11 dec. 2013

Belangrijkste zaken uit commissie inwoners en bestuur


1.     Opening en voorstelronde
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dhr. M. Jans van TV Esteren bij agendapunt 9, gast . Dhr. M. vd Veer van TV TOS bij agendapunt 9  gast, dhr. B. van de Wiel van TV Gassel bij agendapunt 9  gast .


3.     Vaststellen afsprakenlijst 29 oktober 2013
Dhr. Leurs wil een historisch inzicht hebben m.b.t. de hoogte van OZB, begrafenisrechten, paspoort en bouwleges. Wethouder Adams zegt toe dat er een inzicht verstrekt zal worden.


4.     Spreekrecht publiek.
Dhr. Grotenhuis ( vrijwilligers VVV) en mevr. Nabuurs (van de Koninklijke Horeca Nederland) maken gebruik van het spreekrecht.

5.     Aanpassing Algemene plaatselijke verordening gemeente Grave (Dit was agendapunt 9)
Burgemeester Roolvink zegt toe dat hij nog voor de raadsvergadering een gesprek zal hebben met de tennisverenigingen, met Horeca Nederland en de horeca Grave. Op 17 december zal het resultaat van het gesprek bekend zijn.
                  
6.     Naar een excellente AgriFood  in Noordoost-Brabant (5 sterren regio Noordoost Brabant). Dit was agendapunt 5.
        Als B-stuk agenderen voor de raadsvergadering  van 17 december 2013.

               
8.     Voorstel tot het instellen van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk. Dit was agendapunt 7.
Als B- stuk agenderen voor de raadsvergadering van 17 december 2013.

9.     Raadsvoorstel Belastingvoorstel 2014. Dit was agendapunt 8.
Dhr. Leurs wil geïnformeerd worden over het “schudden” van graven. Wethouder Adams zegt toe dat hij de raad hierover zal informeren.
             
10.   Aanpassen Brandbeveiligingsverordening gemeente Grave 2014 en 
Bomenverordening gemeente Grave 2014. Dit was agendapunt 9.
Het toegevoegde besluit (niets ingevuld) kan verwijderd worden. De verordeningen zijn in besluitvorm opgesteld. Als A-stuk agenderen voor de vergadering van 17 december 2013.

11.Vaststellen verordening reclamebelasting i.v.m. ondernemersfonds
         In het raadsvoorstel moet het gebied (centrum) beter worden aangegeven. Dat is niet helder. Het plan van aanpak moet ter inzage worden gelegd (of digitaal verstrekt worden). Blz. 3 onder punt 10, derde gedachtestreepje moet voor de helderheid de zin geknipt worden in twee zinnen.
Als B- stuk agenderen voor de vergadering van 17 december 2013.


13.   Vragen
Dhr. Grotenhuis, mevr. Henisch en dhr. Leurs stellen vragen over de vrijwilligers van de VVV. Ter vergadering worden deze vragen door wethouder Adams beantwoord.
Dhr. Smulders vraagt of het rapport over de Identiteit van het Land van Cuijk geagendeerd kan worden voor een commissie vergadering of raadsvergadering. De griffier zal dit punt onder de aandacht 
brengen van de agendacommissie/presidium.

P.S. Keerpunt 2010 wil de VVV problematiek op de agenda van de raad zetten a.s. dinsdag. Ook het rapport over de Identiteit van het Land van Cuijk moet daar besproken worden. 

We hebben dadelijk voor veel geld het historische stadhuis verbouwd en de onderverdieping staat dan grotendeels leeg. Wie gaan de stadsgidsen aansturen enz? 

Wethouder Adams moet samen met bijv. de burgemeester weer in gesprek gaan met alle partijen. Zo uit elkaar gaan is erg frusterend! Kan de  centrummanager geen bemiddelende rol gaan spelen? Grave: zo ga je niet om met je menselijk kapitaal, de vrijwilligers!

Onze burgemeester pakte resoluut de koe bij de horens en gaat overleggen met alle betrokkenen rond de APV aanpassingen i.v.m. de nieuwe horecawet! Dinsdag horen we de resultaten van zijn inspanningen.

Geen opmerkingen: