20 okt. 2017

Ambtenaren op bezoek bij de aannemer

De realisatie van een telecomnetwerk in de vijf Land van Cuijkse gemeenten komt gemiddeld één keer in de vijftig jaar voor. De laatste keer dat er grootschalig werd uitgerold, was in de jaren zeventig. Toen werden de woningen op ‘de CAI’ aangesloten. CAI staat voor Centrale Antenne Inrichting. De tv antennes konden van de daken, want vanaf toen hadden we één hele hoge antenne waarmee we tv signalen opvingen. En vanaf die antenne werden ‘coax’-kabels uitgerold naar de tv’s in de woningen en konden de bewoners tv kijken. In de jaren ‘90 werden deze gemeentelijke netwerken overgenomen door een bedrijf dat nu Ziggo heet.
De ambtenaren die destijds bij de uitrol betrokken waren, zijn zo’n beetje allemaal gepensioneerd. En om deze lichting ambtenaren inzicht te geven over hoe zo’n glasvezelnetwerk aangelegd wordt, togen de ambtenaren van Civiel naar Oss. Daar is het kantoor gevestigd van één van de beoogde aannemers. Deze aannemer heeft ook de uitrol van glasvezel in de gemeente Landerd verzorgd en legt nu in Bernheze het glasvezelnetwerk aan.
De aannemer liet zien hoe de uitrol verloopt: waar de wijkcentrales komen te staan, wat ‘ducts’ zijn en hoe ze de huisaansluitingen maken. Dat laatste is een enorme klus, want van tevoren schouwen ze alle woningen. Bij het schouwen zoeken ze de beste plek in de woning voor het glasvezelmodem. De schouwers bellen daarvoor bij u aan om samen met u de beste plek te bepalen. Waarbij de meterkast of de plek waar nu de tv staat, de voorkeur hebben.
Vervolgens plaatsen ze de wijkcentrales en vandaar uit graven ze geulen naar alle woningen en leggen er glasvezelkabels in. De glasvezel leggen ze tot aan de voorgevel (althans bij de gezinnen of bedrijven die een abonnement hebben afgesloten). Zodat de monteurs die de huisaansluitingen verzorgen, het glasvezelmodem bij u in huis kunnen afmonteren.

Verder stemden ze af of met de gebruikte computersystemen elkaars gegevens gemakkelijk uit te wisselen zijn. Een goede afstemming vooraf zorgt ervoor dat de vergunningsaanvragen soepel verlopen zodat snel gestart kan worden zodra er groen licht is.

Publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): twee besluiten, van toepassing voor Grave, uit Het Regeerakkoord gelicht

Onze raadsleden zullen straks beter hun arbeidsintensieve werk kunnen doen als de regeringsplannen ook daadwerkelijk doorgaan. 

De gemeentelijke delegaties van Mill en Cuijk op de nieuwjaarsreceptie. Samen zullen de raden en colleges van Boxmeer Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis de komende tijd harde noten moeten kraken om het Land van cuijk die plaats te geven die het verdient!

Ondersteuning versterking voorbereiding, opleiding en toerusting raadsleden.

Wat staat er in het regeerakkoord?

In een goed functionerend openbaar bestuur spelen gemeenten en provincies een belangrijke rol. Het kabinet ondersteunt de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van de gemeentera-den en Provinciale Staten. 

Wat betekent dit voor gemeenten?
Het is belangrijk dat burgers zich verbonden voelen met de publieke zaak en bereid zijn zich beschik-baar te stellen voor een politieke functie. De afgelopen jaren zien we een verminderde toestroom van politieke ambtsdragers door de onzekerheid van het ambt en een veranderend politiek klimaat. Het ambt moet aantrekkelijk zijn en blijven. Een goede rechtspositie van politieke ambtsdragers is hierbij essentieel met ruimte voor scholing en opleiding. Voor een kwalitatief goed openbaar bestuur is het belangrijk dat er een passende beloning is voor alle politieke ambtsdragers. Dit geldt specifek voor raadsleden waarbij de zwaarte van het raadslidmaatschap en de (onkosten)vergoeding in een juiste verhouding moet staan. Daarnaast willen wij verdere versobering voorkomen van de rechtspositie van politieke ambtsdragers en gaan daarover met het kabinet in gesprek.

Regionale samenwerking en herindeling.

Wat staat er in het regeerakkoord? 

Het kabinet wil de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterken. En gemeentelijke herindeling bij gemeenten die langdurig in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen om essentiële taken uit te voeren. 

Ook wil het kabinet aanpassing van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Gemeenteraden kunnen met de wijziging hun controlerende rol beter uitvoeren en zo nodig ingrijpen. 

Het is aan de provincie om een herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) te starten bij gemeenten die langdurig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen om taken uit te voeren. 

Om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden komt er ruimte voor experimenten in krimpregio’s, bijvoorbeeld voor de clustering van de voorzieningen. In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden.

Wat betekent het voor gemeenten?

Om in het sociale en fysieke domein landsdekkend samen te werken is het essentieel dat de gemeenteraad een belangrijkere rol krijgt bij de samenwerking. Het kabinet pleit echter voor een sterkere rol van de provincies om herindeling aan te moedigen bij gemeenten die afhankelijk zijn van samenwerken. Daarbij meldt het kabinet dat het niet met blauwdrukken wil werken en telkens de lokale en regionale situatie leidend wil laten zijn. Voor de decentrale overheden is het belangrijk dat de spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen (bestuurlijk-juridisch, fnancieel en informatiekundig) worden doorontwikkeld. Dit is nodig om de samenwerking op regionale en nationale opgaven (bijvoorbeeld City Deals en regiodeals) goed te versterken.

Oh..oh..de Graaf: Reacties op gevelinspectie Stadskantoor.

Gemeente Grave – Objectvergunning verleend voor Stichting Mooiland voor het plaatsen van een hoogwerker tbv gevelinspectie


Objectvergunning:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond 


van artikel 2:10 van de A.P.V. door de gemeente Grave een objectvergunning is verleend.

Voor
:
het plaatsen van een hoogwerker t.b.v. gevelinspectie
Locatie
:
Arnoud van Gelderweg 69, 71 en 73 te Grave (5361 CV)
Datum 
:
5 oktober 2017 (bij slecht weer wordt uitgeweken naar een datum in 
week 41)
Datum verzending
:
13 september 2017
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. 
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.Reactie van Ben Bongaards (Grave Politiek)

Kort en krachtig...


Weet jij nog de hoeveelste inspectie dit is en wat dit grapje kost?

Wat die inspecties tot nu toe gekost hebben?

En welk doel ze uiteindelijk moeten dienen?

Voor Keerpunt is dit enkel een kwestie van vragen stellen in de raad.

Wij, Grave Politiek, hebben die vragen al vaak gesteld. 

Uiteraard zonder antwoord te krijgen.

Ben Bongaards


Reactie Ben Litjens:


In de komende gecombineerde commissievergadering zal ik vragen wat de 

resultaten van die inspectie opgeleverd hebben. Voldoet de constructie nog

steeds aan alle eisen bijvoorbeeld.


Oh..oh...de Graaf. De Gelderlander: weer een gevalletje van slechte communicatie!

                   Door op onderstaande link te klikken kunt u 
                    de zonnepanelen op het  parkeerdak zien:

Foto met een drone gemaakt van de zonnepanelen op het parkeerdak van de 4 appartementengebouwen.Dankzij de Vereniging van Eigenaren en subsidie van de gemeente Huizen liggen er op ons parkeerdak zonnepanelen die zorgen dat deze dubbeldeks garage energieneutraal is en misschien stroom gaat leveren voor accu’s van fietsen, rolstoelen, scootmobielen en electrische auto’s.
Inwoners van Grave konden investeren in een zonne-energieplan van de gemeente, maar de terugbetaling loopt vertraging op.
Eind september hadden de eerste betalingen de deur uit moeten gaan, maar deelnemers aan het zonnepanelenproject van de gemeente Grave hadden tot gisteren nog geen cent gezien. Gevolg: ergernis.Maarten van Bommel is één van de investeerders in zonnepanelen. Hij zag het wel zitten - in zijn geval - 5.000 euro in duurzame energie te investeren. Ook eigenbelang natuurlijk, Grave beloofde een hoger rentepercentage dan de banken momenteel bieden. In tien jaar tijd zouden de deelnemers dankzij de rente een beetje rijker worden.Met crowdfunding bracht Grave het geld bijeen. ,,We hebben in juni geld ingelegd'', zegt Van Bommel. Alle investeerders samen 125.000 euro. Grave zelf droeg 25.000 euro bij. Volgende maand worden 534 zonnepanelen geplaatst op daken van de Graafse gemeentewerf en wijkgebouw Esterade.

Eind september
Volgens Van Bommel duurde het al even voordat de officiële documenten van de gemeente arriveerden. Daarin stond dat de eerste periodieke betaling eind september zou volgen. ,,Maar een week later had ik nog niks.''Van Bommel nam contact op met Greencrowd, de stichting die zich met het investeren in en het financieren van duurzame-energieprojecten bezighoudt en de crowdfunding voor de gemeente Grave begeleidde.,,Daar werd me verteld dat de gemeente eerst geld moet overmaken naar Greencrowd. Pas dan wordt er uitgekeerd. Ik heb er 5.000 euro in zitten. Dit is geen goed begin. Als het probleem bij de gemeente ligt, dan kunnen ze dat daar niet maken. Als de tussenliggende stichting ligt te rotzooien dan is dat natuurlijk ook niet goed.''Volgens Jan Willem Zwang van Greencrowd is dat laatste zeker niet het geval. ,,Het duurt bij de gemeente allemaal wat langer, dat zien we bij gemeenten wel vaker.'' Volgens hem heeft de gemeente een rentenota gekregen die woensdag aan Greencrowd is betaald. Donderdag zou het geld aan de crowdfunders worden overgemaakt.
Te weinig
Gisteren kreeg Van Bommel inderdaad het eerste geld op zijn rekening gestort. ,,De eerste betaling is binnen, maar het is veel te weinig. ,,Ik heb 5.000 gestort en krijg nu maar 33 euro overgemaakt. Dat zou 152 euro en 20 cent moeten zijn.'',,Kan kloppen", zegt een woordvoerder van de gemeente Grave. ,,De eerste keer is alleen een rentebetaling. Vanaf volgend kwartaal volgt ook de afbetaling.''Hij wijt de vertraging van de betaling aan 'ambtelijke molens'.


19 okt. 2017

ARENA: succesvolle bijeenkomst Taskforce Duurzaam Grave.

Grave

Ambitieuze ideeën tijdens eerste Graafse Energiecafé

 Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE - Het eerste Graafse Energiecafé vond op woensdagavond 18 oktober in Café de Gouden Leeuw. De avond was een groot succes. Een kleine vijftig bezoekers lieten zich inspireren door initiatiefnemer Peter Linders van Duurzaam Grave en kwamen met veel goede ideeën om het stadje zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Een speciale taskforce gaat met deze ideeën aan de slag. Een van de meest ambitieuze ideeën was de wens om alle nieuwe woningen vanaf nu energieneutraal en dus gasloos te bouwen.
Andere ideeën waarmee de bezoekers onder andere kwamen waren zonnepanelen op daken van alle sportverenigingen en scholen, grootschalige zonneparken, een collectieve isolatiecampagne in combinatie met het verwijderen van de asbestdaken in de Dr. Kanterslaan en een nieuwe crowdfundingsactie voor de Graafse bevolking om de waterkrachtcentrale mee te financieren. Ook een succesvolle aanpak om de historische woningen in het centrum te verduurzamen werd veelvuldig genoemd.
Over enkele maanden organiseert de Taskforce Duurzaam Grave een tweede Energiecafé met daarin een eerste uitwerking van de ambitieuze ideeën en een inspirerende film.
Duurzaam Grave is een initiatief van Graafse inwoners om een duurzame beweging op gang te krijgen in de gemeente Grave. Ze richten zich daarbij niet alleen op energie besparen, maar ook op allerlei andere aspecten van duurzaamheid. Met kleine, maar ook grote plannen, zoals een zonnepark op de Generaal de Bonskazerne, wil Duurzaam Grave over vijf jaar bij de top 20 van duurzaamste gemeenten van Nederland horen. De gemeente Grave ondersteunt het initiatief Duurzaam Grave. Het past in de plannen die zij zelf heeft om duurzaam en energieneutraal te worden. Daar waar mogelijk werkt de gemeente dan ook graag samen met organisaties als Duurzaam Grave.

Hulp gevraagd: Gemeentelijke informatie via app RaadDigitaal werkt niet meer.

Jarenlang heb ik gebruik gemaakt van de app RaadDigitaal om de inhoud en agenda’s van gemeentelijke vergaderingen terug te vinden en te kunnen volgen. Sinds gisteren  ondersteunt Apple dit niet meer op mijn IPad. Men is overgestapt naar IBabs heb ik begrepen. Op de website van de gemeente Boxmeer staat een uitleg om de gemeentelijke informatie via de IBabs app te kunnen raadplegen inclusief de te gebruiken wachtwoorden burger-burger.
Kunnen Graafse burgers dit in Grave ook?

De Gelderlander over het Energiecafe.

'Bouw nieuwe woningen in Grave zonder gasaansluiting'

GRAVE - Nieuwe woningen die in Grave worden gebouwd, krijgen geen gasaansluiting. Het is nog geen werkelijkheid maar een idee van een van de bezoekers van het Graafse Energiecafé dat deze week werd gehouden.
 Vijftig mensen kwamen op de bijeenkomst van Duurzaam Grave, een initiatief van een aantal inwoners, af. Andere ideeën die opborrelden: plaats zonnepanelen op daken van alle sportverenigingen en scholen en zorg voor een collectieve isolatiecampagne. Isoleren zou kunnen worden gecombineerd met het verwijderen van asbestdaken in de Dr Kanterslaan.
Ambitieus: een crowdfundingsactie voor de inwoners van Grave om een waterkrachtcentrale te bouwen. 
Over een paar maanden wordt een tweede editie van het café gehouden met een eerste uitwerking van de ideeën. 

Brandweer Grave heeft een lichaam geborgen in de Maas.

Volgens de politie gaat het zeer waarschijnlijk om het lichaam van een man waarnaar maandagavond 9 oktober al uitgebreid werd gezocht aan de Graafse kant van de John S. Thompsonbrug. Daar werd diens fiets aangetroffen. Hij was eerder als vermist opgegeven.  
Onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak van de overledene is. De schipper van een vrachtschip zag de dode in het water en seinde de hulpdiensten in.

18 okt. 2017

De MaasDriehoek columnist Over het Land van Cuijk. “De wijsheid in pacht hebben.”

De middelvinger die Mill en Grave volgens de schrijver van deze column Op z'n Driehoeks uitsteken naar het Land van Cuijk, bracht een ietsiepietsie commotie teweeg in Mill en Grave. Met twee reacties was het slechts een rimpeling in de vijver. Maar ik wil ze u niet onthouden. Het Land van Cuijk gaat ons immers ieders aan. Elk geluid telt.
Henk Baltussen eindredacteur De Maas Driehoek
Een mevrouw uit Grave belde op, stak van wal en hield pas op toen ze de hoorn op de haak gooide, of het knopje van haar mobiele telefoon indrukte. De redacteur van dienst kon er geen woord tussen krijgen. Haar betoog kwam erop neer dat Grave een rijke en eeuwenoude geschiedenis heeft, stadsrechten bezit en zich door niemand laat inlijven. Het was een oudere mevrouw die haar hart luchtte. Het is aannemelijk te veronderstellen dat meerdere Gravenaren haar gedachten en gevoel delen. Kortom: Grave moet lekker zelfstandig blijven en hoogt de stadsmuren verder op. Helder verhaal.
Een tweede reactie van een heel ander kaliber kwam uit het Millse. Een oud-raadslid en eindredacteur van een plaatselijk weekblad mailde het volgende: 'Je hoeft er wat mij betreft niets mee te doen, maar ik wil even kwijt dat ik je column over de samenwerking Land van Cuijk en je omschrijving van de gemeente Mill erg onbeschoft, brutaal en alle perken te buiten vind gaan. Geen idee met welke wijsheid of doel je dat soort dingen schrijft. Blijkbaar zit er ergens veel frustratie die je zo wilt uiten, maar ik vind dat dit echt niet kan. Je maakt duidelijk dat jij de wijsheid in pacht hebt. Ik erger me altijd aan lui die nu zoals jij lekker vanaf de zijlijn kunnen zeuren en vertellen hoe het moet. Maar ga zo door.'
Dat laatste neem ik in elk geval ter harte. Maar 'onbeschoft, brutaal en alle perken te buiten?' Toch maar eens eventjes de column erop nageslagen. Ik lees: 'Grave en Mill willen er helemaal niet bij horen', en 'Grave en Mill, zoek het maar lekker uit met z'n tweeën' en 'In Grave en Mill is het woord trots niet terug te vinden', en 'Grave en Mill zouden juist trots moeten zijn om bij dat drietal te mogen horen'.
Dat juist een redacteur van een krant zo tegen een column te hoop loopt, vind ik verwarrend. Laten we het er maar op houden dat de Land van Cuijkse herindeling niet overal lekker valt. Wat die Cuijkse samenwerking betreft: dat Grave onder jeugdzorg een bom heeft gelegd doet de zaak natuurlijk geen goed. Meer zeg ik er nu niet over. Want ik zou de wijsheid wel eens in pacht kunnen hebben.

Provinciale Statenleden geven commentaar op raadsbesluit Nuenen.

Janboel

Het standpunt van Spierings was bekend, maar een kleine maand geleden deden ook andere provinciale politici een duit in het zakje. Er vielen harde woorden. PvdA’er Ben Maas had het over een janboel in Nuenen. Martijn van Gruijthuijsen van de VVD gebruikte het woord zwalken. Jeroen Hageman van D66 miste elk vertrouwen in de bestuurscultuur van Nuenen. Het meest kwalijk vond bijna iedereen het dat de gemeenteraad van Nuenen geen referendum had georganiseerd om de bevolking te vragen wat die van opheffing vindt.

Jeugdzorg problematiek. Raadsvragen van Keerpunt 2010.

Nel Schuts in discussie met Graafse burgers. Keerpunt 2010 luistert volop naar haar  inwoners uit Gassel, Escharen, Grave en Velp. Niet alleen in verkiezingstijd. En we informeren U dagelijks over actuele zaken via dit weblog, Twitter en Facebook.

Keerpunt 2010 heeft de volgende vragen met het verzoek deze z.s.m. te beantwoorden:

  • Welke afspraken zijn er in het verleden door de gemeenten in het Land van Cuijk gemaakt met betrekking tot betaling van de Jeugdzorg, WMO?
  • Is deze informatie destijds volledig met de raad gedeeld?
  • Is dit niet het geval – dan graag inzage en informatie hieromtrent.
  • Hoelang is wethouder mevr. Anja Henisch reeds op de hoogte van de problemen die er spelen zoals verwoord in het artikel van De Gelderlander?
  • Waarom is de wethouder eerst nu van plan om deze problematiek met de raad te willen en te gaan delen met de raad c.q. de commissie  Inwoners en Bestuur van 24 oktober a.s.?


     namens de fractie, Nel Schuts

17 okt. 2017

Zoon Maarten spreekt met 5 buurtbewoners in over amoveren kerk en bouw groot appartementencomplex in voormalig dorp Dubbeldam; ooit geannexeerd door Dordrecht.

Dankzij internet en camera's in de commissiekamers enz. terug te zien. Wanneer krijgen we die ook in Grave???
Beleef Grave a/d Maas. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Maak van het Coxterrein en de uiterwaarden een prachtige omgeving met vispassage, waterkrachtcentrale, waterpark,  watersport, jachthavenuitbreiding, strandje, minicamping enz.

De MaasDriehoek: 'In Land van Cuijk bom onder samenwerking'

Wethouder Willy Hendriks kan het besluit van Grave allerminst waarderen. Foto: Diana Derks
Wethouder Willy Hendriks kan het besluit van Grave allerminst waarderen. Foto: Diana Derks 


LAND VAN CUIJK | Wethouder Anja Henisch van Grave weigert mee te betalen aan het tekort van 1,4 miljoen euro aan jeugdzorgkosten, waarmee Boxmeer eind dit jaar te maken krijgt. "Daarmee komt ze de afspraken die binnen het Land van Cuijk zijn gemaakt niet na", stelt Boxmeers wethouder Willy Hendriks die spreekt over een 'bom onder de samenwerking in het Land van Cuijk.'

Die afspraak behelst dat de vijf Land van Cuijkse gemeenten op alle fronten binnen de jeugdzorg intensief samenwerken. Tekorten of overschotten worden over de vijf worden verdeeld, zegt Hendriks. Eerder had Boxmeer een overschot van zo'n 700.000 euro, Grave hield zo'n 150.000 euro over. Dat geld verdween volgens Hendriks netjes in de gezamenlijke jeugdzorgpot.
"Ondanks dat wij veel geld over hadden, hielden we ons aan de afspraak", zegt Hendriks. "Nu het andersom is geeft Grave niet thuis. Erg jammer. De jeugdzorg is binnen het Land van Cuijk de enige regeling die de vijf gemeenten samen heel goed oppakken."
Hendriks vraagt zich af waar het met de regeling naar toe moet als Grave voet bij stuk houdt. Grave zou nu zo'n 300.000 euro moeten bijleggen. "De andere gemeenten houden zich wel aan de afspraak", zegt Hendriks. Hendriks kan moeilijk duiden waar het grote tekort vandaan komt. "De gemeente Boxmeer heeft de meeste jeugdigen. Maar Cuijk krijgt bijvoorbeeld meer jeugdzorggeld uit Den Haag dan Boxmeer. Dat is is krom maar wel een gegeven."
Graafs wethouder Anja Henisch stelt via een woordvoerder dat enkele afspraken niet zwart op wit staan. 'In het Land van Cuijk worden de kosten voor de persoonsgebonden budgetten en het Centrum voor Jeugd en Gezin gedeeld. Ook door Grave. De discussie die nu speelt gaat over inkoop van jeugdzorg die in Brabant Noordoost door de gemeente Den Bosch voor de hele regio wordt gedaan. Over tekorten die hier optreden zijn formeel in het Land van Cuijk geen afspraken gemaakt.' Henisch gaat binnenkort in beraad met haar college en raad.

In 2008 liep ik over de Muur. Koen loopt hier nu!
Het bakkersteam, met o.a Echte Bakker Erik Verstegen en bakker van Robert van Beckhoven die nu schittert in het t.v. programma Heel Holland Bakt, bakte brood en banket voor het Heineken Holland Huis.De raad werkt aan een betere bestuurscultuur. Ook aanbevelingen voor Grave!

De Graafse regenboogbrug is het symbool van de gewenste verbindende bestuurscultuur  van onze raad. Nu en in de toekomst.

ARNHEM/DEN HAAG – Geef als raad meer aandacht aan de institutionele rol van de raad. Dat is een van de aanbevelingen die de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) doet in het onderzoek ‘Patronen van politiek’.

In gemeente Arnhem heerst een negatieve bestuurscultuur: politiek fatsoen lijkt niet meer aanwezig en het college, niet de raad, staat centraal. De gemeenteraad besloot te onderzoeken hoe deze bestuurscultuur aangepakt kan worden. Hieruit volgen aanbevelingen voor de Arnhemse gemeenteraad, maar die voor elke raad toepasbaar zijn.
Zo adviseert de NSOB om als raad aandacht te geven aan de institutionele rol van de raad. Uit het rapport (pdf) blijkt dat je als raad “meer initiatief kan tonen in agendering en kaderstelling”. Op die manier kan de rol als hoogste bestuursorgaan in de gemeente goed vervuld worden. Hierbij moet de raad niet bang zijn ondersteuning te vragen vanuit de griffie en het ambtelijk apparaat. Op die manier wordt er meer onderling bediscussieerd, in plaats van met het college , en komt de raad weer centraal te staan.
Het versterken van de checks balances binnen de gemeente bevordert ook een positieve bestuurscultuur. “Politiek kan niet zonder zelfcorrigerende mechanismen”, blijkt uit het onderzoek. Hiervoor is het instellen van een Rekenkamer een sterk middel, alsmede het vicevoorzitterschap bij een oppositiepartij te leggen, blijkt uit het rapport.
Aanvullend tipt de NSOB nog dat de politiek minder persoonlijk mag zijn; onderling moet men uit gaan van wederzijds respect. Ook wordt de rol van de burgemeester benadrukt: de burgemeester is de voorzitter van de raad en kan de waarden en grenzen het beste bewaken. Daarnaast tipt het onderzoek dat dualisme belangrijk is, maar dat dat niet betekent dat communicatie niet mogelijk is.
NSOB en de Arnhemse bestuurscultuur
De essentie van de Arnhemse bestuurscultuur is strijd en conflict. Dat is niet alleen in Arnhem zo, dat geldt voor de gehele politiek. Toch was er in Arnhem meer aan de hand: twee collegebreuken en vier afgetreden wethouders in één periode. Er werd daarom unaniem door de raad ingestemd voor een onderzoek. Op dat verzoek is dit onderzoek gebaseerd, uitgevoerd door de NSOB. De tips die de NSOB geeft, zijn dan ook toegespitst op Arnhemse raadsleden, maar zijn op alle bestuursculturen toepasbaar.
Voor meer tips over de raad en de rollen die de raad vervult, lees u het onderzoek ‘Hard naar het college, zacht naar de samenleving’ hier.
Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 oktober 2017
Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.
Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.
Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  
Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!