves. Hoelang houden we dit vol?
   Straks is er geen geld meer voor het repareren van de dakgoot.

   Lokale Partij Grave

   Ook bij de LPG ontbreekt een visie op de toekomst. Komt u rond de verkiezingen met meer duidelijkheid? Ook is de LPG tegen een hogere OZB. U slaat ook weer een gat in de begroting. Hoe wordt dat gerepareerd?

   Met betrekking tot recreatie en toerisme ondersteunen wij de mening, dat door vrijwilligers georganiseerde evenementen niet zwaarder financieel moeten worden belast . Ook de veiligheidseisen moeten niet ongebreideld worden opgeschroefd.

   Met betrekking tot Bouwen en Wonen - starterswoningen doet het Keerpunt 2010 deugd dat het standpunt van de LPG is gewijzigd; in het verleden onthield men steun aan onze motie om aan de Hengel in de Stoof starterswoningen te bouwen.

   Verenigd Progressief Grave

   De toekomstvisie van de Verenigd Progressief Grave is glashelder en ook de onze -  in aanmerking nemend dat wij een stapje verder gaan: wij pleiten voor 1 gemeente Land van Cuijk bestaande uit 1 stad en 36 dorpen.

   Met VPG gaan wij nog steeds voor een eenvoudige analyse van de politieke en financiële voor- en nadelen van herindeling binnen het Land van Cuijk.
   Kan het college dit alsnog toezeggen? Dus uitbreiden met Boxmeer en Sint Anthonis erbij.

   De suggestie om de dorps-en wijkraden meer budget te geven voor het aanwenden van zelfwerkzaamheid van burgers bij het onderhoud van hun woonomgeving c.q. de openbare ruimte - juichen wij toe.

   Maatschappelijke zaken

   Wij zijn het helemaal met VPG eens: niet snijden in de recent beloofde IDOPS-gelden; geen dramatische verlaging van de WMO-gelden; geen minder geld voor de wijk-en dorpsraden; geen verlaging van het subsidie voor verenigingen, organisaties en de bibliotheek in Gassel.
   Het dekkingsvoorstel van VPG hiervoor spreekt ons aan: het veel lagere activiteitenniveau van de gemeente rechtvaardigt een forse reductie op de personele lasten.

   Vluchtelingenwerk/Asielzoekerscentrum

   Wij delen het standpunt van de VPG en komen met een motie en een amendement.

   Fractie Frank Stoffer

   Toekomstvisie

   Met het citaat van de fractievoorzitter aan het eind van zijn zwanenzang op een eigen interpretatie van een uitspraak van de Commissaris van de Koning, Wim van der Donk: Beste raadsleden van de gemeente Grave, laten we toch het voorbeeld van Ravenstein volgen, want het samenvoegen van gemeenten kan goed uitpakken - kunnen wij uiteraard instemmen.

   Woningbouw

   Is de fractie tevreden over het antwoord van het college, dat er in het afgelopen jaar voldoende zorg is geïnvesteerd in goede en betaalbare en passende huur- of koopwoningen voor de lagere en laagste inkomens?


   Gastcolumn Ben Bongaards 100! 


   Loopgravenoorlog tegen Litjens ten einde?

   Als de voortekenen niet bedriegen, verkeert de Twintigjarige politieke en ambtelijke Loopgravenoorlog tegen het bedrijf van Litjens in Escharen in zijn eindfase. Er zijn, tussen haakjes,  meer opmerkelijke parallellen met de Eerste Wereldoorlog. Beider aanleiding is immers dat een paar politieke hotemetoten zich op hun speelgoed getrapt voelden en beider oorzaak is hun dom en doof wantrouwen. Nog andere parallellen zijn dat beide tot op de dag van vandaag nog afbetaald worden en dat zij eigenlijk alleen maar verliezers kennen.

   Waar gaat het over? Een steen des aanstoots voor de gemeente is in wezen het simpele bestaan van het bedrijf dat zich voor een belangrijk deel bezig houdt met recycling van bouwmateriaal. Politiek is dat niet zo sexy als bijvoorbeeld een Jan des Bouvrie en daarom heeft Grave kosten noch moeite gespaard om het bedrijf de nek om te draaien. Er lijkt bijvoorbeeld meer geld (kerosine) vervlogen met de controle van de bedrijfsactiviteiten dan er aan alle verdere handhaving in onze gemeente besteed kon worden. Om het bedrijf uit te roken, is er naar hartenlust getekend en gekleurd in het bestemmingsplan Buitengebied en zijn provincie en Raad van State in het geniep voortdurend voorzien van argumenten om een streep te halen door gedane toezeggingen en onderhandelde oplossingen. 
   Ambtelijk Grave lijkt daarmee letterlijk tot het gaatje gegaan te zijn. Een simpel ‘tekenfoutje’ bijvoorbeeld waardoor het nieuw stuk bedrijfsperceel veel groter werd ingetekend dan nodig. Herkenbaar van een van de andere fronten van dezelfde loopgravenoorlog, die tegen de Prinses Margriet.
   De gemeenteraad en Litjens waren het dit voorjaar in principe eens over een uitweg uit de onmin. De Parisappel is in de loop van de jaren sterk verschrompeld, doordat de gemeente in meerdere opzichten geen middelen meer had om het bestaan van het bedrijf te betwisten. Nu is het eigenlijk alle partijen, inclusief de toevallig passerende burgers, enkel nog een doorn in het oog dat het bedrijventerrein lelijk doorsneden wordt door de Graafschedijk. De oplossing was er inmiddels ook, het bedrijventerrein ten noorden van de weg zou verhuizen naar de zuidkant. Om dat mogelijk te maken, moest betreffend perceel een andere bestemming krijgen, van agrarische naar een bedrijfsbestemming. En om dat dan weer te faciliteren, was nodig dat er een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan zou worden opgenomen. Daartoe heeft de raad na eindeloos palaveren in april van dit jaar een besluit genomen. 

   Zo’n besluit van de raad moet vervolgens uitgewerkt worden en voor wie bekend is met de mores in het Graafse, kan het geen verrassing zijn dat daarbij weer een ‘foutje’ (‘bedankt!’) gemaakt is. Het perceel in kwestie werd te groot getekend. Je kunt nauwelijks anders concluderen dan dat daarmee een reactie van de provincie moest worden uitgelokt. Die reageerde prompt met een reactieve aanwijzing waarmee de wijzigingsbevoegdheid weer ontkracht werd en er feitelijk weer een streep getrokken werd door de verplaatsing van het gewraakte noordelijke deel van het perceel.
   De geschetste ambtelijke manoeuvres hadden ertoe moeten leiden dat, ‘jammer maar helaas’, de gemeente toch weer op haar afspraken moest terugkomen met de provincie als zwarte piet. Een kunstje dat in Grave  een aantal keren te vaak geflikt is en dat eigenlijk alléén onze gemeenteraad nog niet heeft kunnen doorzien.
   Het lijkt er op dat de Raad van State en de provincie het spel van de gemeente Grave nu echt doorgrond hebben. De provincie heeft aan de Raad van State geschreven dat de gegeven reactieve aanwijzing op basis van nadere inzichten sterk wordt ingeperkt. Daardoor ontstaat er ruimte voor een beëindiging van de loopgravenoorlog in Esteren. De Raad van State heeft namelijk een dikke streep gehaald door de reactieve aanwijzing van de provincie.
   Aan het eind drijft er nog wel een vette haar in de gemeentelijke soep. Ten noorden van het bedrijf van Litjens heeft de gemeente twee prestigieuze bestemmingsplannen ontwikkeld, woningbouwplan Hof van Esteren en Landgoed Hommerzaad.  Litjens ziet daar, terecht, de bui al weer hangen; toekomstige bewoners die overlast zouden kunnen ondervinden van zijn bedrijf. Daarom wil hij ook graag een wijzigingsbevoegdheid van toepassing zien op het zuidelijk deel van zijn perceel. De gemeente heeft dat tot nu toe afgewimpeld met het ‘diepgravende’ argument dat er toch altijd geprotesteerd wordt. Litjens is, anders dan de gemeente, proactief aan het werk geweest. Hij heeft zijn plannen gesmeed in samenspraak  met wethouder Opsteegh zaliger, Dorpsraad EZV, de buurt en de verkeerspolitie. Via de Raad van State is inmiddels ook de provincie tot andere gedachten gekomen. Daardoor zet nu alleen nog onze gemeente er vraagtekens bij, dat de wijzigingsbevoegdheid van toepassing moet zijn op het terrein ten zuiden van de Graafschedijk dat direct raakt aan de bouwplannen ten noorden van die dijk, Hommerzaad en Hof van Esteren. Beide liggen in de knieholte tussen de Graafschedijk en de Cuijkschesteeg-Beerschemaasweg.
   In grote lijnen kan de strijdbijl dus gauw begraven worden en komt het er op aan dat de gemeente te langen leste eieren voor haar geld gaat kiezen. Het is de vraag of dat ook echt gaat gebeuren; of ons gemeentebestuur over zijn eigen schaduw heen kan stappen en mans genoeg is om zijn ambtenaren naar behoren in het gareel te krijgen en te houden.
   De Raad van State heeft nog geen eerste uitspraak gedaan over het beroep van Litjens tegen het bestemmingsplan Buitengebied waarmee ambtelijk Grave hem weer een oor had willen aannaaien. Die echte uitspraken moeten nog komen maar door de boven beschreven besluiten en de schriftelijke informatie van de provincie aan de Raad van State is het pleit op hoofdzaken al beslecht. De enige factor die nu nog een rol speelt, is dat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft en dus aan het eind een combinatie van de spreekwoordelijke Graafse 
   lulligheid en ambtelijke geniep nog roet in het eten kan gooien.
   Een overtuigend voorbeeld van die achterbakse lulligheid is bijvoorbeeld dat de gemeente (lees: ambtenaren) in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied allerlei stukjes grond die al veertig jaren door het bedrijf worden gebruikt, opeens als ‘agrarisch’ heeft bestempeld. Chicaneren en nog eens chicaneren, terwijl onze politici knikkebollend ‘ja’ zeiden tegen een plan dat ze niet eens gelezen (konden) hebben. De Graafse versie van een bestuur dat de teugels in handen houdt. Het is maar te hopen dat het uiteindelijk Grave haar eer te na is om zich nog een keer voor joker te laten zetten maar het blijft geboden alert te zijn; alerter dan onze gemeenteraad, liefst. Onze Raad van ‘oogjes dicht en snaveltjes toe…’

   DECEMBER   DECEMBER   DECEMBER   DECEMBER   Graveon schrijft: GEMEENTELIJKE HERINDELING IN HET LAND VAN CUIJK MOET VEEL SNELLER!

   Toelichting: 

   - In de ledenvergadering van Graveon d.d. 27 november 2013 is dit standpunt vastgesteld. De basis hiervoor is de beleidsnota ‘Ondernemend Grave in de Regio’ van november 2013, opgesteld door Kees-Willem van Gorkum, Bureau Excellent
   Het is geen vraag meer of gemeentelijke herindeling gewenst is, dit besluit is door de gemeenteraden in het Land van Cuijk genomen. *1
   • Graveon is zeer tevreden over de huidige samenwerking met de gemeente Grave en wil deze samenwerking continueren. Maar nu 1 januari 2014 het ambtelijk apparaat wordt samengevoegd voor het gehele Land van Cuijk*2, is Graveon van mening dat Strategie, Beleidsontwikkeling én Uitvoering als één geheel moet worden aangestuurd. 
   • Ondernemers in het Land van Cuijk hebben elkaar steeds meer nodig om het economische klimaat in de regio te versterken, zeker in deze economisch moeilijke tijden. Graveon realiseert zich dat een bundeling van krachten van ondernemers zelf ook nodig is. Graveon wordt een MKB-vereniging. Samenwerking met andere ondernemersverenigingen in het Land van Cuijk is gewenst. Een gezamenlijk MKB-platform Land van Cuijk kan daarvoor een vorm zijn.  

   Namens het bestuur van Graveon, M.J.M. Le Grand-van den Bogaard, Voorzitter 


   Fractievoorzitter Keerpunt 2010: te(leurs)gesteld ja .. nee, opgelucht, blij en optimistisch.   "Het Graafse graan heeft de, vooral digitale en mediale, "H2W" orkaan doorstaan" : zei ik na afloop van de Algemene Ledenvergadering tegen het bestuur toen ik ze een bos graan overhandigde thuis in kleine kring.

   Te(leurs)gesteld ja en nee

   De Keerpunt 2010 "familie" is enorm teleurgesteld dat er geen gesprekken plaats hebben kunnen vinden met de belangrijkste critici. Op uitnodigingen van het bestuur om in een persoonlijke ontmoeting met elkaar in gesprek te gaan ging men niet in. Er is veel discussie ontstaan na het opstappen van enkele leden als lid. Op de  laatste Algemene Ledenvergadering liet men ook, zonder afmelding, verstek gaan. Er was totaal geen vertrouwen meer in bestuur en fractie concludeerden zowel bestuur, kopgroep en leden.

   Niemand is onfeilbaar en een jonge partij loopt veel risico's. Er is een verbetertraject op gang gekomen om de organisatie aan te passen. Lopende andere gemeentezaken vergden ook veel overleg en slokte veel tijd op.

   Gelukkig is de solidariteit binnen de partij fors groter geworden!

   Opgelucht

   Er zijn een aantal concessies gedaan door het bestuur en de leden en er zijn besluiten genomen:
   • Er heeft een bestuursverkiezing plaatsgevonden. De voorzitter, de heer Ton van Elk de Freese, heeft zich bereid verklaard nog een jaar te blijven,  en de vergadering heeft daarmee ingestemd. Er was een groot vertrouwen om met hem als voorzitter door te gaan.
   • Op de kieslijst treft U geen namen meer aan van "buitenleden". Dus op de kieslijst alleen maar Graafse, Esterse, Gasselse of Velpse kandidaten.
   • De inbreng van de heer Hans Satter en mevrouw Hester Kruizinga wordt herschreven op verzoek van de ALV, nu zij geen lid meer zijn is hun bijdrage ook niet meer gewenst en daarmee is verdere discussie over auteursrechten niet meer aan de orde.
   • Ben Bongaards kan doorgaan met zijn gastcolumns op mijn weblog. Hij kan er ook voor kiezen om zijn bijdragen via de nieuwe website Grave kiest te publiceren. De ALV vond dat de weblog open moet blijven staan voor afwijkende standpunten.
   • De buitenleden voelen zich absoluut geen "klapvee" en hebben terdege een positieve inbreng en zij wensen deze inbreng voort te zetten.
   • De kopgroep, de zes gekozen kandidaten, vormen nu het campagneteam.
   Blij

   De kieslijst werd, conform de statuten  vast gesteld waarbij er per plaats op de kieslijst werd gestemd.

   Zo ziet onze kieslijst er uit na 5 stemmingen over de plaatsen 2 tot 6:

   1. Jacques Leurs        (Grave; de Mars

   2. Nel Schuts              Velp
   3. Ben Litjens             Escharen
   4. Hennie Bongers     (Grave; de Zittert
   5. Theo Jaspers          (Gassel)
   6. Frank Stoffer          (Grave; Estersveld)

   De verdere van kandidaten invulling wordt later bekendgemaakt.

   Het partijprogramma werd aangenomen met de tekstuele aanpassing waaraan nog gewerkt zal worden.
   De speerpunten worden verder aangescherpt.

   Onze "familie" werd uitgebreid met Bram Stoffer. Onze gelukwensen zijn meteen overgebracht door de fractievoorzitter!

   Optimistisch

   De fractie heeft zich weer direct op de lopende zaken gestort. Onze burgemeester pakte gisteren het signaal meteen op dat de raadsleden,  voorzitters van de tennisverenigingen, inspreekster namens Horeca Nederland en horeca Grave  afgaven dat er dringend nader overleg moet zijn. Terplekke maakte hij zijn agenda schoon en werden afspraken gemaakt met alle betrokkenen. Zo kan het dus ook!


   Ook komt er nader overleg over de voortzetting van de VVV in Grave. Keerpunt 2010 gaat vanavond in de agendacommissie bepleiten om dit heikele punt dat veel deining veroorzaakt in het hele Land van Cuijk a.s. dinsdag op de raadsagenda te zetten. Er is grote onduidelijkheid hoe het verder moet. Ook een intern stuk van de nieuwe toeristische organisatie roept veel vragen op. We gaan dit stuk dat we nu pas in handen hebben aandachtig bestuderen.

   Veel positieve reacties "links en rechts" steunen bestuur, fractie en leden om de ingeslagen koers, die we al meer dan 4 jaar volgen, vol te houden. "We gaan beslist op jullie stemmen. Er moet een Keerpunt in Escharen, Gassel.   Geen opmerkingen: