28 jun. 2017

Praat mee over de veiligste route, fietsenstalling en Kadernota.

Uit mijn foto-archief

Vanavond komt de fractie in een openbare bijeenkomst weer bij elkaar om te overleggen over o.a. de Kadernota. Actuele zaken willen ze ook graag met u bespreken. Een delegatie uit het Estersveld komt pleiten voor de veiligste route. Het weer in gebruik nemen van de peperdure fietsenstalling wordt voorgesteld door de fractie VPGrave en Keerpunt 2010.
UITNODIGING VOOR DE  OPENBARE FRACTIEVERGADERING  OP WOENSDAG 28 JUNI A.S. OM 19.30 UUR OP HET GEMEENTE HUIS.

1)  OPENING DOOR DE VOORZITTER.

2)  INSPREKERS: Bewoners uit het Estersveld over de veiligste verkeersroute naar de nieuwe Brede School op het Visioterrein.
   4 )    KADERNOTA  2018-2022

   5)     VARIA  

   6)     RONDVRAAG EN SLUITING


Door op de onderstreepte onderwerpen te klikken kunt u de onderliggende stukken raadplegen. Tot ziens vanavond in het Stadskantoor. Ingang Sint Henricusweg. 

De weg naar school: een lijdensweg??: ARENA

Wij hebben naar de beste oplossing gezocht

 Door Freddy Klooté 

GRAVE - Sinds ruim tien jaar is het ook in de gemeente Grave gebruikelijk om bij nieuw te bouwen scholen uit te gaan van een Brede School. Een gebouw, waarin niet alleen onderwijs wordt gegeven, maar waar ook voor andere instanties een plek is. Kinderdagverblijf, gemeenschapshuis, GGD, jongerencentrum, gymclub, etcetera. Velp mocht het spits afbijten. Mooie school, schitterende omgeving, niet zo heel breed. Daarna volgde Campus West, de deftige naam voor wat in de plannen nog Brede School West heette. Een grondige verbouwing, een tweede school die in hetzelfde gebouw kwam en een samenwerking met Kinderdagverblijf De eerste Stap. ’s Avonds af en toe een koor dat komt repeteren. Verder niet breed. De Brede School Oost, die in dezelfde tijd als de Campus West werd besproken, is er nog steeds niet.
Elf jaar geleden prikte uw verslaggever de eerste tekening daarvoor op het prikbord. Vertraging door een verandering van plaats. Van de ongelukkige plek tegenover de Jumbo, naar de ideale plaats op het Visioterrein. Dan mag het best wat langer duren. Helaas is de eerste steen nog steeds niet gelegd. Reden? De veiligste route die de aanstaande leerlingen van de nieuwe Brede School moeten nemen, kent vele meningen. Maar liefst vijf verschillende routes zijn mogelijk. Dus kwam er een extern bureau aan te pas.
Kinderen op weg naar school doorkruisen wijken, moeten wegen oversteken en ontmoeten andere deelnemers aan het verkeer. Zowel te voet, als op de fiets, of gebracht door ouders, veroorzaakt dat een drukte op de toch al ruim bezette Stoofweg en Estersveldlaan. 450 leerlingen moeten het opnemen tegen nog meer automobilisten, brommers en scooterrijders, die gehaast op weg naar hun werk of school voor voortgezet onderwijs zijn. En dat botst in de visies van betrokkenen.

Bureau kragten, zonder hoofdletter. Modern is dat. De voorpagina is bepaald niet anno 2017. Een beeldschone moeder, met een wat ongemakkelijk zittend jongetje achterop en twee mooie kindjes in een dure bak voorop een dito fiets. Letterlijk: moeders moet aan de bak. Op de achtergrond wat grachtenpanden. Typisch Graafs. De conclusie van kragten, na 30 bladzijden over veiligheid van het kind geschreven te hebben, en dit gelardeerd met foto’s van bijna autoloze straten: “Samenvattend wordt geadviseerd om bij de keuze van de maatregelen de nadruk te leggen op haalbaarheid en kosteneffectiviteit”.

Vijf routes, vijf mogelijkheden
Bram Honcoop woont in de Jan Luijkenstraat. Getrouwd, twee kinderen, waarvan er één Hartenaas bezoekt. De school, die samen met De Sprankel de Brede School Oost gaat bewonen. Hij ging naar de voorlichtingsavond op 19 april jongstleden en werd ruw wakker geschud: “Wat gebeurt hier? Wat gaat er met mijn kind, op weg naar school, gebeuren”, dacht ik. “Meteen ben ik me ook voor de zaak gaan inzetten. Samen met andere wijkbewoners hebben we onderzoeken gedaan. We hebben foto’s genomen, tellingen in het verkeer gedaan. Op grond daarvan hebben we gezocht naar de beste oplossing. Dat leidde tot een rapport, dat we uit praktische overwegingen, hebben teruggebracht tot enkele pagina’s, met bijlagen en foto’s. Onze conclusie is duidelijk. Wij gaan helemaal voor route vier”.

In het kort de vijf routes:
Route 1: Aanpassing van de Stoofbrug. Dubbel fietspad. Fietspad gaat langs de Jan Luikenstraat naar een nieuw aan te leggen pad naar de school. Kosten 730.000 euro.
Route 2: Fietsers vanuit de Raamoever de Stoofweg over laten steken. Stoofweg veranderen met een middengeleider, zodat de fietsers langs de Kriegerstraat richting school kunnen. Kosten 70.000 euro.
Route 3: Vrijliggende structuur voor fietsers rondom het kruispunt Stoofweg-Estersveldlaan-Essinklaan realiseren. Verkeerslichten aanpassen. Kosten: 140.000 euro.
Route 4: Parkeerterrein aanleggen ten westen van Hartenaas. Een brug over de Raam en rechtstreeks naar school. Kosten 630.000 euro.
Route 5: Vanuit het noordoostelijke deel van het Estersveld een oversteek creëren ter hoogte van het verlengde van de Dr. Kanterslaan. De kinderen kunnen dan door de paden van het park naar school.
Algemeen: De kinderen die door ouders met de auto worden gebracht kunnen gebruik maken van de ingang van het Visioterrein bij de school aan de Estersveldlaan.

Reactie
Bram Honcoop en zijn wijkgenoten zien optie 4 als de meest simpele route voor de kinderen: “Ook de veiligste. Auto op de parkeerplaats, of nog liever met de fiets of te voet richting Hartenaas, de nieuwe brug over en je loopt zo naar school. Simpel. Geen gevaar voor files, zoals bij de Estersveldlaan, of op de kruising Stoofweg-Estersveldlaan-Essinklaan. Ik zie de automobilisten al op de Estersveldlaan staan, als ze af moeten slaan naar het Visioterrein. Of, nog erger, als ze terug op de Estersveldlaan willen komen om richting Cuijk of de Elisabethstraat te rijden. Dat wordt grote chaos”.

De gemeenteraad van Grave beslist op 4 juli over het voorstel van het College: “a. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de Kriegerstraat(route 2). b. Het verbeteren van de oversteek over de Estersveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan(route 5). c. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Estersveldlaan bij Visio. d. Het aanpassen van de bestaande brug in de Stoofweg door aan de noordzijde een fietspad voor twee richtingen te realiseren, het profiel van de brug aan te passen en de realisatie van twee voetgangersbruggen(route 1)”. Totale kosten 560.000 euro.
Bram Honcoop: “Er wordt geen rekening gehouden met de knelpunten in de wijk. Smalle straten, auto’s en fietsers die elkaar moeten passeren en kruisen. Bij route 4 kom je amper knelpunten tegen. Tijdens de commissievergadering zei wethouder Joon dat route 4 te duur was”.

2017. De weg naar school. Veilig of een lijdensweg? Laten ze maar snel gaan bouwen.

Bram Honcoop.

De Gelderlander: VPGrave vraagt om bewaking in nu verloederd gebouwtje.

Niemand wil zijn fiets stallen in 'dure' stalling

Ben Litjens en Jacques van Geest

Stalling van 450.000 euro is slechts één jaar in gebruik geweest. Overlast van geparkeerde fietsen voor stadhuis kan voorkomen worden.

Schots en scheef staande fietsen en op de grond liggende fietsen. Invaliden en blinden breken hun nek over de rondslingerende stalen rossen voor het stadhuis in Grave. Er moet maar eens een einde aan komen, vinden de Graafse raadsfractie VPGrave en Keerpunt 2010. Het weer bewaken van de overdekte fietsenstalling en het weghalen van een deel van de huidige fietsenstandaards tegen het stadhuis kunnen soelaas bieden.De fietsenstalling is in 2008 opgeleverd en werd gezien als een beeldbepalend deel van het nieuwe stadhuis. Het gebouwtje had 450.000 euro gekost, maar een jaar na de opening werd al gestopt met de bewaakte stalling. Het hokje is momenteel af en toe nog wel open, maar reizigers, die voor het stadhuis op de bus stappen, zetten de fietsen liever of bij in de rekken tegen het stadhuis aan. De stalling verloederde.


,,Het ziet er op dit moment maar desolaat uit. Niemand wil daar zijn fiets stallen, omdat het een onveilig gevoel geeft'', zegt Jacques van Geest, fractievoorzitter van VPGrave. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli zal hij een voorstel indienen waarin het stadsbestuur wordt opgedragen de fietsenstalling in ere te herstellen.

Volgens Van Geest moet de bewaking zonder extra kosten gedaan kunnen worden. Een kleine tien jaar geleden kostte het stallen van de fiets 50 cent per dag of 5 euro voor een maandkaart. ,,In het verleden deden mensen van het IBN de bewaking. Maar ook het IBN kost geld. De kosten waren toen hoger dan de inkomsten. Maar misschien zijn er nu wel mensen met een uitkering die zo'n klus graag zouden willen doen'', stelt Van Geest voor.

Het inmiddels in Huizen woonachtige, maar nog veel in Grave komende, oud-raadslid Jacques Leurs juicht het voorstel van VPGrave en Keerpunt 2010 toe. Leurs loopt al jaren te hoop tegen de chaos met fietsen op het trottoir voor het stadhuis. Met zijn aan een rolstoel gekluisterde partner Sophie loopt hij er regelmatig vast. ,,Maar het is me nooit gelukt de gemeente zover te krijgen dat ze er wat aan gingen doen'', reageert Leurs vanuit Huizen. ,,Een sympathiek plan. Het heeft zeker kans van slagen.''


27 jun. 2017

Keerpunt 2010 en VPGrave komen met een motie om de fietsenstalling bij het Stadskantoor, weer in gebruik te nemen en zo de overlast terug te dringen van rondslingerende fietsen.


                        Motie
Foto: 24 juni 2017 om 14.45 uur.

Trottoir weer bezaaid met fietsen.


Terug om het fietspad te nemen om van de 

Stadhouderslaan naar Catharinahof te gaan

page1image1040

Raadsvergadering 4 juli 2017

Motie: Vreemd aan de orde van de dag. Fietsenstalling bij stadhuis 


De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 4 juli 2017 ,

Overwegende dat:
 1. Het ongeveer 10 jaar geleden is dat de fietsenstalling nabij het Stadhuis werd opgeleverd,
 2. Slechts kort sprake is geweest van bewaking van de fietsenstalling omdat de kosten niet in
  verhouding stonden tot de baten,
 3. De fietsenstalling thans tekenen van verloedering begint te vertonen,
 4. De kosten van de fietsenstalling ruim 450.000 Euro waren,
 5. De fietsenstalling als karakteristiek element moet worden gezien bij het ontwerp van het Stadhuis,
 6. In tegenstelling tot een aantal jaar geleden het mogelijk moet zijn onder de groep van mensen die
  een uitkering genieten in het kader van de participatiewet of de groep bewoners van het AZC
  kandidaten te vinden die bereid zijn de fietsenstalling te beheren,
 7. Er blijkens het aantal voor het Stadhuis geparkeerde fietsen te verwachten is dat een bewaakte
  stalling tegen een beperkte prijs zeker gebruikers zal trekken,
 8. Het aantal fietsen dat voor het Stadhuis geparkeerd staat bij volledige benutting van de capaciteit
  van de stalling aanzienlijk zal afnemen.


  Opname afgelopen zaterdag.
  Onkruid overwoekert soms de fietsen.

  Laat de beheerders van de fietsenstalling ook de omgeving
  schoon en onkruidvrij houden.
Draagt het college op:
 1. Er voor zorg te dragen dat binnen drie maanden vanaf heden een werkbare oplossing is
  gevonden voor het beheer van de fietsenstalling bij het Stadhuis,
 2. Hierbij kostenneutraliteit als uitgangspunt te nemen, hetgeen zo veel betekent dat de beheerders
  de baten zelf mogen houden naast hun uitkering,
 3. Met spoed het noodzakelijke onderhoud, dat thans nog goed te overzien is, ter hand te nemen.
BHIC al vertrokken?

En gaat over tot de orde van de dag.


page2image568
Ondertekening en naam:


VPGrave
J.J.E. van Geest  G. Friesen   L.A. Kamps


Fractie Keerpunt 2010 
B.W.A.M. Litjens     H. M.J. Bongers   P.C. Schuts

Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken in de vergadering van 4 juli 2017.

Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)
Stemverhouding:
Voor:............................ Fracties:.................... Tegen:.............................Fracties:.........................

Tijdens het fractieoverleg a.s. woensdag overleggen de raadsleden met diverse bewoners. Aanbiedingsbrief : verkeersveiligheid situatie rondom de Brede School van wijkbewoners Jan Luijkenstraat – van Steenhuijslaan

De Sprankel en Hartenaas verhuizen beide naar de nieuwe Brede School Oost op het Visio-terrein. De aanbesteding is al geweest! Nu nog de veiligste schoolroutes aanleggen!!

Eigen foto van de van Steenhuijslaan op zaterdagmorgen j.l.
Jan Luijkenstraat
Toegang naar de school?
Via kruising van Steenhijslaan/Jan Luijkenstraat
Het gebouw van de Hartenaas gaat een scholenbudo voor meerdere
schoolbesturen uit het Land van Cuijk huisvesten.

De rotonde op het parkeerterrein bij Merlet ligt er al
Maak van dit vergrootte parkeerterrein een Kiss & Go locatie.
Als de Hampoortbrug er ligt dan kunnen de bezoekers van Grave hier ook hun auto's parkeren in het weekend.
Leg vanaf dit parkeerterrein een voet- en fietspad aan naar de nieuwe Brede School Oost. Daarvoor moet er een extra brug komen over de Raam. Noodbrug?

Als deze eerste brug over de Raam er is volgt de tweede, 

naar de Hampoort, vanzelf!

Nu ligt de ingang van de Hampoort er nog bijna onzichtbaar bij.
Gezien vanaf de Mariakapel/Bosschebaan


Foto-Archief De Sprankel
Foto-archief: boomfeestdag Hartenaas1. Aanleiding:


Aanleiding is het raadsbesluit van 16 mei om het voorstel “... een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een langzaam verkeersverbinding op het perceel van Steenhuijslaan ongenummerd...aan te nemen.

De bewoners maken zich echter grote zorgen met betrekking tot het beoogde fietspad tussen Visio en de woonwijk en met name de negatieve gevolgen ervan voor de veiligheid van kinderen, hun ouders en de bewoners.
Het raadsvoorstel en besluit lijken gebaseerd te zijn op het rapport Kragten (nov. 2016), dat stelt dat er “verkeerskundig geen knelpunten ontstaan in de woonwijk” . Kragten heeft echter geen feiten- onderzoek of simulatie-onderzoek uitgevoerd in de woonwijk, maar verwijst als enige bewijsvoering voor zijn conclusie slechts naar 2 foto’s van straten in de wijk. Echter niemand van de bewoners herkent de foto’s als een realistische weergave van de woonwijk anno 2017. Bewoners vrezen dat thans op onjuiste gronden ver strekkende en onverantwoorde besluiten genomen gaan worden.

2. Doel
Het doel is om aan de politieke partijen van Grave namens de wijkbewoners hun grote verontrusting over te brengen t.a.v. de onveiligheid van de voorgestelde oplossingen op een moment dat definitieve besluiten in de Raad nog genomen moeten worden. Daarbij willen we als bewoners meedenken met de politieke partijen, hen ondersteunen bij de keuze van verkeersveilige oplossingen en hen behoeden voor het nemen van onverantwoorde beslissingen, waar we achteraf allemaal spijt van hebben. Wij willen dit doen op basis van een realistische weergave en analyse van de situatie, gebaseerd op feiten.

3. Analyse
3a. Rapport Kragten
In het rapport Kragten wordt de aanleg van het fietspad als een veilige oplossing voor de schoolgaande fietsers en voetgangers voorgesteld. Bovendien ziet Kragten als voordeel dat langzaam verkeer dan grotendeels gescheiden wordt van het autoverkeer dat via de Estersveldlaan het Visioterrein oprijdt naar de Brede School. Kragten schrijft (p. 12): Kragten is van mening dat weliswaar sprake is van een forse toename van het aantal fietsers en voetgangers in de wijk, maar dat dit niet tot knelpunten gaat leiden. Vanwege de verdeling van fietsers en voetgangers over drie aanrijroutes (Jan Luijkenstraat, van Steenhuijslaan en Kriegerstraat) en het feit dat de straten in deze wijk rustige, overzichtelijke woonstraten zijn met weinig gemotoriseerd verkeer , ziet Kragten verkeerskundig geen knelpunt ontstaan in de woonwijk. Zie onderstaande afbeeldingen.” Kragten voegt vervolgens één foto toe van de Jan Luijkenstraat, waarin slechts 1 auto staat geparkeerd, en één foto van de van Steenhuijslaan waarin geen auto’s staan geparkeerd. (zie bijlage punt 1.1 t/m 1.3) In beide straten zijn op de foto’s van Kragten ook geen verkeersbewegingen te zien. Vervolgens neemt het college deze conclusie van Kragten over.
Inmiddels erkennen ook enkele raadsleden waarmee we gepraat hebben en die ter plaatse goed op de hoogte zijn, dat de aantallen auto’s op de foto’s in het rapport Kragten geen representatief beeld geven van de werkelijkheid.

3b. Ons feitenonderzoek: autotellingen
We hebben daarom onlangs zelf op een ochtend tussen 08.00 uur en 08.20uur de geparkeerde auto’s in de woonwijk geteld en daarvan foto’s gemaakt. We komen tot een geheel ander beeld van de werkelijkheid, namelijk 63 auto’s.(dit is 6200% meer dan Kragten!). Bovendien hebben we foto’s gemaakt van enkele auto’s die toevallig op dat moment door de straten van de woonwijk reden. Op deze foto’s (bijlage punt 1.4 is goed te zien dat de verkeersveiligheid van tegemoetkomende fietsers ernstig bedreigd wordt. 
Bij de Sprankel en Hartenaas zijn er vervolgens tellingen uitgevoerd van het aantal auto’s van ouders, die hun kind naar school brengen. Hiermee krijgen we een indicatie van het aantal auto’s dat in de toekomstige situatie het Visioterrein op wil. Dat zijn bij zonnig weer ruim 100 auto’s, en bij regenachtig weer ca. 130 auto’s, met een gemiddelde van twee kinderen per auto. We hebben niet bij extreem weer gemeten. Daarbij komt dat voor vrijwel alle leerlingen de afstand huis –school groter wordt hetgeen de kans op nog meer auto’s vergroot. Op basis hiervan mogen we redelijkerwijs minimaal 100 auto’s en op regenachtige dagen wellicht 150 auto’s aan de ingang van het Visioterrein verwachten die op piekmomenten vrijwel allemaal tegelijk het terrein op willen. Gezien de beperkte capaciteit zal dat ter plaatse en op een groot deel van de Estersveldlaan overbelasting geven, met als gevolg: opstoppingen, filevorming, chaos en gevaar. Ook op basis van de kengetallen van Kragten (150-200 fietsers en voetgangers, p. 13) en de gemeente Grave (juni 2016, p. 9: ca. 450 leerlingen) komen er dus 250 à 300 leerlingen per auto. Dat zijn zo’n 125 à 150 auto’s.

3c. Onze analyse en conclusie
Het gaat in totaal om ca. 450 leerlingen. Daarvan gaan er volgens Kragten (p. 12 en 13) zo’n 150 à 200 per fiets of te voet via de straten door de woonwijk richting fietspad. Tegelijkertijd zullen 100 tot 150 auto’s tweemaal per dag op piekmomenten proberen het Visioterrein op te rijden. Dat gaat niet lukken, en ouders zullen massaal sluiproutes door de woonwijk richting fietspad verkiezen boven files bij de reguliere Visio-ingang. Daarmee worden de twee verkeerstromen (langzaam en snelverkeer) weer samengevoegd. Volgens Kragten (p. 13 alinea 2) ”... is de kans dan groot dat chaotische en onoverzichtelijke situaties ontstaan rondom de doorsteek naar de BMV in de woonwijk, temeer omdat sprake is van een pieksituatie in de ochtend en de middag. Dit is in een dergelijk woongebied niet gewenst. Niet voor de bewoners en niet voor de schoolgaande kinderen., aldus Kragten. Bovendien laten onze foto’s (bijlage 1.4) zien, in tegenstelling tot wat Kragten beweert, dat ook in de straten door de héle woonwijk onveilige situaties voor fietsers gaan ontstaan door de rijdende auto’s van ouders in combinatie met de geparkeerde auto’s, en dus niet alleen bij de hoek Jan Luijkenstraat van Steenhuijslaan waar Kragten op focust. Tevens is Kragten niet in staat om afdoende en te handhaven maatregelen, die geen overmatige overlast voor de bewoners opleveren, aan te dragen om het ongewenste auto-sluipverkeer in de woonwijk tegen te gaan en adviseert om het ontstaan van problemen op zijn beloop te laten en achteraf pas in te grijpen, mogelijk als zich al ongelukken hebben voorgedaan.
Conclusie: het beoogde fietspad gaat onverantwoord veel - door de overheid gecreëerde - onveilige situaties opleveren. Dat wil niemand. Het fietspad moet er dus niet komen.

4. Oplossing


Als oplossing stellen we voor om een nieuwe auto- fiets- en loopbrug te bouwen over de Raam in de Stoof, aansluitend op o.a. de goede infrastructuur bij Hartenaas. Het is het beste alternatief voor het beoogde fietspad, dat veel onveiligheid zal opleveren voor fietsende schoolkinderen, hun ouders en voor de woonwijk. Tevens is het dé oplossing voor de geschetste problemen voor automobilisten die Visio willen oprijden via de Estersveldlaan. Mocht de Raad niet kiezen voor deze kwalitatief beste infrastructurele oplossing voor de ontsluiting van het Visioterrein voor de komende vijftig jaar, dan stellen de bewoners voor om een nieuwe fiets- en loopbrug over de Raam te bouwen en nabij Hartenaas een parkeerterrein aan te leggen (zie Kragten, route 4), in plaats van het beoogde fietspad.


Een en ander wordt in de bijlage nader toegelicht en gevisualiseerd.

Wij wensen u veel wijsheid toe. 

Namens de wijkbewoners,

Geert Henk Zweers 0642396105 ghzweers@zdsn.nl . 

26 jun. 2017

Grasduinen... aan het Noordeinde Door Harry Daudt 

Al sinds augustus 2016, wachtten de bewoners van het Noordeinde, Grave op een grondige maaibeurt van het veel te hoog opgroeiend groen, en nu geel van hun ooit-speel en sportveld(en). Er is geschreven en gemeld, foto's meegezonden; niet alleen in het bezuinigingsjaar 2016, maar ook en juist in 2017, een jaar, waarin beloofd werd, met een zak geld van 110.000 Euro, het Openbaar Groen weer op peil te zullen gaan brengen. In de voorjaarsmaanden, kon je ook in de wijk De Mars en Blauwe Dorp, 'groenwerkers' met machines aan de gang zien. Niet aan het Noordeinde, die eind augustus 2016, voor het laatst een maaier-met-machine, aan hun straat hadden aangetroffen; met achterlating van 'hooi'.
In een hoorzitting van de klachtencommissie, eind januari 2017, kwamen drie vertegenwoordigers van dit deel van Grave, samen met de Wethouder en een 'groene kompaan'. Excuses werden gemaakt en beloofd werd om 'de onderlinge communicatie' tussen Burger en B&W te verbeteren, maar dat bleken beide heren al gauw vergeten.
Blijkbaar leefden ze beiden nog in 2016, waarin bezuiniging, een legitiem uitgangspunt voor een 'gesprek'. Weer werd er over het plan gesproken, dat door niet-maaien, vlinders en bijen, alle kans zouden krijgen op deze (voormalige) speel/sportveldjes. Wilde je spelen, dan ging je maar 150 meter verderop, daar werd wel: regelmatig gemaaid. Deze boodschappen werden door wijkbeheer/groendienst/GMC-verband, bij herhaling rondgestrooid onder de burgers, die almaar bozer werden; zich tenslotte verenigden tot 8 Noordeindebewoners, die een week geleden door Wijkbeheer Ad de Korte werden geinformeerd over: 'zijn plan van aanpak'; weer dezelfde 'riedel' over: vlinders, bijen en 'biotoop'. Niets geen plan. Bovendien (veel) te kostbaar....
Nu waren de klachten van alle kanten en in allerlei vormen, blijkbaar zo talrijk, dat vanmorgen om 10.00 uur, zich het eerste 'gele monster' meldde en met maaien aan de gang ging. Zweetdruppels bij de bestuurder en een regelmatig 'vastlopende' machine, die zich moest ploegen door het bijna ondoordringbaar woud van onkruiden. Viermaal moest noodgedwongen......worden gestopt om de machinist en zijn machine te koelen.
Nog(15.00 uur) zijn 2 machines gaande om het groen&geel te temmen en tot sport&speelhoogte terug te brengen.
Dank aan al die Raadsleden, die, in de loop der tijd, zijn komen kijken; 'met eigen ogen' zagen, wat hier in 10 maanden was verwaarloosd. Dank aan de Raadsleden, die ons, burgers het oor hebben geleend en Daandels hebben proberen te bewegen, de Burgers van Grave tegemoet te komen. Dank ook aan diverse leden van de Wijkraad.

In Keerpunt 2010, mag je werkelijk vertrouwen hebben; ik gun hen een klaterende overwinning in maart 2018; zij waren bewogen en bevlogen; moedigde ons aan 'het er niet bij te laten zitten'. 
De wethouder-zelf is nooit komen kijken; las zelden de brieven van 'de bezorgde Burgers'; het liet deze Bestuurder blijkbaar onverschillig. Van het bestaan van de actiegroep 'Groen moet je doen Grave' niet op de hoogte. Hij vond onze uitnodigingen aan de Pers(DG) en de media(Omroep Brabant) 'overdone', zo sprak hij, tijdens de 'hoorzitting', medio januari 2017. Met de Gemeenteraadsverkiezingen-2018 in het vooruitzicht, wekt deze Bestuurlijke houding, geen enkel vertrouwen, van de kant van de burgers; en het is blijkbaar niet het enige dossier.
Dank ook aan de Pers, de redacties van De Gelderlander en Arena Lokaal, die 'onze klachten' in tekst en foto's, hebben geplaatst. Zij stonden open voor het democratisch gehalte van onze actie(s); hadden oor en oog voor pogingen van de bewoners van De Mars om van hun wijk een leefbare wijk te maken; waar het met elkaar goed leven is en waar Groen serieus wordt genomen.
We hopen nu van harte, dat het dit Gemeentebestuur niet meer en langer onverschillig laat; dus 'Maaien, gewoon maaien' ( citaat van raadslid Litjens); de wens van Noordeindebewoners.

Harry Daudt       

Omroep Brabant meldt: Gevangene in Grave overleden.

In de penitentiaire inrichting in Grave is vrijdagavond een gevangene overleden. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om naar de gevangenis te komen. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.
Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet aangeven of het om een natuurlijk overlijden gaat of niet. 

Een 41-jarige man uit Schijdel heeft zichzelf van het leven beroofd, nadat hij werd veroordeeld voor het verkrachten van een Bosche vrouw in 1995. De man kreeg vorige maand vier jaar cel.
De man zat gevangen in de gevangenis in Grave. In 1995 heeft hij een 32-jarige vrouw uit Den Bosch verkracht. De zaak kreeg nationale aandacht doordat de man na jaren werd opgespoord door een DNA-match in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. 

LEES OOK: André S. moet vier jaar de cel in voor een verkrachting van 22 jaar geleden

WIZZIK; fotoimpressies. Omdat het foto-archief onder picasa niet meer werkt. Nu alle 400 foto's in 11 berichten. Zaterdag prijsuitreiking tijdens feestavond in de tent van het Smartlappenfestival. We zijn erbij!!!

sponsor 

Frank Haans, een van de organisatoren, geniet met volle teugen.
Gereed om, als kerstkindje, in de kribbe gelegd te worden.
Alle groepen moesten een kerststalgroep uitbeelden

Als u op de betreffende foto's, in de 11 mappen,  klikt kunt u ze vergroot terugzien. U kunt de foto's ook downloaden.