24 jun. 2017

Versobering handhaving door bezuiniging op uren buitengewone opsporingsambtenaar.

Onderwerp:

Kennisnemen versobering handhaving Grave door bezuiniging op uren BOA.


Portefeuillehouder: J.Joon
Datum college: 27 juni

page1image6984
Afgelopen jaren is tot tweemaal bezuinigd op de uren handhaving. Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf 2014 de boa uren van 3.000 uren teruggebracht zijn naar 2.250 uren, en vanaf 2017 zijn deze uren verder bezuinigd tot jaarlijks 1.500 uren. Door deze versobering is het thans niet meer mogelijk om alle handhavingstaken tegen een adequaat kwaliteitsniveau uit te voeren.

Via deze raadsinformatiebrief wordt uw raad op de hoogte gesteld van de versobering van de afgenomen uren handhaving. Zoals reeds eerder door uw raad op 16 december 2014 is besloten levert de extra bezuiniging vanaf 2017 op dat de gemeente Grave niet meer direct zal reageren op meldingen/klachten en dat nog maar slechts steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.

Gezien de extra inzet rondom de stuw in Grave, de verhoogde inzet op de parkeeroverlast in Grave, standaardcontroles bij evenementen alsmede het structureel oppakken van meldingen en klachten gaan de begrote uren voor het kunnen inzetten van boa’s snel achteruit. Op dit moment zijn reeds 1.062 uren besteed (peildatum 6 juni 2017). Dit betekent dat uw raad minder uren heeft begroot dan de feitelijke behoefte die vanuit de gemeente Grave bestaat. Om toch aan het door u eerder genomen besluit gevolg te geven zal nog minder gecontroleerd worden op verzoeken vanuit de gemeenschap in Grave en zullen hoofdzakelijk de uren besteed worden aan die meldingen die voor het college van Grave de hoogste prioriteit hebben.

De behoefte vanuit de gemeente Grave is vooralsnog hoger dan het aanbod dat uw raad heeft toegekend. Dit zal een spanningsveld opleveren en leidt wellicht tot een nieuwe maatschappelijke discussie of de uren niet te ver zijn teruggebracht. 

23 jun. 2017

Omroep Brabant meldt: Gevangene in Grave overleden.

In de penitentiaire inrichting in Grave is vrijdagavond een gevangene overleden. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om naar de gevangenis te komen. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.
Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet aangeven of het om een natuurlijk overlijden gaat of niet. 

Laatste nieuws over het ambachtscentrum.

Hallo heer Jacques Leurs,

Ik zie dat jij veel aandacht geeft aan de Graafsche ontwikkelingen.

Zoals je in de lokale kranten reeds gelezen hebt, gaan we de goede richting uit. 

Ik ben erg blij met een aantal lieden die meedoen na mijn oproep tot „brainstormen” over dit onderwerp.

De laatste sessie van 12 juni is zeer productief verlopen, jammer dat Ben Litjens er niet was, dan zou hij enthousiast verhalen kunnen vertellen.

De aanwezigen zijn in 3 groepen verdeeld en hebben aan de hand van de volgende 4 vragen hun mening geïnventariseerd;
vraag 1: Welke functies kan het ambachtscentrum Grave voor de stad vervullen en voor wie zou dit relevant kunnen zijn?

vraag 2: Wat heeft het Ambachtscentrum Grave minimaal nodig om eind 2017 te kunnen starten en hoe kunnen we deze voorwaarden 
verwezenlijken?

vraag 3: Met welke partners en op welke gebieden kan het Ambachtscentrum Grave verbinding leggen om elkaar te versterken?

vraag 4: Hebben jullie nog goede tips voor het ambachtscentrum Grave?
De antwoorden worden nu gebundeld en daaruit wordt een advies geschreven welke aan B&W, de Raad en anderen zal worden gepresenteerd.

Een aantal personen van de raad hebben laten weten dat ze niet aanwezig konden zijn (ook B&W), van de overigen hebben wij niets vernomen.

De raad zei:

"Wij staan positief tegen over dit plan!"

Een start subsidie is nog niet toegezegd, maar is pas van toepassing als het plan op papier staat en wereldkundig gemaakt wordt.

Als je nog aanvullende vragen hebt, dan zie ik die wel verschijnen.

Met vriendelijke groet

Jaap van Geel, 

Verkoeling zoeken in de Oude Haven

Anno 2017 verlegt de jeugd zijn grenzen.
We durfden hier vroeger nog niet op te lopen!!!

22 jun. 2017

Promotie in Groningen. Proefschrift: On the move

Professor dr. Erik Scherder

Klinisch neuropsycholoog, die als geen ander boeiend kan 
vertellen over ons brein, was een van de opponenten. 

Hij stak zijn waardering voor de resultaten van het onderzoek niet onder stoelen of banken.
Promotie in Rijksuniversiteit Groningen van Claire Kos.

Zij is een dochter van vriendin van Sophie in Huizen.


Haar proefschrift had als titel: 

On the move

Towards understanding the neural basis of apathy


Landgraaf trekt 500.000 euro uit om zich te verzetten tegen herindeling met Heerlen!

De coalitie in Landgraaf houdt de mogelijkheid open om in Landgraaf een referendum te houden over de voorgenomen herindeling met Heerlen.
De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met een referendumverordening. 
Heerlen
Die maakt het mogelijk een referendum te houden zowel op initiatief van burgers als van de gemeenteraad zelf. De oppositie was tegen, de coalitie voor. Op initiatief van de coalitiepartijen werd een amendement aangenomen dat het mogelijk maakt de referendumverordening ook in te zetten voor de omstreden fusie met Heerlen. De coalitie in Landgraaf is daar mordicus tegen, de oppositie steunt de herindeling.
Verzet
Uit een kostenoverzicht van de gemeente Landgraaf blijkt dat de afgelopen maanden - van 1 februari tot en met 12 juni - 158.000 euro is uitgegeven aan het verzet tegen de fusie. Dat is ruim 30 procent van de 5 ton die daarvoor is gereserveerd. Ongeveer de helft van het tot nu toe uitgegeven bedrag, bijna 80.000 euro, ging naar ondersteuning en juridische advisering door bureaus.
Kosten Korsten
Bestuurskundige Arno Korsten kreeg voor zijn advies aan Landgraaf over het herindelingsvoorstel 10.000 euro. CDA-prominent en ex-wethouder Wiel Heinrichs ontving voor zijn advies op verzoek van de gemeente 5250 euro, zo blijkt uit het overzicht.
Extra inzet van en bij de afdeling communicatie kostte 38.000 euro.

Graafse LPG bericht: Gemeente daagt provincie voor rechter wegens gedwongen herindeling.Gemeente Landgraaf stapt naar de rechter om ervoor te zorgen dat provincie Limburg de gedwongen fusie met gemeente Heerlen stopzet. De gemeente is van mening dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld door de regierol in het herindelingsproces naar zich toe te trekken.
Eind juni dienen twee procedures in één zitting, een bestuursrechtelijke en een voor de civielrechtelijke, meldt De Limburger. Hierin zal gemeente Landgraaf betogen dat het provinciebestuur op oneigenlijke gronden de regie heeft genomen. Het herindelingsproces zou daarom onrechtmatig zijn. Voor de civiele rechter wordt geëist dat Gedeputeerde Staten onmiddellijk stoppen met de voorbereiding van een herindeling waarbij Landgraaf wordt gedwongen.
UReferendumVolgens Landgraaf staat in Europese regels dat voor een herindeling eerst een referendum moet worden gehouden, schrijft De Telegraaf. Eerder deze week ging de gemeenteraad dan ook akkoord met een referendumverordening, die het mogelijk maakt een referendum te houden over de fusie met Heerlen, zowel op initiatief van burgers als van de gemeenteraad zelf. 
DwarsliggerLandgraaf weigert mee te werken aan een herindeling en wil zelfstandig blijven, terwijl Heerlen een fusie tussen beide gemeenten toejuicht. Nadat Landgraaf zelf meerdere pogingen had ondernomen om tot samenwerking te komen in de regio, stemde de meerderheid van de gemeenteraad in januari tegen de herindeling. De Limburgse CDA-gedeputeerde Ger Koopmans trok de regie naar zich toe toen bleek dat Landgraaf dwars lag.

Aanbiedingsbrief : verkeersveiligheid situatie rondom de Brede School van wijkbewoners Jan Luijkenstraat – van Steenhuijslaan

De Sprankel en Hartenaas verhuizen beide naar de nieuwe Brede School Oost op het Visio-terrein. De aanbesteding is al geweest! Nu nog de veiligste schoolroutes aanleggen!!


Foto-Archief De Sprankel
Foto-archief: boomfeestdag Hartenaas1. Aanleiding:


Aanleiding is het raadsbesluit van 16 mei om het voorstel “... een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een langzaam verkeersverbinding op het perceel van Steenhuijslaan ongenummerd...aan te nemen.

De bewoners maken zich echter grote zorgen met betrekking tot het beoogde fietspad tussen Visio en de woonwijk en met name de negatieve gevolgen ervan voor de veiligheid van kinderen, hun ouders en de bewoners.
Het raadsvoorstel en besluit lijken gebaseerd te zijn op het rapport Kragten (nov. 2016), dat stelt dat er “verkeerskundig geen knelpunten ontstaan in de woonwijk” . Kragten heeft echter geen feiten- onderzoek of simulatie-onderzoek uitgevoerd in de woonwijk, maar verwijst als enige bewijsvoering voor zijn conclusie slechts naar 2 foto’s van straten in de wijk. Echter niemand van de bewoners herkent de foto’s als een realistische weergave van de woonwijk anno 2017. Bewoners vrezen dat thans op onjuiste gronden ver strekkende en onverantwoorde besluiten genomen gaan worden.

2. Doel
Het doel is om aan de politieke partijen van Grave namens de wijkbewoners hun grote verontrusting over te brengen t.a.v. de onveiligheid van de voorgestelde oplossingen op een moment dat definitieve besluiten in de Raad nog genomen moeten worden. Daarbij willen we als bewoners meedenken met de politieke partijen, hen ondersteunen bij de keuze van verkeersveilige oplossingen en hen behoeden voor het nemen van onverantwoorde beslissingen, waar we achteraf allemaal spijt van hebben. Wij willen dit doen op basis van een realistische weergave en analyse van de situatie, gebaseerd op feiten.

3. Analyse
3a. Rapport Kragten
In het rapport Kragten wordt de aanleg van het fietspad als een veilige oplossing voor de schoolgaande fietsers en voetgangers voorgesteld. Bovendien ziet Kragten als voordeel dat langzaam verkeer dan grotendeels gescheiden wordt van het autoverkeer dat via de Estersveldlaan het Visioterrein oprijdt naar de Brede School. Kragten schrijft (p. 12): Kragten is van mening dat weliswaar sprake is van een forse toename van het aantal fietsers en voetgangers in de wijk, maar dat dit niet tot knelpunten gaat leiden. Vanwege de verdeling van fietsers en voetgangers over drie aanrijroutes (Jan Luijkenstraat, van Steenhuijslaan en Kriegerstraat) en het feit dat de straten in deze wijk rustige, overzichtelijke woonstraten zijn met weinig gemotoriseerd verkeer , ziet Kragten verkeerskundig geen knelpunt ontstaan in de woonwijk. Zie onderstaande afbeeldingen.” Kragten voegt vervolgens één foto toe van de Jan Luijkenstraat, waarin slechts 1 auto staat geparkeerd, en één foto van de van Steenhuijslaan waarin geen auto’s staan geparkeerd. (zie bijlage punt 1.1 t/m 1.3) In beide straten zijn op de foto’s van Kragten ook geen verkeersbewegingen te zien. Vervolgens neemt het college deze conclusie van Kragten over.
Inmiddels erkennen ook enkele raadsleden waarmee we gepraat hebben en die ter plaatse goed op de hoogte zijn, dat de aantallen auto’s op de foto’s in het rapport Kragten geen representatief beeld geven van de werkelijkheid.

3b. Ons feitenonderzoek: autotellingen
We hebben daarom onlangs zelf op een ochtend tussen 08.00 uur en 08.20uur de geparkeerde auto’s in de woonwijk geteld en daarvan foto’s gemaakt. We komen tot een geheel ander beeld van de werkelijkheid, namelijk 63 auto’s.(dit is 6200% meer dan Kragten!). Bovendien hebben we foto’s gemaakt van enkele auto’s die toevallig op dat moment door de straten van de woonwijk reden. Op deze foto’s (bijlage punt 1.4 is goed te zien dat de verkeersveiligheid van tegemoetkomende fietsers ernstig bedreigd wordt. 
Bij de Sprankel en Hartenaas zijn er vervolgens tellingen uitgevoerd van het aantal auto’s van ouders, die hun kind naar school brengen. Hiermee krijgen we een indicatie van het aantal auto’s dat in de toekomstige situatie het Visioterrein op wil. Dat zijn bij zonnig weer ruim 100 auto’s, en bij regenachtig weer ca. 130 auto’s, met een gemiddelde van twee kinderen per auto. We hebben niet bij extreem weer gemeten. Daarbij komt dat voor vrijwel alle leerlingen de afstand huis –school groter wordt hetgeen de kans op nog meer auto’s vergroot. Op basis hiervan mogen we redelijkerwijs minimaal 100 auto’s en op regenachtige dagen wellicht 150 auto’s aan de ingang van het Visioterrein verwachten die op piekmomenten vrijwel allemaal tegelijk het terrein op willen. Gezien de beperkte capaciteit zal dat ter plaatse en op een groot deel van de Estersveldlaan overbelasting geven, met als gevolg: opstoppingen, filevorming, chaos en gevaar. Ook op basis van de kengetallen van Kragten (150-200 fietsers en voetgangers, p. 13) en de gemeente Grave (juni 2016, p. 9: ca. 450 leerlingen) komen er dus 250 à 300 leerlingen per auto. Dat zijn zo’n 125 à 150 auto’s.

3c. Onze analyse en conclusie
Het gaat in totaal om ca. 450 leerlingen. Daarvan gaan er volgens Kragten (p. 12 en 13) zo’n 150 à 200 per fiets of te voet via de straten door de woonwijk richting fietspad. Tegelijkertijd zullen 100 tot 150 auto’s tweemaal per dag op piekmomenten proberen het Visioterrein op te rijden. Dat gaat niet lukken, en ouders zullen massaal sluiproutes door de woonwijk richting fietspad verkiezen boven files bij de reguliere Visio-ingang. Daarmee worden de twee verkeerstromen (langzaam en snelverkeer) weer samengevoegd. Volgens Kragten (p. 13 alinea 2) ”... is de kans dan groot dat chaotische en onoverzichtelijke situaties ontstaan rondom de doorsteek naar de BMV in de woonwijk, temeer omdat sprake is van een pieksituatie in de ochtend en de middag. Dit is in een dergelijk woongebied niet gewenst. Niet voor de bewoners en niet voor de schoolgaande kinderen., aldus Kragten. Bovendien laten onze foto’s (bijlage 1.4) zien, in tegenstelling tot wat Kragten beweert, dat ook in de straten door de héle woonwijk onveilige situaties voor fietsers gaan ontstaan door de rijdende auto’s van ouders in combinatie met de geparkeerde auto’s, en dus niet alleen bij de hoek Jan Luijkenstraat van Steenhuijslaan waar Kragten op focust. Tevens is Kragten niet in staat om afdoende en te handhaven maatregelen, die geen overmatige overlast voor de bewoners opleveren, aan te dragen om het ongewenste auto-sluipverkeer in de woonwijk tegen te gaan en adviseert om het ontstaan van problemen op zijn beloop te laten en achteraf pas in te grijpen, mogelijk als zich al ongelukken hebben voorgedaan.
Conclusie: het beoogde fietspad gaat onverantwoord veel - door de overheid gecreëerde - onveilige situaties opleveren. Dat wil niemand. Het fietspad moet er dus niet komen.

4. Oplossing

Als oplossing stellen we voor om een nieuwe auto- fiets- en loopbrug te bouwen over de Raam in de Stoof, aansluitend op o.a. de goede infrastructuur bij Hartenaas. Het is het beste alternatief voor het beoogde fietspad, dat veel onveiligheid zal opleveren voor fietsende schoolkinderen, hun ouders en voor de woonwijk. Tevens is het dé oplossing voor de geschetste problemen voor automobilisten die Visio willen oprijden via de Estersveldlaan. Mocht de Raad niet kiezen voor deze kwalitatief beste infrastructurele oplossing voor de ontsluiting van het Visioterrein voor de komende vijftig jaar, dan stellen de bewoners voor om een nieuwe fiets- en loopbrug over de Raam te bouwen en nabij Hartenaas een parkeerterrein aan te leggen (zie Kragten, route 4), in plaats van het beoogde fietspad.


Een en ander wordt in de bijlage nader toegelicht en gevisualiseerd.

Wij wensen u veel wijsheid toe. 

Namens de wijkbewoners,

Geert Henk Zweers 0642396105 ghzweers@zdsn.nl . 
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend - Rogstraat 11 a Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Voor: het realiseren van een lunchroom (zaaknr.: Z/17/042365)
Locatie: Rogstraat 11a, 5361 GP Grave 
Datum verzending: 19 juni 2017 
U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. 
Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave Postbus 7, 5360 AA Grave.
Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

21 jun. 2017

Harry Daudt zet er een punt achter!

                                           Foto’s en Tekst: Harry C.A. Daudt


                      10 maanden, die veel stof op deed waaien aan 
                            het Noordeinde en haar bewoners.Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens zou gisterenavond weer vragen hebben willen stillen over deze miskleun. Hij kon gelukkig melden dat de stof was neer gedwarreld. Toeval?
(Jacques Leurs)
Een flinke berg "ergernis"
(jacques Leurs)
 Na 10 maanden ‘touwtrekken-op-papier’, telefoontjes met Raadsleden, bezoekjes van Raadsleden aan het Noordeinde, na 5 minuten ‘democratisch inspreken’, na gehoord te zijn door de Regionale Klachtencommissie, is het Noordeinde verlost van: haar opgroeiend grashalmen-oerwoud, van haar brandnetels, van haar pioniersplanten, haar koolzaad en van wishfull thinking van de heer E. Daandels, Wethouder, verantwoordelijk voor het Graafs Openbaar Groen. 

Vlinders? Bijen? Ik ‘zie ze niet vliegen’, niet in het bezuinigingsjaar 2016, niet in het jaar van 2017, waarin Grave verrast zou worden met een bedrag van 110.000 Euro voor: ‘een update’ van haar Openbaar Groen.

Er zijn in de afgelopen LENTE-maanden: 
klachten via telefoon, via FiXI, via brieven van Noordeinde-bewoners, via de laatste Raadsvergaderingen, geuit aan het adres van de heer E. Daandels; 
hij hield zich doof en blind, kwam geen enkele maal, de Verwaarlozing van het Openbaar Groen in ogenschouw nemen.
In de hoorzitting van de klachtencommissie, bood hij zijn verontschuldigingen aan en beloofde, tezamen met de heer N. Heere: ‘de communicatie met de burgers in de wijk ‘De Mars’ te verbeteren.
Pas op Dinsdagmorgen 20 juni om 10 uur liet hij zijn daadkracht aan de bewoners aan het Noordeinde zien; Twee grote machines zijn, gedurende 5 uur, bezig geweest om: ‘schoon schip te maken’ en de gazons van onkruiden te ontdoen en weer recht te trekken. Ik heb met de ‘groenwerkers’ te doen gehad om met een temperatuur van 30 graden deze groene klus te klaren; ik heb hen persoonlijk bedankt en heb uit hun mond kunnen optekenen, dat ‘hun bazen’ te ver zijn gegaan in ‘deze verwaarlozing’; zij konden zich onze boosheid en onmacht goed voorstellen en hoopten, zoals eerder, weer met regelmaat te MAAIEN.
Ook vonden zij, dat het onderhoudsniveau weer terug zou moeten tot voor 2016.
Het moge duidelijk zijn, dat mijn rol niet meer is geweest dan: spreekbuis zijn. 
Ik heb me duidelijk ‘afzijdig’ gehouden bij de maandagmiddagsessie van 12 juni ll., waar de heer Ad de Korte en zijn Groenkompaan geen ‘plan-van-aanpak’ hebben getoond aan de acht verzamelde dames van het Noordeinde, maar het kostbare initiatief om: een vlinderweide/bijenweide op de voormalige gazons te doen ontstaan. 
Mijn navraag bij: de Vlinderstichting, Wageningen en de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders, heeft mij ‘kennis van zaken’ opgeleverd, die ik niet terug kon zien, bij/in de plannen van de Gemeente Grave(GMC). 

Hun advies is/was: ALTIJD TE BEGINNEN MET EEN GROENPLANONTWIKKELING BIJ DE BURGERS; DOOR HEN EERST TE INFORMEREN. 


Met vriendelijke Groeten,

Harry C.A. Daudt, Noordeinde 10, 5361CN GRAVE (0486-473819
namens de actiegroep ‘GROENMOETJEDOENINGRAVE’
namens de (boze) bewoners aan het Noordeinde
in regelmatig overleg met leden van de Wijkraad ‘De Mars’ en ‘Blauwe Dorp’

PS. 
* We hopen van harte, dat u werkelijk ons,burgers serieus wilt nemen; niet alleen op papier, maar ook ‘in levende lijve’.

* Vanwege een chronische ziekte van mijn echtgenote en plotse (darm)aanvallen bij mijzelf, zal ik mij terugtrekken uit deze ‘ziekmakende’ politieke kring(en).         

20 jun. 2017

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de vergadering van de Raadscommissie Inwoners en bestuur op 20 juni 2017

Betreft Agendapunt 2a: Verkeersonderzoek naar veilige routes naar de Brede School Oost
Dit rapport geeft goed weer wat ik de Graafsche bestuursziekte noem: Met enthousiasme een dom besluit nemen en achteraf de rekening presenteren.
Het College heeft de gemeenteraad namelijk voorgehouden, dat wij met de bouw van een nieuwe Brede School Oost op het Visioterrein 1 miljoen euro zouden uitsparen dus 1 miljoen zouden verdienen.
In de raadscommissie Ruimte heb ik al eerder vraagtekens gezet bij de gekozen oplossing.
Nu staat zwart op wit, dat aanpassing van de routes naar de nieuwe school € 600.000,- gaat kosten.
De veiligste oplossing zou niet € 600.000,- maar  nog ruim € 400.000,- meer moeten kosten, zodat wij dan weer terug zijn bij 1 miljoen extra verkeerskosten en de berekende verdienste van 1 miljoen feitelijk “nul” verdienste is.
Heroverweging van het schoolbesluit zou ook een optie moeten zijn, die echter in het College voorstel niet wordt genoemd.
Ik betwijfel of met een uitgave van € 600.000,-, die niet geraamd was bij de schoolkosten, de laatste uitgave voor de veiligheid van onze kinderen zal zijn.
Zo lees ik dat de jongeren, die naar het Merlet College fietsen gebruik moeten gaan maken van hetzelfde fietspad alwaar de kleintjes naar de nieuwe lagere school  Oost gebruik van moeten maken maar dan in tegenovergestelde richting.
Heeft iemand wel eens gezien hoeveel ruimte jongeren claimen op een fietspad. Ik wel namelijk het hele fietspad. Grote en kleinere jongeren tegen elkaar laten in laten fietsen vraagt op sterke problemen.
Het College erkent dat niet gekozen is voor de veiligste oplossing.
Dat is niet mijn keuze. 

Ik wil een veilige oplossing en deze oplossing biedt het huidige voorstel niet. Ik stem derhalve tegen dit plan. 

Ik begrijp nu ook beter waarom geprobeerd wordt om allerlei verkeer van de provinciale weg via de St. Elisabethstraat te weren.

Verkeersbureau Kragten heeft in mijn ogen tezamen met de ouders en inwoners een prima rapport opgesteld. De gepresenteerde kosten van € 15.000,- vind ik volledig verantwoord.
Ik vertrouw er op dat dit bedrag niet zal worden overschreden, omdat daarover niets door het College wordt gezegd. Maar ik betwijfel of zo'n rapport niet meer kost.
Kan hierover meer duidelijkheid door het College gegeven worden?
B-stuk

Betreft Agendapunt 3: Vragen
vraag 1;
Vorig jaar werden leegstaande winkels in Grave tijdelijk ingevuld voor verschillend aanbod, zodat er een dynamischer geheel ontstaat.
Gaat dit ook in dit jaar gebeuren?

Vraag 2:

Inwoner de heer Daudt vraagt in diverse media aandacht voor het grasmaaien.
Hij krijgt als antwoord van de gemeente dat dit een zaak is voor de gemeenteraad.
Ik tref echter geen voorstel aan. Kan hierover duidelijkheid komen?
Als de gemeente het door de heer Daudt gevraagde gras maaien ter plaatse afwijst mag dan een particulier of een bedrijf dit dan zonder toestemming van de gemeente ter plaatse doen?


Betreft Agendapunt 6: Plan van aanpak transformatie jeugdhulp
Dit voorstel is door een warhoofd opgesteld. Het is een en al kretologie.
Ik verzoek het College met een aangepast voorstel te komen van 1 A-4tje tekst, waarin wordt gezegd wat nu het probleem is en wat de oplossing is.

Jeugdhulp is belangrijk en is een continue proces, omdat er steeds nieuwe jeugd komt. 
Een duurzame aanpak blijft noodzakelijk maar geen haasje over beleid.
B-stuk

Betreft Agendapunt 8: Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Ik ben akkoord met dit voorstel.
Verder merk ik op dat deze gemeenschappelijk regeling bij uitzondering heel goed functioneert.
Nagenoeg alle gemeenschappelijke regelingen, waaraan Grave deelneemt presteren ondermaats.
Bij de volgende agendapunten komen zulke regelingen weer aan de orde.
Ik ga daar nu niet telkens opnieuw over beginnen. 
A-stuk

Betreft Agendapunt 9: Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018-2021 werkorganisatie CGM
De geraamde uitgaven worden telkens overschreden en zo ook weer in 2016.
Onze ambtenaren kosten jaarlijks ongeveer € 7 miljoen. De kosten gaan gelukkig wel iets omlaag maar er zijn naar mijn mening nog veel te veel peroneelsleden.
In plaats van 80 tot 90 ambtenaren hebben wij ongveer120 ambtenaren te bekostigen. 
Ik blijf ervan overtuigd, dat meer samenwerking met onze inwoners met een mentaliteit  van problemen proberen op te lossen in plaats van deze te verdiepen zal leiden tot minder kosten voor ambtelijke uitgaven. 
B-stuk

Betreft Agendapunt 10: Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant
Deze organisatie blijft maar nieuwe taken opzoeken.
Grave betaalt hieraan jaarlijks € 400.000,-. 
Ik blijf bepleiten, dat specialistische zaken op provinciale of landelijke schaal moeten worden behartigd en dat een Graafse bijdrage daaraan van € 50.000,- genoegzaam is, zodat € 350.000,- aan medische concrete zorg en adviezen in Grave beschikbaar is voor nadere discussie in samenspraak met de huisartsenpraktijken.
A-stuk

Betreft Agendapunt 11: Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Kan het College al meer duidelijkheid geven over het scheepsongeluk met de Graafsche stuw en het functioneren daarbij van de Veiligheidsregio? 
Ik heb gelezen dat bij andere veiligheidsregio's hoge vergoedingen voor interim personeel wordt uitgegeven. Geldt dat ook voor Brabant-Noord? Graag concrete informatie hierover in aantal interims en tegen welke vergoedingen en voor welke functies?

Wat de brandweertaken betreft lees ik dat deze 20 miljoen kosten, waarvan 10 miljoen aan salaris.
Hoeveel betaald personeel werkt daarvoor bij de veiligheidsregio aan brandweerzaken? 
Is een tweede steunpunt alleen  bedoeld voor Adviseurs?
Vroeger hadden wij bij de brandweer in Grave geen fulltime banen? 
Voor alle vrijwilligers staat een vergoedingenpost van € 3,5 miljoen.

Voor materiaal en materieel staat € 1,5 miljoen begroot. Wat koop je daarvoor voor heel Brabant Noord? Alleen iets op de pof. Grave betaalt aan de Veiligheidsregio € 800.000,-. Dat is meer dan de helft wat wordt uitgetrokken voor materiaal en materieel van de totale Veiligheidsregio. Een regio, die 17 gemeenten omvat inclusief Oss en Den Bosch. Waar zijn wij hier mee bezig?
In Londen zag je wat het betekent als een flat in brand vliegt. Dit gebouw was nog geen honderd meter hoog. Een ladderwagen van deze hoogte zag je niet. 
Het is voor de industrie geen probleem om ladderwagens te maken met een uitschuifbare lengte van 100 m.
Hoe staat het met het materieel in onze regio? Heeft onze regio minimaal 2ladderwagens, die de hoogte van al onze flats en andere woongebouwen kunnen bedienen?
Ik vrees van niet met onze € 1,5 miljoen aan materiaal en materieel voor heel Brabant-Noord.
Daarvoor heb je geen 2e steunpunt nodig.

Tenslotte, collega's raadsleden er wordt ook nog ruim € 10 miljoen uitgegeven aan advieskosten en inspecties. Ook hoofdzakelijk personeelskosten. Bij de volgende begroting zal ik vooraf hiernaar ook meer studie doen. Zoals een ieder kan zien, wordt een raadslid overgoten met cijfers en begrotingen zonder dat enig inzicht in de feitelijke bedrijfsvoeringen wordt gegeven. Van ons raadsleden wordt alleen een ja-knik houding verwacht. Door de omvang van deze samenwerkingsverbanden kunnen  ook gemakkelijk kritische vragen in het zwarte gat verdwijnen. Als ik alle stukken zie dan ontstaat bij bij het gevoel wat ik ook bij Holle Bolle Gijs hoor: “Papier hier”.
B-stuk

Betreft Agendapunt 12: Jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Akkoord met deze stukken. 
Wel ik ik graag meer toelichting over het beleid naar ons archief in Grave. Het is er nog of is het er niet meer maar nog slechts tijdelijk. De raad is duidelijk: Het moet in Grave blijven.
B-stuk


Betreft Agendapunt 13: Jaarverslag 2016 en begroting 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Akkoord met deze stukken.
A-stuk

Betreft Agendapunt 14: Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaters Brabant-Noordoost
Akkoord met deze stukken. 
In Bunschoten is een meisje vermoord. Volgens krantenberichten wordt daarvoor iemand verdacht uit Den Bosch, die al sedert augustus 2016 niet naar school ging. Ik weet dat Den Bosch niet binnen 
ons werkgebied valt. Maar mijn vraag is: Wat is de harde kern van onze probleemjongeren en of probleemouders? 
Ik lees wel een daling, dat waardeer ik, maar waarom lukt dat niet volledig?
Verder ben ik akkoord met deze stukken.
A-stuk
Betreft Agendapunt 15: Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)
Akkoord met deze stukken
A-stuk

Betreft Agendapunt 16: Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR KVC Regiotaxi Brabant Noordoost
Akkoord met deze stukken.
A-stuk

Escharen, 20 juni 2017 
Vraag Keerpunt 2010, mevrouw Schuts, harmonisatiewet Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (08-06-2017)Hoe staat het in Grave met de uitvoering van de Harmonisatiewet Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 

De commissie inwoners en bestuur praat vanavond over verkeersveilige routes naar de nieuwe Brede School Grave Oost op het Visioterrein


Frans Ekstijn, schooldirecteur in Velp,  realiseerde de eerste brede school in Grave en wel op het voormalig Binckhofterrein.

Samenvatting voorstel

Uw raad heeft in april 2016 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van een verkeersonderzoek naar veilige thuis- schoolroutes naar de nieuwe te bouwen Brede School op het terrein Visio Oost. Bureau Kragten is gecontracteerd voor het uitvoeren van het onderzoek. In de zomer van 2016 is een klankbordgroep samengesteld. Na de zomervakantie 2016 is gestart met het onderzoek. 

In april 2017 zijn de resultaten van het onderzoek op een openbare informatieavond gepresenteerd. Nu dient besluitvorming over het rapport plaats te vinden. Wij realiseren ons hierbij dat wij een moeilijke keuze hebben moet maken wat betreft de afweging van alle belangen en alle wensen die er spelen in relatie tot de verkeersveiligheid en de financiën.

Voorstel besluit

Een aantal onderdelen van het advies van bureau Kragten overnemen en deze gaan uitvoeren.


1. Een bedrag van in totaal € 560.000 beschikbaar stellen voor de voorbereiding en het uitvoeren van verbetermaatregelen op onderstaande knelpunten en hiervoor een deels een bestemmingsreserve

te vormen en deels rechtstreeks te dekken uit de algemene reserve (voorbereidingskosten). Uit de bestemmingsreserve worden de kapitaallasten deels in 20 jaar (a t/m c) en deels in 40 jaar (d) afgedekt.
 1. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de Kriegerstraat (route 2)
 2. Het verbeteren van de oversteek over de Esterveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan (route 5).
 3. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan bij Visio.
 4. Het aanpassen van de bestaande brug in de Stoofweg door aan de noordzijde een
  fietspad voor twee richtingen te realiseren, het profiel van de brug aan te passen en de realisatie van 2 voetgangersbruggen (route 1, variant 1).
Financiële consequenties


Opbouw totale kosten:

a. Verbeteren oversteek Stoofweg ter hoogte van Kriegerstraat (route 2)
b. Verbeteren oversteek Estersveldlaan (route 5)
c. Verbeteren inrit Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan
d. Aanpassen bestaande brug Stoofweg door realisatie van 2-zijdig fietspad
aan de noordzijde en het realiseren van twee voetgangersbruggen
(route 1, variant 1) (€ 205.000 + 2x € 60.000) 
e. Voorbereidingskosten


page2image5960

Omdat er geen geld gereserveerd is in de begroting voor de dekking van deze kosten (€ 560.000) zal de dekking vanuit het eigen vermogen (algemene reserve) van de gemeente Grave moeten komen. Afhankelijk van de investering zal deze worden geactiveerd en zullen de kapitaallasten meerjarig worden verwerkt.
 • -  De uitvoeringskosten a t/m c leiden tot een investering van € 160.000 die in 20 jaar wordt afgeschreven. Gerekend met een rente van 1% zijn de kosten over een periode van 20 jaar € 176.800. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd.
 • -  De uitvoeringskosten van d leiden tot een investering van € 325.000 die in 40 jaar wordt afgeschreven. Gerekend met een rente van 1% zijn de kosten over een periode van 40 jaar € 391.625. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd.
 • -  De voorbereidingskosten ter hoogte van € 75.000 kunnen niet worden geactiveerd en komen daarom rechtstreeks ten laste van de algemene reserve. Omdat de voorbereiding in 2017 én 2018 zal plaatsvinden kunnen deze lasten over 2017 en 2018 (50%) ten laste komen van de begroting met als dekking de algemene reserve.
  In totaliteit neemt met dit voorstel de reservepositie af met € 643.425
  Wettelijk kader en beleidskader
  Bij het inrichting van wegen e.d. wordt gebruik gemaakt van normen uit de A.S.V.V.(2012) (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) A.S.V.V. is een uitgave van het KpVV (Kennisplatform voor verkeer en vervoer). Het KpVV is een onderdeel van het CROW. (CROW is tegenwoordig een eigen naam, maar stond vroeger voor Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond- weg en waterbouw.)
  Communicatie en participatie
  Uw besluit zal worden gecommuniceerd met de leden van de klankbordgroep en de betrokken scholen.
Totaal


Toelichting op het voorstel
Inleiding
Nadat in de zomer 2016 een klankbordgroep was samengesteld met een zo breed mogelijke geografische verspreiding / vertegenwoordiging uit Grave, zijn in drie bijeenkomsten achtereenvolgens:
 1. De knelpunten op de diverse thuis – schoolroutes vastgesteld.
 2. Zijn oplossingen ter verbetering van de diverse knelpunten bedacht.
 3. Is, globaal, berekend wat de voorgestelde maatregelen kosten.
 4. Is een prioritering aangeven van de diverse knelpunten.

Na bespreking van het conceptrapport is besloten om, i.v.m. de hoge kosten van de maatregel over de Stoofweg, bureau Kragten te laten onderzoeken of er alternatieven zijn voor deze maatregel. De resultaten van dit nadere onderzoek zijn in het definitieve rapport opgenomen.

Het conceptrapport is medio april voor uw raad ter informatie gelegd. Het conceptrapport, inclusief goedkopere alternatieven voor de brug in de Stoofweg, is op 19 april 2017 tijdens een openbare informatieavond gepresenteerd.


Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen.


Kosten

Bureau Kragten heeft na onderzoek geconstateerd dat voor alle aangedragen knelpunten een verbetering mogelijk is. De kosten voor het oplossen van alle knelpunten zijn echter hoog. De totale kosten hiervan worden geraamd op een totaalbedrag € 1.660.000 (dit zijn de uitvoeringskosten van de maatregelen , maar dit bedrag is exclusief voorbereidingskosten zoals bijvoorbeeld het uitwerken van het ontwerp/de maatregel, onderzoekskosten en ambtelijke uren). In verband met de hoogte van het totaalbedrag, is bureau Kragten gevraagd om een prioritering aan te brengen in de maatregelen. Deze prioritering heeft geleid tot het volgende lijstje:

 1. Aanpassen bestaande brug in Stoofweg (route 1)
 2. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de
  Kriegerstraat (route 2)
 3. Het verbeteren van de oversteek over de Esterveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan
  (route 5).
 4. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan bij Visio.
In het rapport geeft bureau Kragten aan dat alle maatregelen zinvol zijn en bijdragen aan veiligere thuis - schoolroutes, echter, er vanuit gaande dat om financiële redenen niet alle maatregelen uitgevoerd kunnen gaan worden, scoren bepaalde maatregelen hoger of lager in de prioriteren.


Brug Stoofweg of nieuwe brug?


In de afweging tussen de brug in de Stoofweg of nieuwe brug achter het Merletcollege speelt het aantal beoogde gebruikers van de brug in relatie tot de hoge kosten van de maatregelen een belangrijke rol bij de keuze om te kiezen voor de brug in de Stoofweg. 


Uit het Kragtenrapport

Samenvattend wordt geadviseerd om bij de keuze van de maatregelen de nadruk te leggen op haalbaarheid en kosteneffectiviteit. 

Vandaar dat wordt geadviseerd in eerste instantie te kiezen voor de maatregelen behorende bij route 1, 2 en 5. Vanuit alle windrichtingen is dan een veilige oversteek van de Stoofweg en Estersveldlaan gefaciliteerd voor de overgrote meerderheid van de leerlingen van de BMV. Tevens komt dit de verkeersveiligheid ten goede van de overige fietsers en voetgangers in Grave, waardoor de meerwaarde en kosteneffectiviteit van deze maatregelen hoog is.

Aanvullend wordt voorgesteld te kiezen voor de aanpassingen aan de infrastructuur op het Visio terrein volgens het gepresenteerde schetsvoorstel.

Mocht blijken dat de voorgestelde variant van de fietsbrug ter plaatse van de Stoofbrug te duur is dan wordt ten aanzien van de Stoofbrug voorgesteld te kiezen voor variant 1 waarbij binnen de bestaande grenzen van de brug aan de noordzijde een fietspad voor twee richtingen wordt gerealiseerd en aan de zuidzijde een brede fietsstrook. Hiermee wordt een directe koppeling gemaakt voor fietsers richting de nieuwe school via de Jan Luijkenstraat. Het genoemde nadeel dat voetgangers op de brug dan geen eigen plaats meer hebben kan worden ondervangen door te kiezen voor één of twee separate voetgangersbruggen.

De voorgestelde aanpassingen aan het met verkeerslichten geregelde kruispunt Estersveldlaan – Stoofweg – Essinklaan maken in eerste instantie dus geen onderdeel uit van de geprioriteerde maatregelen voor de korte termijn. Ondanks de verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers (vrijliggende oversteek, ‘eigen’ signaalgroep, gescheiden opstelruimte) wordt gesteld dat omdat in de huidige situatie al sprake is van een geregelde oversteek én omdat vanuit Grave-zuidoost een alternatief bestaat in de vorm van de route Van der Nootstraat – Raamoever – Kriegerstraat, er voor de korte termijn minder noodzaak bestaat tot het verbeteren van dit kruispunt.

Daarmee wordt niet voorbij gegaan aan het feit dat vanuit de gebruikers dit kruispunt als een knelpunt wordt gezien. Dit is ook duidelijk in de klankbordgroep aan de orde gesteld en daarom is in dit plan ook een verbetervoorstel opgenomen. 

Echter, wanneer voor de korte termijn, rekening houdend met budgetten, een keuze moet worden gemaakt welke maatregelen essentieel zijn voor de verkeersveiligheid op de belangrijkste school-thuis routes, dan adviseert Kragten te kiezen voor de aanpassingen aan de Stoofweg (fietspaden, fietsbrug en oversteek ter hoogte van de Kriegerstraat), Estersveldlaan (oversteek ter hoogte van de Dokter Kanterslaan) en de voorgestelde aanpassingen op het Visioterrein.

Wel dient een kleine aanpassing in de vorm van een fietsdoorsteek gemaakt te worden vanaf het kruispunt Estersveldlaan – Stoofweg – Essinklaan, zodat alle fietsers gebruik kunnen maken van de noordelijk van de Stoofweg gelegen parallelweg en niet meer van de Stoofweg zelf.